TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 27:57-61

27:57 oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) hlyen <2064> (5627) anyrwpov <444> plousiov <4145> apo <575> arimayaiav <707> tounoma <5122> iwshf <2501> ov <3739> kai <2532> autov <846> emayhteuyh <3100> (5681) tw <3588> ihsou <2424>

27:58 outov <3778> proselywn <4334> (5631) tw <3588> pilatw <4091> hthsato <154> (5668) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424> tote <5119> o <3588> pilatov <4091> ekeleusen <2753> (5656) apodoyhnai <591> (5683)

27:59 kai <2532> labwn <2983> (5631) to <3588> swma <4983> o <3588> iwshf <2501> enetulixen <1794> (5656) auto <846> [en] <1722> sindoni <4616> kayara <2513>

27:60 kai <2532> eyhken <5087> (5656) auto <846> en <1722> tw <3588> kainw <2537> autou <846> mnhmeiw <3419> o <3739> elatomhsen <2998> (5656) en <1722> th <3588> petra <4073> kai <2532> proskulisav <4351> (5660) liyon <3037> megan <3173> th <3588> yura <2374> tou <3588> mnhmeiou <3419> aphlyen <565> (5627)

27:61 hn <1510> (5713) de <1161> ekei <1563> mariam <3137> h <3588> magdalhnh <3094> kai <2532> h <3588> allh <243> maria <3137> kayhmenai <2521> (5740) apenanti <561> tou <3588> tafou <5028>

Markus 15:42-47

15:42 kai <2532> hdh <2235> oqiav <3798> genomenhv <1096> (5637) epei <1893> hn <1510> (5713) paraskeuh <3904> o <3739> estin <1510> (5748) prosabbaton <4315>

15:43 elywn <2064> (5631) iwshf <2501> apo <575> arimayaiav <707> euschmwn <2158> bouleuthv <1010> ov <3739> kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) prosdecomenov <4327> (5740) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> tolmhsav <5111> (5660) eishlyen <1525> (5627) prov <4314> ton <3588> pilaton <4091> kai <2532> hthsato <154> (5668) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424>

15:44 o <3588> de <1161> pilatov <4091> eyaumasen <2296> (5656) ei <1487> hdh <2235> teynhken <2348> (5758) kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) ton <3588> kenturiwna <2760> ephrwthsen <1905> (5656) auton <846> ei <1487> hdh <2235> apeyanen <599> (5627)

15:45 kai <2532> gnouv <1097> (5631) apo <575> tou <3588> kenturiwnov <2760> edwrhsato <1433> (5662) to <3588> ptwma <4430> tw <3588> iwshf <2501>

15:46 kai <2532> agorasav <59> (5660) sindona <4616> kayelwn <2507> (5631) auton <846> eneilhsen <1750> (5656) th <3588> sindoni <4616> kai <2532> eyhken <5087> (5656) auton <846> en <1722> mnhmati <3418> o <3739> hn <1510> (5713) lelatomhmenon <2998> (5772) ek <1537> petrav <4073> kai <2532> prosekulisen <4351> (5656) liyon <3037> epi <1909> thn <3588> yuran <2374> tou <3588> mnhmeiou <3419>

15:47 h <3588> de <1161> maria <3137> h <3588> magdalhnh <3094> kai <2532> maria <3137> h <3588> iwshtov <2500> eyewroun <2334> (5707) pou <4225> teyeitai <5087> (5769)

Lukas 23:50-54

23:50 kai <2532> idou <2400> (5628) anhr <435> onomati <3686> iwshf <2501> bouleuthv <1010> uparcwn <5225> (5723) anhr <435> agayov <18> kai <2532> dikaiov <1342>

23:51 outov <3778> ouk <3756> hn <1510> (5713) sugkatateyeimenov <4784> (5768) th <3588> boulh <1012> kai <2532> th <3588> praxei <4234> autwn <846> apo <575> arimayaiav <707> polewv <4172> twn <3588> ioudaiwn <2453> ov <3739> prosedeceto <4327> (5711) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316>

23:52 outov <3778> proselywn <4334> (5631) tw <3588> pilatw <4091> hthsato <154> (5668) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424>

23:53 kai <2532> kayelwn <2507> (5631) enetulixen <1794> (5656) auto <846> sindoni <4616> kai <2532> eyhken <5087> (5656) auton <846> en <1722> mnhmati <3418> laxeutw <2991> ou <3757> ouk <3756> hn <1510> (5713) oudeiv <3762> oupw <3768> keimenov <2749> (5740)

23:54 kai <2532> hmera <2250> hn <1510> (5713) paraskeuhv <3904> kai <2532> sabbaton <4521> epefwsken <2020> (5707)

Yohanes 19:38-42

19:38 meta <3326> de <1161> tauta <3778> hrwthsen <2065> (5656) ton <3588> pilaton <4091> iwshf <2501> apo <575> arimayaiav <707> wn <1510> (5752) mayhthv <3101> [tou] <3588> ihsou <2424> kekrummenov <2928> (5772) de <1161> dia <1223> ton <3588> fobon <5401> twn <3588> ioudaiwn <2453> ina <2443> arh <142> (5661) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424> kai <2532> epetreqen <2010> (5656) o <3588> pilatov <4091> hlyen <2064> (5627) oun <3767> kai <2532> hren <142> (5656) to <3588> swma <4983> autou <846>

19:39 hlyen <2064> (5627) de <1161> kai <2532> nikodhmov <3530> o <3588> elywn <2064> (5631) prov <4314> auton <846> nuktov <3571> to <3588> prwton <4413> ferwn <5342> (5723) eligma <3395> smurnhv <4666> kai <2532> alohv <250> wv <5613> litrav <3046> ekaton <1540>

19:40 elabon <2983> (5627) oun <3767> to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424> kai <2532> edhsan <1210> (5656) auto <846> oyonioiv <3608> meta <3326> twn <3588> arwmatwn <759> kaywv <2531> eyov <1485> estin <1510> (5748) toiv <3588> ioudaioiv <2453> entafiazein <1779> (5721)

19:41 hn <1510> (5713) de <1161> en <1722> tw <3588> topw <5117> opou <3699> estaurwyh <4717> (5681) khpov <2779> kai <2532> en <1722> tw <3588> khpw <2779> mnhmeion <3419> kainon <2537> en <1722> w <3739> oudepw <3764> oudeiv <3762> hn <1510> (5713) teyeimenov <5087> (5772)

19:42 ekei <1563> oun <3767> dia <1223> thn <3588> paraskeuhn <3904> twn <3588> ioudaiwn <2453> oti <3754> egguv <1451> hn <1510> (5713) to <3588> mnhmeion <3419> eyhkan <5087> (5656) ton <3588> ihsoun <2424>TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA