TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yakobus 1:6

1:6 aiteitw <154> (5720) de <1161> en <1722> pistei <4102> mhden <3367> diakrinomenov <1252> (5734) o <3588> gar <1063> diakrinomenov <1252> (5734) eoiken <1503> (5758) kludwni <2830> yalasshv <2281> anemizomenw <416> (5746) kai <2532> ripizomenw <4494> (5746)

Yakobus 1:11

1:11 aneteilen <393> (5656) gar <1063> o <3588> hliov <2246> sun <4862> tw <3588> kauswni <2742> kai <2532> exhranen <3583> (5656) ton <3588> corton <5528> kai <2532> to <3588> anyov <438> autou <846> exepesen <1601> (5627) kai <2532> h <3588> euprepeia <2143> tou <3588> proswpou <4383> autou <846> apwleto <622> (5639) outwv <3779> kai <2532> o <3588> plousiov <4145> en <1722> taiv <3588> poreiaiv <4197> autou <846> maranyhsetai <3133> (5701)

Yakobus 1:17

1:17 pasa <3956> dosiv <1394> agayh <18> kai <2532> pan <3956> dwrhma <1434> teleion <5046> anwyen <509> estin <1510> (5748) katabainon <2597> (5723) apo <575> tou <3588> patrov <3962> twn <3588> fwtwn <5457> par <3844> w <3739> ouk <3756> eni <1762> (5748) parallagh <3883> h <2228> trophv <5157> aposkiasma <644>

Yakobus 1:23

1:23 oti <3754> ei <1487> tiv <5100> akroathv <202> logou <3056> estin <1510> (5748) kai <2532> ou <3756> poihthv <4163> outov <3778> eoiken <1503> (5758) andri <435> katanoounti <2657> (5723) to <3588> proswpon <4383> thv <3588> genesewv <1078> autou <846> en <1722> esoptrw <2072>

Yakobus 1:26

1:26 ei <1487> tiv <5100> dokei <1380> (5719) yrhskov <2357> einai <1510> (5750) mh <3361> calinagwgwn <5468> (5723) glwssan <1100> eautou <1438> alla <235> apatwn <538> (5723) kardian <2588> eautou <1438> toutou <5127> mataiov <3152> h <3588> yrhskeia <2356>

Yakobus 3:3

3:3 ei <1487> de <1161> twn <3588> ippwn <2462> touv <3588> calinouv <5469> eiv <1519> ta <3588> stomata <4750> ballomen <906> (5719) eiv <1519> to <3588> peiyesyai <3982> (5745) autouv <846> hmin <2254> kai <2532> olon <3650> to <3588> swma <4983> autwn <846> metagomen <3329> (5719)

Yakobus 3:5

3:5 outwv <3779> kai <2532> h <3588> glwssa <1100> mikron <3398> melov <3196> estin <1510> (5748) kai <2532> megala <3173> aucei <3166> (5719) idou <2400> (5628) hlikon <2245> pur <4442> hlikhn <2245> ulhn <5208> anaptei <381> (5719)

Yakobus 3:7

3:7 pasa <3956> gar <1063> fusiv <5449> yhriwn <2342> te <5037> kai <2532> peteinwn <4071> erpetwn <2062> te <5037> kai <2532> enaliwn <1724> damazetai <1150> (5743) kai <2532> dedamastai <1150> (5769) th <3588> fusei <5449> th <3588> anyrwpinh <442>

Yakobus 3:12

3:12 mh <3361> dunatai <1410> (5736) adelfoi <80> mou <3450> sukh <4808> elaiav <1636> poihsai <4160> (5658) h <2228> ampelov <288> suka <4810> oute <3777> alukon <252> gluku <1099> poihsai <4160> (5658) udwr <5204>

Yakobus 4:14

4:14 oitinev <3748> ouk <3756> epistasye <1987> (5736) thv <3588> aurion <839> poia <4169> h <3588> zwh <2222> umwn <5216> atmiv <822> gar <1063> este <1510> (5748) prov <4314> oligon <3641> fainomenh <5316> (5730) epeita <1899> kai <2532> afanizomenh <853> (5746)

Yakobus 5:1-2

5:1 age <71> (5720) nun <3568> oi <3588> plousioi <4145> klausate <2799> (5657) ololuzontev <3649> (5723) epi <1909> taiv <3588> talaipwriaiv <5004> umwn <5216> taiv <3588> epercomenaiv <1904> (5740)

5:2 o <3588> ploutov <4149> umwn <5216> seshpen <4595> (5754) kai <2532> ta <3588> imatia <2440> umwn <5216> shtobrwta <4598> gegonen <1096> (5754)

Yakobus 5:7

5:7 makroyumhsate <3114> (5657) oun <3767> adelfoi <80> ewv <2193> thv <3588> parousiav <3952> tou <3588> kuriou <2962> idou <2400> (5628) o <3588> gewrgov <1092> ekdecetai <1551> (5736) ton <3588> timion <5093> karpon <2590> thv <3588> ghv <1093> makroyumwn <3114> (5723) ep <1909> autw <846> ewv <2193> labh <2983> (5632) proimon <4406> kai <2532> oqimon <3797>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA