TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Habakuk 1:12-17

1:12 <03245> wtdoy <03198> xykwhl <06697> rwuw <07760> wtmv <04941> jpsml <03069> hwhy <04191> twmn <03808> al <06918> ysdq <0430> yhla <03069> hwhy <06924> Mdqm <0859> hta <03808> awlh(1:12)

1:12 ouci <3364> su <4771> ap <575> archv <746> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> agiov <40> mou <1473> kai <2532> ou <3364> mh <3165> apoyanwmen <599> kurie <2962> eiv <1519> krima <2917> tetacav <5021> auton <846> kai <2532> eplasen <4111> me <1473> tou <3588> elegcein <1651> paideian <3809> autou <846>

1:13 <04480> wnmm <06662> qydu <07563> esr <01104> elbb <02790> syrxt <0898> Mydgwb <05027> jybt <04100> hml <03201> lkwt <03808> al <05999> lme <0413> la <05027> jybhw <07451> er <07200> twarm <05869> Mynye <02890> rwhj(1:13)

1:13 kayarov <2513> ofyalmov <3788> tou <3588> mh <3165> oran <3708> ponhra <4190> kai <2532> epiblepein <1914> epi <1909> ponouv <4192> ou <3364> dunhsh <1410> ina <2443> ti <5100> epiblepeiv <1914> epi <1909> katafronountav <2706> parasiwphsh en <1722> tw <3588> katapinein <2666> asebh <765> ton <3588> dikaion <1342>

1:14 <0> wb <04910> lsm <03808> al <07431> vmrk <03220> Myh <01709> ygdk <0120> Mda <06213> hvetw(1:14)

1:14 kai <2532> poihseiv <4160> touv <3588> anyrwpouv <444> wv <3739> touv <3588> icyuav <2486> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> wv <3739> ta <3588> erpeta <2062> ta <3588> ouk <3364> econta <2192> hgoumenon <2233>

1:15 <01523> lygyw <08055> xmvy <03651> Nk <05921> le <04365> wtrmkmb <0622> whpoayw <02764> wmrxb <01641> whrgy <05927> hleh <02443> hkxb <03605> hlk(1:15)

1:15 sunteleian <4930> en <1722> agkistrw <44> anespasen <385> kai <2532> eilkusen auton <846> en <1722> amfiblhstrw <293> kai <2532> sunhgagen <4863> auton <846> en <1722> taiv <3588> saghnaiv autou <846> eneken toutou <3778> eufranyhsetai <2165> kai <2532> carhsetai <5463> h <3588> kardia <2588> autou <846>

1:16 <01277> harb <03978> wlkamw <02506> wqlx <08082> Nms <01992> hmhb <03588> yk <04365> wtrmkml <06999> rjqyw <02764> wmrxl <02076> xbzy <03651> Nk <05921> le(1:16)

1:16 eneken toutou <3778> yusei <2380> th <3588> saghnh <4522> autou <846> kai <2532> yumiasei <2370> tw <3588> amfiblhstrw <293> autou <846> oti <3754> en <1722> autoiv <846> elipanen merida <3310> autou <846> kai <2532> ta <3588> brwmata <1033> autou <846> eklekta <1588>

1:17 o <02550> lwmxy <03808> al <01471> Mywg <02026> grhl <08548> dymtw <02764> wmrx <07324> qyry <03651> Nk <05921> leh(1:17)

1:17 dia <1223> touto <3778> amfibalei to <3588> amfiblhstron <293> autou <846> kai <2532> dia <1223> pantov <3956> apoktennein <615> eynh <1484> ou <3364> feisetai <5339>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA