TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 12:9-17

12:9 kai <2532> eblhyh <906> (5681) o <3588> drakwn <1404> o <3588> megav <3173> o <3588> ofiv <3789> o <3588> arcaiov <744> o <3588> kaloumenov <2564> (5746) diabolov <1228> kai <2532> o <3588> satanav <4567> o <3588> planwn <4105> (5723) thn <3588> oikoumenhn <3625> olhn <3650> eblhyh <906> (5681) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> oi <3588> aggeloi <32> autou <846> met <3326> autou <846> eblhyhsan <906> (5681)

12:10 kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhn <5456> megalhn <3173> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> legousan <3004> (5723) arti <737> egeneto <1096> (5633) h <3588> swthria <4991> kai <2532> h <3588> dunamiv <1411> kai <2532> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257> kai <2532> h <3588> exousia <1849> tou <3588> cristou <5547> autou <846> oti <3754> eblhyh <906> (5681) o <3588> kathgwr <2725> twn <3588> adelfwn <80> hmwn <2257> o <3588> kathgorwn <2723> (5723) autouv <846> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571>

12:11 kai <2532> autoi <846> enikhsan <3528> (5656) auton <846> dia <1223> to <3588> aima <129> tou <3588> arniou <721> kai <2532> dia <1223> ton <3588> logon <3056> thv <3588> marturiav <3141> autwn <846> kai <2532> ouk <3756> hgaphsan <25> (5656) thn <3588> quchn <5590> autwn <846> acri <891> yanatou <2288>

12:12 dia <1223> touto <5124> eufrainesye <2165> (5744) ouranoi <3772> kai <2532> oi <3588> en <1722> autoiv <846> skhnountev <4637> (5723) ouai <3759> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> thn <3588> yalassan <2281> oti <3754> katebh <2597> (5627) o <3588> diabolov <1228> prov <4314> umav <5209> ecwn <2192> (5723) yumon <2372> megan <3173> eidwv <1492> (5761) oti <3754> oligon <3641> kairon <2540> ecei <2192> (5719)

12:13 kai <2532> ote <3753> eiden <1492> (5627) o <3588> drakwn <1404> oti <3754> eblhyh <906> (5681) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> ediwxen <1377> (5656) thn <3588> gunaika <1135> htiv <3748> eteken <5088> (5627) ton <3588> arsena <730>

12:14 kai <2532> edoyhsan <1325> (5681) th <3588> gunaiki <1135> ai <3588> duo <1417> pterugev <4420> tou <3588> aetou <105> tou <3588> megalou <3173> ina <2443> pethtai <4072> (5741) eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> authv <846> opou <3699> trefetai <5142> (5743) ekei <1563> kairon <2540> kai <2532> kairouv <2540> kai <2532> hmisu <2255> kairou <2540> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> ofewv <3789>

12:15 kai <2532> ebalen <906> (5627) o <3588> ofiv <3789> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> opisw <3694> thv <3588> gunaikov <1135> udwr <5204> wv <5613> potamon <4215> ina <2443> authn <846> potamoforhton <4216> poihsh <4160> (5661)

12:16 kai <2532> ebohyhsen <997> (5656) h <3588> gh <1093> th <3588> gunaiki <1135> kai <2532> hnoixen <455> (5656) h <3588> gh <1093> to <3588> stoma <4750> authv <846> kai <2532> katepien <2666> (5627) ton <3588> potamon <4215> on <3739> ebalen <906> (5627) o <3588> drakwn <1404> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846>

12:17 kai <2532> wrgisyh <3710> (5681) o <3588> drakwn <1404> epi <1909> th <3588> gunaiki <1135> kai <2532> aphlyen <565> (5627) poihsai <4160> (5658) polemon <4171> meta <3326> twn <3588> loipwn <3062> tou <3588> spermatov <4690> authv <846> twn <3588> thrountwn <5083> (5723) tav <3588> entolav <1785> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> econtwn <2192> (5723) thn <3588> marturian <3141> ihsou <2424>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.49 detik
dipersembahkan oleh YLSA