TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Timotius 6:1-10

6:1 osoi <3745> eisin <1510> (5748) upo <5259> zugon <2218> douloi <1401> touv <3588> idiouv <2398> despotav <1203> pashv <3956> timhv <5092> axiouv <514> hgeisywsan <2233> (5737) ina <2443> mh <3361> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> h <3588> didaskalia <1319> blasfhmhtai <987> (5747)

6:2 oi <3588> de <1161> pistouv <4103> econtev <2192> (5723) despotav <1203> mh <3361> katafroneitwsan <2706> (5720) oti <3754> adelfoi <80> eisin <1510> (5748) alla <235> mallon <3123> douleuetwsan <1398> (5720) oti <3754> pistoi <4103> eisin <1510> (5748) kai <2532> agaphtoi <27> oi <3588> thv <3588> euergesiav <2108> antilambanomenoi <482> (5740) tauta <5023> didaske <1321> (5720) kai <2532> parakalei <3870> (5720)

6:3 ei <1487> tiv <5100> eterodidaskalei <2085> (5719) kai <2532> mh <3361> prosercetai <4334> (5736) ugiainousin <5198> (5723) logoiv <3056> toiv <3588> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> kai <2532> th <3588> kat <2596> eusebeian <2150> didaskalia <1319>

6:4 tetufwtai <5187> (5769) mhden <3367> epistamenov <1987> (5740) alla <235> noswn <3552> (5723) peri <4012> zhthseiv <2214> kai <2532> logomaciav <3055> ex <1537> wn <3739> ginetai <1096> (5736) fyonov <5355> eriv <2054> blasfhmiai <988> uponoiai <5283> ponhrai <4190>

6:5 diaparatribai <3859> diefyarmenwn <1311> (5772) anyrwpwn <444> ton <3588> noun <3563> kai <2532> apesterhmenwn <650> (5772) thv <3588> alhyeiav <225> nomizontwn <3543> (5723) porismon <4200> einai <1510> (5750) thn <3588> eusebeian <2150>

6:6 estin <1510> (5748) de <1161> porismov <4200> megav <3173> h <3588> eusebeia <2150> meta <3326> autarkeiav <841>

6:7 ouden <3762> gar <1063> eishnegkamen <1533> (5656) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> oti <3754> oude <3761> exenegkein <1627> (5629) ti <5100> dunameya <1410> (5736)

6:8 econtev <2192> (5723) de <1161> diatrofav <1305> kai <2532> skepasmata <4629> toutoiv <5125> arkesyhsomeya <714> (5701)

6:9 oi <3588> de <1161> boulomenoi <1014> (5740) ploutein <4147> (5721) empiptousin <1706> (5719) eiv <1519> peirasmon <3986> kai <2532> pagida <3803> kai <2532> epiyumiav <1939> pollav <4183> anohtouv <453> kai <2532> blaberav <983> aitinev <3748> buyizousin <1036> (5719) touv <3588> anyrwpouv <444> eiv <1519> oleyron <3639> kai <2532> apwleian <684>

6:10 riza <4491> gar <1063> pantwn <3956> twn <3588> kakwn <2556> estin <1510> (5748) h <3588> filarguria <5365> hv <3739> tinev <5100> oregomenoi <3713> (5734) apeplanhyhsan <635> (5681) apo <575> thv <3588> pistewv <4102> kai <2532> eautouv <1438> periepeiran <4044> (5656) odunaiv <3601> pollaiv <4183>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA