TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Timotius 1:1-10

1:1 paulov <3972> apostolov <652> cristou <5547> ihsou <2424> dia <1223> yelhmatov <2307> yeou <2316> kat <2596> epaggelian <1860> zwhv <2222> thv <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

1:2 timoyew <5095> agaphtw <27> teknw <5043> cariv <5485> eleov <1656> eirhnh <1515> apo <575> yeou <2316> patrov <3962> kai <2532> cristou <5547> ihsou <2424> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257>

1:3 carin <5485> ecw <2192> (5719) tw <3588> yew <2316> w <3739> latreuw <3000> (5719) apo <575> progonwn <4269> en <1722> kayara <2513> suneidhsei <4893> wv <5613> adialeipton <88> ecw <2192> (5719) thn <3588> peri <4012> sou <4675> mneian <3417> en <1722> taiv <3588> dehsesin <1162> mou <3450> nuktov <3571> kai <2532> hmerav <2250>

1:4 epipoywn <1971> (5723) se <4571> idein <1492> (5629) memnhmenov <3415> (5772) sou <4675> twn <3588> dakruwn <1144> ina <2443> carav <5479> plhrwyw <4137> (5686)

1:5 upomnhsin <5280> labwn <2983> (5631) thv <3588> en <1722> soi <4671> anupokritou <505> pistewv <4102> htiv <3748> enwkhsen <1774> (5656) prwton <4412> en <1722> th <3588> mammh <3125> sou <4675> lwidi <3090> kai <2532> th <3588> mhtri <3384> sou <4675> eunikh <2131> pepeismai <3982> (5769) de <1161> oti <3754> kai <2532> en <1722> soi <4671>

1:6 di <1223> hn <3739> aitian <156> anamimnhskw <363> (5719) se <4571> anazwpurein <329> (5721) to <3588> carisma <5486> tou <3588> yeou <2316> o <3739> estin <1510> (5748) en <1722> soi <4671> dia <1223> thv <3588> epiyesewv <1936> twn <3588> ceirwn <5495> mou <3450>

1:7 ou <3756> gar <1063> edwken <1325> (5656) hmin <2254> o <3588> yeov <2316> pneuma <4151> deiliav <1167> alla <235> dunamewv <1411> kai <2532> agaphv <26> kai <2532> swfronismou <4995>

1:8 mh <3361> oun <3767> epaiscunyhv <1870> (5680) to <3588> marturion <3142> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> mhde <3366> eme <1691> ton <3588> desmion <1198> autou <846> alla <235> sugkakopayhson <4777> (5657) tw <3588> euaggeliw <2098> kata <2596> dunamin <1411> yeou <2316>

1:9 tou <3588> swsantov <4982> (5660) hmav <2248> kai <2532> kalesantov <2564> (5660) klhsei <2821> agia <40> ou <3756> kata <2596> ta <3588> erga <2041> hmwn <2257> alla <235> kata <2596> idian <2398> proyesin <4286> kai <2532> carin <5485> thn <3588> doyeisan <1325> (5685) hmin <2254> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> pro <4253> cronwn <5550> aiwniwn <166>

1:10 fanerwyeisan <5319> (5685) de <1161> nun <3568> dia <1223> thv <3588> epifaneiav <2015> tou <3588> swthrov <4990> hmwn <2257> cristou <5547> ihsou <2424> katarghsantov <2673> (5660) men <3303> ton <3588> yanaton <2288> fwtisantov <5461> (5660) de <1161> zwhn <2222> kai <2532> afyarsian <861> dia <1223> tou <3588> euaggeliou <2098>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA