TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 15:46

15:46 kai <2532> agorasav <59> (5660) sindona <4616> kayelwn <2507> (5631) auton <846> eneilhsen <1750> (5656) th <3588> sindoni <4616> kai <2532> eyhken <5087> (5656) auton <846> en <1722> mnhmati <3418> o <3739> hn <1510> (5713) lelatomhmenon <2998> (5772) ek <1537> petrav <4073> kai <2532> prosekulisen <4351> (5656) liyon <3037> epi <1909> thn <3588> yuran <2374> tou <3588> mnhmeiou <3419>

Markus 16:1-8

16:1 kai <2532> diagenomenou <1230> (5637) tou <3588> sabbatou <4521> [h] <3588> maria <3137> h <3588> magdalhnh <3094> kai <2532> maria <3137> h <3588> [tou] <3588> iakwbou <2385> kai <2532> salwmh <4539> hgorasan <59> (5656) arwmata <759> ina <2443> elyousai <2064> (5631) aleiqwsin <218> (5661) auton <846>

16:2 kai <2532> lian <3029> prwi <4404> [th] <3588> mia <1520> twn <3588> sabbatwn <4521> ercontai <2064> (5736) epi <1909> to <3588> mnhmeion <3419> anateilantov <393> (5660) tou <3588> hliou <2246>

16:3 kai <2532> elegon <3004> (5707) prov <4314> eautav <1438> tiv <5101> apokulisei <617> (5692) hmin <2254> ton <3588> liyon <3037> ek <1537> thv <3588> yurav <2374> tou <3588> mnhmeiou <3419>

16:4 kai <2532> anableqasai <308> (5660) yewrousin <2334> (5719) oti <3754> anakekulistai <617> (5769) o <3588> liyov <3037> hn <1510> (5713) gar <1063> megav <3173> sfodra <4970>

16:5 kai <2532> eiselyousai <1525> (5631) eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419> eidon <1492> (5627) neaniskon <3495> kayhmenon <2521> (5740) en <1722> toiv <3588> dexioiv <1188> peribeblhmenon <4016> (5772) stolhn <4749> leukhn <3022> kai <2532> exeyambhyhsan <1568> (5681)

16:6 o <3588> de <1161> legei <3004> (5719) autaiv <846> mh <3361> ekyambeisye <1568> (5744) ihsoun <2424> zhteite <2212> (5719) ton <3588> nazarhnon <3479> ton <3588> estaurwmenon <4717> (5772) hgeryh <1453> (5681) ouk <3756> estin <1510> (5748) wde <5602> ide <1492> (5657) o <3588> topov <5117> opou <3699> eyhkan <5087> (5656) auton <846>

16:7 alla <235> upagete <5217> (5720) eipate <2036> (5628) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> kai <2532> tw <3588> petrw <4074> oti <3754> proagei <4254> (5719) umav <5209> eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> ekei <1563> auton <846> oqesye <3700> (5695) kaywv <2531> eipen <2036> (5627) umin <5213>

16:8 kai <2532> exelyousai <1831> (5631) efugon <5343> (5627) apo <575> tou <3588> mnhmeiou <3419> eicen <2192> (5707) gar <1063> autav <846> tromov <5156> kai <2532> ekstasiv <1611> kai <2532> oudeni <3762> ouden <3762> eipan <3004> (5627) efobounto <5399> (5711) gar <1063>

Kolose 2:15

2:15 apekdusamenov <554> (5666) tav <3588> arcav <746> kai <2532> tav <3588> exousiav <1849> edeigmatisen <1165> (5656) en <1722> parrhsia <3954> yriambeusav <2358> (5660) autouv <846> en <1722> autw <846>

Wahyu 1:18

1:18 kai <2532> o <3588> zwn <2198> (5723) kai <2532> egenomhn <1096> (5633) nekrov <3498> kai <2532> idou <2400> (5628) zwn <2198> (5723) eimi <1510> (5748) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> kai <2532> ecw <2192> (5719) tav <3588> kleiv <2807> tou <3588> yanatou <2288> kai <2532> tou <3588> adou <86>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA