TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 10:1-18

10:1 skian <4639> gar <1063> ecwn <2192> (5723) o <3588> nomov <3551> twn <3588> mellontwn <3195> (5723) agaywn <18> ouk <3756> authn <846> thn <3588> eikona <1504> twn <3588> pragmatwn <4229> kat <2596> eniauton <1763> taiv <3588> autaiv <846> yusiaiv <2378> av <3739> prosferousin <4374> (5719) eiv <1519> to <3588> dihnekev <1336> oudepote <3763> dunantai <1410> (5736) touv <3588> prosercomenouv <4334> (5740) teleiwsai <5048> (5658)

10:2 epei <1893> ouk <3756> an <302> epausanto <3973> (5668) prosferomenai <4374> (5746) dia <1223> to <3588> mhdemian <3367> ecein <2192> (5721) eti <2089> suneidhsin <4893> amartiwn <266> touv <3588> latreuontav <3000> (5723) apax <530> kekayarismenouv <2511> (5772)

10:3 all <235> en <1722> autaiv <846> anamnhsiv <364> amartiwn <266> kat <2596> eniauton <1763>

10:4 adunaton <102> gar <1063> aima <129> taurwn <5022> kai <2532> tragwn <5131> afairein <851> (5721) amartiav <266>

10:5 dio <1352> eisercomenov <1525> (5740) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> legei <3004> (5719) yusian <2378> kai <2532> prosforan <4376> ouk <3756> hyelhsav <2309> (5656) swma <4983> de <1161> kathrtisw <2675> (5668) moi <3427>

10:6 olokautwmata <3646> kai <2532> peri <4012> amartiav <266> ouk <3756> eudokhsav <2106> (5656)

10:7 tote <5119> eipon <2036> (5627) idou <2400> (5628) hkw <2240> (5719) en <1722> kefalidi <2777> bibliou <975> gegraptai <1125> (5769) peri <4012> emou <1700> tou <3588> poihsai <4160> (5658) o <3588> yeov <2316> to <3588> yelhma <2307> sou <4675>

10:8 anwteron <511> legwn <3004> (5723) oti <3754> yusiav <2378> kai <2532> prosforav <4376> kai <2532> olokautwmata <3646> kai <2532> peri <4012> amartiav <266> ouk <3756> hyelhsav <2309> (5656) oude <3761> eudokhsav <2106> (5656) aitinev <3748> kata <2596> nomon <3551> prosferontai <4374> (5743)

10:9 tote <5119> eirhken <2046> (5758) idou <2400> (5628) hkw <2240> (5719) tou <3588> poihsai <4160> (5658) to <3588> yelhma <2307> sou <4675> anairei <337> (5719) to <3588> prwton <4413> ina <2443> to <3588> deuteron <1208> sthsh <2476> (5661)

10:10 en <1722> w <3739> yelhmati <2307> hgiasmenoi <37> (5772) esmen <1510> (5748) dia <1223> thv <3588> prosforav <4376> tou <3588> swmatov <4983> ihsou <2424> cristou <5547> efapax <2178>

10:11 kai <2532> pav <3956> men <3303> iereuv <2409> esthken <2476> (5707) <2476> (5758) kay <2596> hmeran <2250> leitourgwn <3008> (5723) kai <2532> tav <3588> autav <846> pollakiv <4178> prosferwn <4374> (5723) yusiav <2378> aitinev <3748> oudepote <3763> dunantai <1410> (5736) perielein <4014> (5629) amartiav <266>

10:12 outov <3778> de <1161> mian <1520> uper <5228> amartiwn <266> prosenegkav <4374> (5660) yusian <2378> eiv <1519> to <3588> dihnekev <1336> ekayisen <2523> (5656) en <1722> dexia <1188> tou <3588> yeou <2316>

10:13 to <3588> loipon <3063> ekdecomenov <1551> (5740) ewv <2193> teywsin <5087> (5686) oi <3588> ecyroi <2190> autou <846> upopodion <5286> twn <3588> podwn <4228> autou <846>

10:14 mia <1520> gar <1063> prosfora <4376> teteleiwken <5048> (5758) eiv <1519> to <3588> dihnekev <1336> touv <3588> agiazomenouv <37> (5746)

10:15 marturei <3140> (5719) de <1161> hmin <2254> kai <2532> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> meta <3326> gar <1063> to <3588> eirhkenai <4483> (5760)

10:16 auth <3778> h <3588> diayhkh <1242> hn <3739> diayhsomai <1303> (5695) prov <4314> autouv <846> meta <3326> tav <3588> hmerav <2250> ekeinav <1565> legei <3004> (5719) kuriov <2962> didouv <1325> (5723) nomouv <3551> mou <3450> epi <1909> kardiav <2588> autwn <846> kai <2532> epi <1909> thn <3588> dianoian <1271> autwn <846> epigraqw <1924> (5692) autouv <846>

10:17 kai <2532> twn <3588> amartiwn <266> autwn <846> kai <2532> twn <3588> anomiwn <458> autwn <846> ou <3756> mh <3361> mnhsyhsomai <3403> (5701) eti <2089>

10:18 opou <3699> de <1161> afesiv <859> toutwn <5130> ouketi <3765> prosfora <4376> peri <4012> amartiav <266>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA