TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Galatia 6

6:1 adelfoi <80> ean <1437> kai <2532> prolhmfyh <4301> (5686) anyrwpov <444> en <1722> tini <5100> paraptwmati <3900> umeiv <5210> oi <3588> pneumatikoi <4152> katartizete <2675> (5720) ton <3588> toiouton <5108> en <1722> pneumati <4151> prauthtov <4240> skopwn <4648> (5723) seauton <4572> mh <3361> kai <2532> su <4771> peirasyhv <3985> (5686)

6:2 allhlwn <240> ta <3588> barh <922> bastazete <941> (5720) kai <2532> outwv <3779> anaplhrwsate <378> (5657) ton <3588> nomon <3551> tou <3588> cristou <5547>

6:3 ei <1487> gar <1063> dokei <1380> (5719) tiv <5100> einai <1510> (5750) ti <5100> mhden <3367> wn <1510> (5752) frenapata <5422> (5719) eauton <1438>

6:4 to <3588> de <1161> ergon <2041> eautou <1438> dokimazetw <1381> (5720) [ekastov] <1538> kai <2532> tote <5119> eiv <1519> eauton <1438> monon <3441> to <3588> kauchma <2745> exei <2192> (5692) kai <2532> ouk <3756> eiv <1519> ton <3588> eteron <2087>

6:5 ekastov <1538> gar <1063> to <3588> idion <2398> fortion <5413> bastasei <941> (5692)

6:6 koinwneitw <2841> (5720) de <1161> o <3588> kathcoumenov <2727> (5746) ton <3588> logon <3056> tw <3588> kathcounti <2727> (5723) en <1722> pasin <3956> agayoiv <18>

6:7 mh <3361> planasye <4105> (5744) yeov <2316> ou <3756> mukthrizetai <3456> (5743) o <3739> gar <1063> ean <1437> speirh <4687> (5725) anyrwpov <444> touto <5124> kai <2532> yerisei <2325> (5692)

6:8 oti <3754> o <3588> speirwn <4687> (5723) eiv <1519> thn <3588> sarka <4561> eautou <1438> ek <1537> thv <3588> sarkov <4561> yerisei <2325> (5692) fyoran <5356> o <3588> de <1161> speirwn <4687> (5723) eiv <1519> to <3588> pneuma <4151> ek <1537> tou <3588> pneumatov <4151> yerisei <2325> (5692) zwhn <2222> aiwnion <166>

6:9 to <3588> de <1161> kalon <2570> poiountev <4160> (5723) mh <3361> egkakwmen <1573> (5725) kairw <2540> gar <1063> idiw <2398> yerisomen <2325> (5692) mh <3361> ekluomenoi <1590> (5746)

6:10 ara <686> oun <3767> wv <5613> kairon <2540> ecwmen <2192> (5725) ergazwmeya <2038> (5741) to <3588> agayon <18> prov <4314> pantav <3956> malista <3122> de <1161> prov <4314> touv <3588> oikeiouv <3609> thv <3588> pistewv <4102>

6:11 idete <1492> (5628) phlikoiv <4080> umin <5213> grammasin <1121> egraqa <1125> (5656) th <3588> emh <1699> ceiri <5495>

6:12 osoi <3745> yelousin <2309> (5719) euproswphsai <2146> (5658) en <1722> sarki <4561> outoi <3778> anagkazousin <315> (5719) umav <5209> peritemnesyai <4059> (5745) monon <3440> ina <2443> tw <3588> staurw <4716> tou <3588> cristou <5547> [ihsou] <2424> mh <3361> diwkwntai <1377> (5747)

6:13 oude <3761> gar <1063> oi <3588> peritemnomenoi <4059> (5746) autoi <846> nomon <3551> fulassousin <5442> (5719) alla <235> yelousin <2309> (5719) umav <5209> peritemnesyai <4059> (5745) ina <2443> en <1722> th <3588> umetera <5212> sarki <4561> kauchswntai <2744> (5667)

6:14 emoi <1698> de <1161> mh <3361> genoito <1096> (5636) kaucasyai <2744> (5738) ei <1487> mh <3361> en <1722> tw <3588> staurw <4716> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> di <1223> ou <3739> emoi <1698> kosmov <2889> estaurwtai <4717> (5769) kagw <2504> kosmw <2889>

6:15 oute <3777> gar <1063> peritomh <4061> ti <5100> estin <1510> (5748) oute <3777> akrobustia <203> alla <235> kainh <2537> ktisiv <2937>

6:16 kai <2532> osoi <3745> tw <3588> kanoni <2583> toutw <5129> stoichsousin <4748> (5692) eirhnh <1515> ep <1909> autouv <846> kai <2532> eleov <1656> kai <2532> epi <1909> ton <3588> israhl <2474> tou <3588> yeou <2316>

6:17 tou <3588> loipou <3064> kopouv <2873> moi <3427> mhdeiv <3367> parecetw <3930> (5720) egw <1473> gar <1063> ta <3588> stigmata <4742> tou <3588> ihsou <2424> en <1722> tw <3588> swmati <4983> mou <3450> bastazw <941> (5719)

6:18 h <3588> cariv <5485> tou <3588> kuriou <2962> [hmwn] <2257> ihsou <2424> cristou <5547> meta <3326> tou <3588> pneumatov <4151> umwn <5216> adelfoi <80> amhn <281>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA