TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 14:53-72

14:53 kai <2532> aphgagon <520> (5627) ton <3588> ihsoun <2424> prov <4314> ton <3588> arcierea <749> kai <2532> sunercontai <4905> (5736) pantev <3956> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122>

14:54 kai <2532> o <3588> petrov <4074> apo <575> makroyen <3113> hkolouyhsen <190> (5656) autw <846> ewv <2193> esw <2080> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> tou <3588> arcierewv <749> kai <2532> hn <1510> (5713) sugkayhmenov <4775> (5740) meta <3326> twn <3588> uphretwn <5257> kai <2532> yermainomenov <2328> (5734) prov <4314> to <3588> fwv <5457>

14:55 oi <3588> de <1161> arciereiv <749> kai <2532> olon <3650> to <3588> sunedrion <4892> ezhtoun <2212> (5707) kata <2596> tou <3588> ihsou <2424> marturian <3141> eiv <1519> to <3588> yanatwsai <2289> (5658) auton <846> kai <2532> ouc <3756> huriskon <2147> (5707)

14:56 polloi <4183> gar <1063> eqeudomarturoun <5576> (5707) kat <2596> autou <846> kai <2532> isai <2470> ai <3588> marturiai <3141> ouk <3756> hsan <1510> (5713)

14:57 kai <2532> tinev <5100> anastantev <450> (5631) eqeudomarturoun <5576> (5707) kat <2596> autou <846> legontev <3004> (5723)

14:58 oti <3754> hmeiv <2249> hkousamen <191> (5656) autou <846> legontov <3004> (5723) oti <3754> egw <1473> katalusw <2647> (5692) ton <3588> naon <3485> touton <5126> ton <3588> ceiropoihton <5499> kai <2532> dia <1223> triwn <5140> hmerwn <2250> allon <243> aceiropoihton <886> oikodomhsw <3618> (5692)

14:59 kai <2532> oude <3761> outwv <3779> ish <2470> hn <1510> (5713) h <3588> marturia <3141> autwn <846>

14:60 kai <2532> anastav <450> (5631) o <3588> arciereuv <749> eiv <1519> meson <3319> ephrwthsen <1905> (5656) ton <3588> ihsoun <2424> legwn <3004> (5723) ouk <3756> apokrinh <611> (5736) ouden <3762> ti <5101> outoi <3778> sou <4675> katamarturousin <2649> (5719)

14:61 o <3588> de <1161> esiwpa <4623> (5707) kai <2532> ouk <3756> apekrinato <611> (5662) ouden <3762> palin <3825> o <3588> arciereuv <749> ephrwta <1905> (5707) auton <846> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> o <3588> uiov <5207> tou <3588> euloghtou <2128>

14:62 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) egw <1473> eimi <1510> (5748) kai <2532> oqesye <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ek <1537> dexiwn <1188> kayhmenon <2521> (5740) thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> ercomenon <2064> (5740) meta <3326> twn <3588> nefelwn <3507> tou <3588> ouranou <3772>

14:63 o <3588> de <1161> arciereuv <749> diarrhxav <1284> (5660) touv <3588> citwnav <5509> autou <846> legei <3004> (5719) ti <5101> eti <2089> creian <5532> ecomen <2192> (5719) marturwn <3144>

14:64 hkousate <191> (5656) thv <3588> blasfhmiav <988> ti <5101> umin <5213> fainetai <5316> (5727) oi <3588> de <1161> pantev <3956> katekrinan <2632> (5656) auton <846> enocon <1777> einai <1510> (5750) yanatou <2288>

14:65 kai <2532> hrxanto <756> (5662) tinev <5100> emptuein <1716> (5721) autw <846> kai <2532> perikaluptein <4028> (5721) autou <846> to <3588> proswpon <4383> kai <2532> kolafizein <2852> (5721) auton <846> kai <2532> legein <3004> (5721) autw <846> profhteuson <4395> (5657) kai <2532> oi <3588> uphretai <5257> rapismasin <4475> auton <846> elabon <2983> (5627)

14:66 kai <2532> ontov <1510> (5752) tou <3588> petrou <4074> katw <2736> en <1722> th <3588> aulh <833> ercetai <2064> (5736) mia <1520> twn <3588> paidiskwn <3814> tou <3588> arcierewv <749>

14:67 kai <2532> idousa <1492> (5631) ton <3588> petron <4074> yermainomenon <2328> (5734) embleqasa <1689> (5660) autw <846> legei <3004> (5719) kai <2532> su <4771> meta <3326> tou <3588> nazarhnou <3479> hsya <1510> (5713) tou <3588> ihsou <2424>

14:68 o <3588> de <1161> hrnhsato <720> (5662) legwn <3004> (5723) oute <3777> oida <1492> (5758) oute <3777> epistamai <1987> (5736) su <4771> ti <5101> legeiv <3004> (5719) kai <2532> exhlyen <1831> (5627) exw <1854> eiv <1519> to <3588> proaulion <4259>

14:69 kai <2532> h <3588> paidiskh <3814> idousa <1492> (5631) auton <846> hrxato <756> (5662) palin <3825> legein <3004> (5721) toiv <3588> parestwsin <3936> (5761) oti <3754> outov <3778> ex <1537> autwn <846> estin <1510> (5748)

14:70 o <3588> de <1161> palin <3825> hrneito <720> (5711) kai <2532> meta <3326> mikron <3397> palin <3825> oi <3588> parestwtev <3936> (5761) elegon <3004> (5707) tw <3588> petrw <4074> alhywv <230> ex <1537> autwn <846> ei <1510> (5748) kai <2532> gar <1063> galilaiov <1057> ei <1510> (5748)

14:71 o <3588> de <1161> hrxato <756> (5662) anayematizein <332> (5721) kai <2532> omnunai <3660> (5658) oti <3754> ouk <3756> oida <1492> (5758) ton <3588> anyrwpon <444> touton <5126> on <3739> legete <3004> (5719)

14:72 kai <2532> euyuv <2117> ek <1537> deuterou <1208> alektwr <220> efwnhsen <5455> (5656) kai <2532> anemnhsyh <363> (5681) o <3588> petrov <4074> to <3588> rhma <4487> wv <5613> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3739> ihsouv <2424> oti <3754> prin <4250> alektora <220> div <1364> fwnhsai <5455> (5658) triv <5151> me <3165> aparnhsh <533> (5695) kai <2532> epibalwn <1911> (5631) eklaien <2799> (5707)TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA