TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 1:1-18

1:1 en <1722> arch <746> hn <1510> (5713) o <3588> logov <3056> kai <2532> o <3588> logov <3056> hn <1510> (5713) prov <4314> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> yeov <2316> hn <1510> (5713) o <3588> logov <3056>

1:2 outov <3778> hn <1510> (5713) en <1722> arch <746> prov <4314> ton <3588> yeon <2316>

1:3 panta <3956> di <1223> autou <846> egeneto <1096> (5633) kai <2532> cwriv <5565> autou <846> egeneto <1096> (5633) oude <3761> en <1520> o <3739> gegonen <1096> (5754)

1:4 en <1722> autw <846> zwh <2222> hn <1510> (5713) kai <2532> h <3588> zwh <2222> hn <1510> (5713) to <3588> fwv <5457> twn <3588> anyrwpwn <444>

1:5 kai <2532> to <3588> fwv <5457> en <1722> th <3588> skotia <4653> fainei <5316> (5719) kai <2532> h <3588> skotia <4653> auto <846> ou <3756> katelaben <2638> (5627)

1:6 egeneto <1096> (5633) anyrwpov <444> apestalmenov <649> (5772) para <3844> yeou <2316> onoma <3686> autw <846> iwannhv <2491>

1:7 outov <3778> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> marturian <3141> ina <2443> marturhsh <3140> (5661) peri <4012> tou <3588> fwtov <5457> ina <2443> pantev <3956> pisteuswsin <4100> (5661) di <1223> autou <846>

1:8 ouk <3756> hn <1510> (5713) ekeinov <1565> to <3588> fwv <5457> all <235> ina <2443> marturhsh <3140> (5661) peri <4012> tou <3588> fwtov <5457>

1:9 hn <1510> (5713) to <3588> fwv <5457> to <3588> alhyinon <228> o <3739> fwtizei <5461> (5719) panta <3956> anyrwpon <444> ercomenon <2064> (5740) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889>

1:10 en <1722> tw <3588> kosmw <2889> hn <1510> (5713) kai <2532> o <3588> kosmov <2889> di <1223> autou <846> egeneto <1096> (5633) kai <2532> o <3588> kosmov <2889> auton <846> ouk <3756> egnw <1097> (5627)

1:11 eiv <1519> ta <3588> idia <2398> hlyen <2064> (5627) kai <2532> oi <3588> idioi <2398> auton <846> ou <3756> parelabon <3880> (5627)

1:12 osoi <3745> de <1161> elabon <2983> (5627) auton <846> edwken <1325> (5656) autoiv <846> exousian <1849> tekna <5043> yeou <2316> genesyai <1096> (5635) toiv <3588> pisteuousin <4100> (5723) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> autou <846>

1:13 oi <3739> ouk <3756> ex <1537> aimatwn <129> oude <3761> ek <1537> yelhmatov <2307> sarkov <4561> oude <3761> ek <1537> yelhmatov <2307> androv <435> all <235> ek <1537> yeou <2316> egennhyhsan <1080> (5681)

1:14 kai <2532> o <3588> logov <3056> sarx <4561> egeneto <1096> (5633) kai <2532> eskhnwsen <4637> (5656) en <1722> hmin <2254> kai <2532> eyeasameya <2300> (5662) thn <3588> doxan <1391> autou <846> doxan <1391> wv <5613> monogenouv <3439> para <3844> patrov <3962> plhrhv <4134> caritov <5485> kai <2532> alhyeiav <225>

1:15 iwannhv <2491> marturei <3140> (5719) peri <4012> autou <846> kai <2532> kekragen <2896> (5754) legwn <3004> (5723) outov <3778> hn <1510> (5713) o <3588> eipwn <3004> (5631) o <3588> opisw <3694> mou <3450> ercomenov <2064> (5740) emprosyen <1715> mou <3450> gegonen <1096> (5754) oti <3754> prwtov <4413> mou <3450> hn <1510> (5713)

1:16 oti <3754> ek <1537> tou <3588> plhrwmatov <4138> autou <846> hmeiv <2249> pantev <3956> elabomen <2983> (5627) kai <2532> carin <5485> anti <473> caritov <5485>

1:17 oti <3754> o <3588> nomov <3551> dia <1223> mwusewv <3475> edoyh <1325> (5681) h <3588> cariv <5485> kai <2532> h <3588> alhyeia <225> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> egeneto <1096> (5633)

1:18 yeon <2316> oudeiv <3762> ewraken <3708> (5758) pwpote <4455> monogenhv <3439> yeov <2316> o <3588> wn <1510> (5752) eiv <1519> ton <3588> kolpon <2859> tou <3588> patrov <3962> ekeinov <1565> exhghsato <1834> (5662)TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA