TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Kuno ITL - draft BaDeNo

Ibrani 6

6:1 dio <1352> afentev <863> (5631) ton <3588> thv <3588> archv <746> tou <3588> cristou <5547> logon <3056> epi <1909> thn <3588> teleiothta <5047> ferwmeya <5342> (5747) mh <3361> palin <3825> yemelion <2310> kataballomenoi <2598> (5734) metanoiav <3341> apo <575> nekrwn <3498> ergwn <2041> kai <2532> pistewv <4102> epi <1909> yeon <2316>

6:2 baptismwn <909> didachn <1322> epiyesewv <1936> te <5037> ceirwn <5495> anastasewv <386> nekrwn <3498> kai <2532> krimatov <2917> aiwniou <166>

6:3 kai <2532> touto <5124> poihsomen <4160> (5692) eanper <1437> epitreph <2010> (5725) o <3588> yeov <2316>

6:4 adunaton <102> gar <1063> touv <3588> apax <530> fwtisyentav <5461> (5685) geusamenouv <1089> (5666) te <5037> thv <3588> dwreav <1431> thv <3588> epouraniou <2032> kai <2532> metocouv <3353> genhyentav <1096> (5679) pneumatov <4151> agiou <40>

6:5 kai <2532> kalon <2570> geusamenouv <1089> (5666) yeou <2316> rhma <4487> dunameiv <1411> te <5037> mellontov <3195> (5723) aiwnov <165>

6:6 kai <2532> parapesontav <3895> (5631) palin <3825> anakainizein <340> (5721) eiv <1519> metanoian <3341> anastaurountav <388> (5723) eautoiv <1438> ton <3588> uion <5207> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> paradeigmatizontav <3856> (5723)

6:7 gh <1093> gar <1063> h <3588> piousa <4095> (5631) ton <3588> ep <1909> authv <846> ercomenon <2064> (5740) pollakiv <4178> ueton <5205> kai <2532> tiktousa <5088> (5723) botanhn <1008> euyeton <2111> ekeinoiv <1565> di <1223> ouv <3739> kai <2532> gewrgeitai <1090> (5743) metalambanei <3335> (5719) eulogiav <2129> apo <575> tou <3588> yeou <2316>

6:8 ekferousa <1627> (5723) de <1161> akanyav <173> kai <2532> tribolouv <5146> adokimov <96> kai <2532> katarav <2671> egguv <1451> hv <3739> to <3588> telov <5056> eiv <1519> kausin <2740>

6:9 pepeismeya <3982> (5769) de <1161> peri <4012> umwn <5216> agaphtoi <27> ta <3588> kreissona <2908> kai <2532> ecomena <2192> (5746) swthriav <4991> ei <1487> kai <2532> outwv <3779> laloumen <2980> (5719)

6:10 ou <3756> gar <1063> adikov <94> o <3588> yeov <2316> epilayesyai <1950> (5635) tou <3588> ergou <2041> umwn <5216> kai <2532> thv <3588> agaphv <26> hv <3739> enedeixasye <1731> (5668) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> autou <846> diakonhsantev <1247> (5660) toiv <3588> agioiv <40> kai <2532> diakonountev <1247> (5723)

6:11 epiyumoumen <1937> (5719) de <1161> ekaston <1538> umwn <5216> thn <3588> authn <846> endeiknusyai <1731> (5733) spoudhn <4710> prov <4314> thn <3588> plhroforian <4136> thv <3588> elpidov <1680> acri <891> telouv <5056>

6:12 ina <2443> mh <3361> nwyroi <3576> genhsye <1096> (5638) mimhtai <3402> de <1161> twn <3588> dia <1223> pistewv <4102> kai <2532> makroyumiav <3115> klhronomountwn <2816> (5723) tav <3588> epaggeliav <1860>

6:13 tw <3588> gar <1063> abraam <11> epaggeilamenov <1861> (5666) o <3588> yeov <2316> epei <1893> kat <2596> oudenov <3762> eicen <2192> (5707) meizonov <3173> omosai <3660> (5658) wmosen <3660> (5656) kay <2596> eautou <1438>

6:14 legwn <3004> (5723) ei <1487> mhn <3375> eulogwn <2127> (5723) euloghsw <2127> (5692) se <4571> kai <2532> plhyunwn <4129> (5723) plhyunw <4129> (5692) se <4571>

6:15 kai <2532> outwv <3779> makroyumhsav <3114> (5660) epetucen <2013> (5627) thv <3588> epaggeliav <1860>

6:16 anyrwpoi <444> gar <1063> kata <2596> tou <3588> meizonov <3173> omnuousin <3660> (5719) kai <2532> pashv <3956> autoiv <846> antilogiav <485> perav <4009> eiv <1519> bebaiwsin <951> o <3588> orkov <3727>

6:17 en <1722> w <3739> perissoteron <4054> boulomenov <1014> (5740) o <3588> yeov <2316> epideixai <1925> (5658) toiv <3588> klhronomoiv <2818> thv <3588> epaggeliav <1860> to <3588> ametayeton <276> thv <3588> boulhv <1012> autou <846> emesiteusen <3315> (5656) orkw <3727>

6:18 ina <2443> dia <1223> duo <1417> pragmatwn <4229> ametayetwn <276> en <1722> oiv <3739> adunaton <102> qeusasyai <5574> (5664) yeon <2316> iscuran <2478> paraklhsin <3874> ecwmen <2192> (5725) oi <3588> katafugontev <2703> (5631) krathsai <2902> (5658) thv <3588> prokeimenhv <4295> (5740) elpidov <1680>

6:19 hn <3739> wv <5613> agkuran <45> ecomen <2192> (5719) thv <3588> quchv <5590> asfalh <804> te <5037> kai <2532> bebaian <949> kai <2532> eisercomenhn <1525> (5740) eiv <1519> to <3588> eswteron <2082> tou <3588> katapetasmatov <2665>

6:20 opou <3699> prodromov <4274> uper <5228> hmwn <2257> eishlyen <1525> (5627) ihsouv <2424> kata <2596> thn <3588> taxin <5010> melcisedek <3198> arciereuv <749> genomenov <1096> (5637) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA