TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 2:8-17

2:8 <03335> ruy <0834> rsa <0120> Mdah <0853> ta <08033> Ms <07760> Mvyw <06924> Mdqm <05731> Ndeb <01588> Ng <0430> Myhla <03068> hwhy <05193> ejyw(2:8)

2:8 kai <2532> efuteusen <5452> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> paradeison <3857> en <1722> edem kata <2596> anatolav <395> kai <2532> eyeto <5087> ekei <1563> ton <3588> anyrwpon <444> on <3739> eplasen <4111>

2:9 <07451> erw <02896> bwj <01847> tedh <06086> Uew <01588> Ngh <08432> Kwtb <02416> Myyxh <06086> Uew <03978> lkaml <02896> bwjw <04758> harml <02530> dmxn <06086> Ue <03605> lk <0127> hmdah <04480> Nm <0430> Myhla <03068> hwhy <06779> xmuyw(2:9)

2:9 kai <2532> exaneteilen <1816> o <3588> yeov <2316> eti <2089> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> pan <3956> xulon <3586> wraion <5611> eiv <1519> orasin <3706> kai <2532> kalon <2570> eiv <1519> brwsin <1035> kai <2532> to <3588> xulon <3586> thv <3588> zwhv <2222> en <1722> mesw <3319> tw <3588> paradeisw <3857> kai <2532> to <3588> xulon <3586> tou <3588> eidenai gnwston <1110> kalou <2570> kai <2532> ponhrou <4190>

2:10 <07218> Mysar <0702> hebral <01961> hyhw <06504> drpy <08033> Msmw <01588> Ngh <0853> ta <08248> twqshl <05731> Ndem <03318> auy <05104> rhnw(2:10)

2:10 potamov <4215> de <1161> ekporeuetai <1607> ex <1537> edem potizein <4222> ton <3588> paradeison <3857> ekeiyen <1564> aforizetai eiv <1519> tessarav <5064> arcav <746>

2:11 <02091> bhzh <08033> Ms <0834> rsa <02341> hlywxh <0776> Ura <03605> lk <0853> ta <05437> bboh <01931> awh <06376> Nwsyp <0259> dxah <08034> Ms(2:11)

2:11 onoma <3686> tw <3588> eni <1519> fiswn outov <3778> o <3588> kuklwn <2944> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> euilat ekei <1563> ou <3739> estin <1510> to <3588> crusion <5553>

2:12 <07718> Mhsh <068> Nbaw <0916> xldbh <08033> Ms <02896> bwj <01931> awhh <0776> Urah <02091> bhzw(2:12)

2:12 to <3588> de <1161> crusion <5553> thv <3588> ghv <1065> ekeinhv <1565> kalon <2570> kai <2532> ekei <1563> estin <1510> o <3588> anyrax <440> kai <2532> o <3588> liyov <3037> o <3588> prasinov

2:13 <03568> swk <0776> Ura <03605> lk <0853> ta <05437> bbwoh <01931> awh <01521> Nwxyg <08145> ynsh <05104> rhnh <08034> Msw(2:13)

2:13 kai <2532> onoma <3686> tw <3588> potamw <4215> tw <3588> deuterw <1208> ghwn outov <3778> o <3588> kuklwn <2944> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> aiyiopiav

2:14 <06578> trp <01931> awh <07243> yeybrh <05104> rhnhw <0804> rwsa <06926> tmdq <01980> Klhh <01931> awh <02313> lqdx <07992> ysylsh <05104> rhnh <08034> Msw(2:14)

2:14 kai <2532> o <3588> potamov <4215> o <3588> tritov <5154> tigriv outov <3778> o <3588> poreuomenov <4198> katenanti assuriwn o <3588> de <1161> potamov <4215> o <3588> tetartov <5067> outov <3778> eufrathv <2166>

2:15 <08104> hrmslw <05647> hdbel <05731> Nde <01588> Ngb <03240> whxnyw <0120> Mdah <0853> ta <0430> Myhla <03068> hwhy <03947> xqyw(2:15)

2:15 kai <2532> elaben <2983> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> ton <3588> anyrwpon <444> on <3739> eplasen <4111> kai <2532> eyeto <5087> auton <846> en <1722> tw <3588> paradeisw <3857> ergazesyai <2038> auton <846> kai <2532> fulassein <5442>

2:16 <0398> lkat <0398> lka <01588> Ngh <06086> Ue <03605> lkm <0559> rmal <0120> Mdah <05921> le <0430> Myhla <03068> hwhy <06680> wuyw(2:16)

2:16 kai <2532> eneteilato <1781> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> tw <3588> adam <76> legwn <3004> apo <575> pantov <3956> xulou <3586> tou <3588> en <1722> tw <3588> paradeisw <3857> brwsei <1035> fagh <2068>

2:17 <04191> twmt <04191> twm <04480> wnmm <0398> Klka <03117> Mwyb <03588> yk <04480> wnmm <0398> lkat <03808> al <07451> erw <02896> bwj <01847> tedh <06086> Uemw(2:17)

2:17 apo <575> de <1161> tou <3588> xulou <3586> tou <3588> ginwskein <1097> kalon <2570> kai <2532> ponhron <4190> ou <3364> fagesye <2068> ap <575> autou <846> h <3739> d <1161> an <302> hmera <2250> faghte <2068> ap <575> autou <846> yanatw <2288> apoyaneisye <599>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA