TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mikha 4:1-5

4:1 <05971> Myme <05921> wyle <05102> wrhnw <01389> twebgm <01931> awh <05375> avnw <02022> Myrhh <07218> sarb <03559> Nwkn <03068> hwhy <01004> tyb <02022> rh <01961> hyhy <03117> Mymyh <0319> tyrxab <01961> hyhw(4:1)

4:1 kai <2532> estai <1510> ep <1909> escatwn <2078> twn <3588> hmerwn <2250> emfanev <1717> to <3588> orov <3735> tou <3588> kuriou <2962> etoimon <2092> epi <1909> tav <3588> korufav twn <3588> orewn <3735> kai <2532> metewrisyhsetai <3349> uperanw <5231> twn <3588> bounwn <1015> kai <2532> speusousin <4692> prov <4314> auto <846> laoi <2992>

4:2 <03389> Mlswrym <03069> hwhy <01697> rbdw <08451> hrwt <03318> aut <06726> Nwyum <03588> yk <0734> wytxrab <01980> hklnw <01870> wykrdm <03384> wnrwyw <03290> bqey <0430> yhla <01004> tyb <0413> law <03069> hwhy <02022> rh <0413> la <05927> hlenw <01980> wkl <0559> wrmaw <07227> Mybr <01471> Mywg <01980> wklhw(4:2)

4:2 kai <2532> poreusontai <4198> eynh <1484> polla <4183> kai <2532> erousin deute <1205> anabwmen <305> eiv <1519> to <3588> orov <3735> kuriou <2962> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> yeou <2316> iakwb <2384> kai <2532> deixousin <1166> hmin <1473> thn <3588> odon <3598> autou <846> kai <2532> poreusomeya <4198> en <1722> taiv <3588> triboiv <5147> autou <846> oti <3754> ek <1537> siwn <4622> exeleusetai <1831> nomov <3551> kai <2532> logov <3056> kuriou <2962> ex <1537> ierousalhm <2419>

4:3 <04421> hmxlm <05750> dwe <03925> Nwdmly <03808> alw <02719> brx <01471> ywg <0413> la <01471> ywg <05375> wavy <03808> al <04211> twrmzml <02595> Mhyttynxw <0855> Mytal <02719> Mhytbrx <03807> wttkw <07350> qwxr <05704> de <06099> Mymue <01471> Mywgl <03198> xykwhw <07227> Mybr <05971> Myme <0996> Nyb <08199> jpsw(4:3)

4:3 kai <2532> krinei <2919> ana <303> meson <3319> lawn <2992> pollwn <4183> kai <2532> exelegxei <1827> eynh <1484> iscura <2478> ewv <2193> eiv <1519> ghn <1065> makran <3112> kai <2532> katakoqousin <2629> tav <3588> romfaiav autwn <846> eiv <1519> arotra <723> kai <2532> ta <3588> dorata autwn <846> eiv <1519> drepana <1407> kai <2532> ouketi <3765> mh <3165> antarh eynov <1484> ep <1909> eynov <1484> romfaian kai <2532> ouketi <3765> mh <3165> maywsin <3129> polemein <4170>

4:4 <01696> rbd <06635> twabu <03068> hwhy <06310> yp <03588> yk <02729> dyrxm <0369> Nyaw <08384> wtnat <08478> txtw <01612> wnpg <08478> txt <0376> sya <03427> wbsyw(4:4)

4:4 kai <2532> anapausetai <373> ekastov <1538> upokatw <5270> ampelou <288> autou <846> kai <2532> ekastov <1538> upokatw <5270> sukhv <4808> autou <846> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> ekfobwn <1629> dioti <1360> to <3588> stoma <4750> kuriou <2962> pantokratorov <3841> elalhsen <2980> tauta <3778>

4:5 P <05703> dew <05769> Mlwel <0430> wnyhla <03068> hwhy <08034> Msb <01980> Kln <0587> wnxnaw <0430> wyhla <08034> Msb <0376> sya <01980> wkly <05971> Mymeh <03605> lk <03588> yk(4:5)

4:5 oti <3754> pantev <3956> oi <3588> laoi <2992> poreusontai <4198> ekastov <1538> thn <3588> odon <3598> autou <846> hmeiv <1473> de <1161> poreusomeya <4198> en <1722> onomati <3686> kuriou <2962> yeou <2316> hmwn <1473> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> epekeina <1900>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA