TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 10:8

10:8 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <08034> wmsb <01288> Krblw <08334> wtrsl <03068> hwhy <06440> ynpl <05975> dmel <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwra <0853> ta <05375> tavl <03878> ywlh <07626> jbs <0853> ta <03068> hwhy <0914> lydbh <01931> awhh <06256> teb(10:8)

10:8 en <1722> ekeinw <1565> tw <3588> kairw <2540> diesteilen kuriov <2962> thn <3588> fulhn <5443> thn <3588> leui <3017> airein <142> thn <3588> kibwton <2787> thv <3588> diayhkhv <1242> kuriou <2962> parestanai <3936> enanti <1725> kuriou <2962> leitourgein <3008> kai <2532> epeucesyai epi <1909> tw <3588> onomati <3686> autou <846> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

Ulangan 33:8-11

33:8 <04809> hbyrm <04325> ym <05921> le <07378> whbyrt <04532> homb <05254> wtyon <0834> rsa <02623> Kdyox <0376> syal <0224> Kyrwaw <08550> Kymt <0559> rma <03878> ywllw(33:8)

33:8 kai <2532> tw <3588> leui <3017> eipen dote <1325> leui <3017> dhlouv <1212> autou <846> kai <2532> alhyeian <225> autou <846> tw <3588> andri <435> tw <3588> osiw <3741> on <3739> epeirasan <3985> auton <846> en <1722> peira <3984> eloidorhsan <3058> auton <846> epi <1909> udatov <5204> antilogiav <485>

33:9 <05341> wruny <01285> Ktyrbw <0565> Ktrma <08104> wrms <03588> yk <03045> edy <03808> al <01121> *wynb {wnb} <0853> taw <05234> rykh <03808> al <0251> wyxa <0853> taw <07200> wytyar <03808> al <0517> wmalw <01> wybal <0559> rmah(33:9)

33:9 o <3588> legwn <3004> tw <3588> patri <3962> kai <2532> th <3588> mhtri <3384> ouc <3364> eoraka <3708> se <4771> kai <2532> touv <3588> adelfouv <80> autou <846> ouk <3364> epegnw <1921> kai <2532> touv <3588> uiouv <5207> autou <846> apegnw efulaxen <5442> ta <3588> logia <3051> sou <4771> kai <2532> thn <3588> diayhkhn <1242> sou <4771> diethrhsen <1301>

33:10 <04196> Kxbzm <05921> le <03632> lylkw <0639> Kpab <06988> hrwjq <07760> wmyvy <03478> larvyl <08451> Ktrwtw <03290> bqeyl <04941> Kyjpsm <03384> wrwy(33:10)

33:10 dhlwsousin <1213> ta <3588> dikaiwmata <1345> sou <4771> tw <3588> iakwb <2384> kai <2532> ton <3588> nomon <3551> sou <4771> tw <3588> israhl <2474> epiyhsousin <2007> yumiama <2368> en <1722> orgh <3709> sou <4771> dia <1223> pantov <3956> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> sou <4771>

33:11 o <06965> Nwmwqy <04480> Nm <08130> wyanvmw <06965> wymq <04975> Myntm <04272> Uxm <07521> hurt <03027> wydy <06467> lepw <02428> wlyx <03069> hwhy <01288> Krb(33:11)

33:11 euloghson <2127> kurie <2962> thn <3588> iscun <2479> autou <846> kai <2532> ta <3588> erga <2041> twn <3588> ceirwn <5495> autou <846> dexai <1209> kataxon <2609> osfun <3751> ecyrwn <2190> epanesthkotwn autw <846> kai <2532> oi <3588> misountev <3404> auton <846> mh <3165> anasthtwsan <450>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA