TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 24:1-12

24:1 th <3588> de <1161> mia <1520> twn <3588> sabbatwn <4521> oryrou <3722> bayewv <901> epi <1909> to <3588> mnhma <3418> hlyon <2064> (5627) ferousai <5342> (5723) a <3739> htoimasan <2090> (5656) arwmata <759>

24:2 euron <2147> (5627) de <1161> ton <3588> liyon <3037> apokekulismenon <617> (5772) apo <575> tou <3588> mnhmeiou <3419>

24:3 eiselyousai <1525> (5631) de <1161> ouc <3756> euron <2147> (5627) to <3588> swma <4983> [[tou <3588> kuriou <2962> ihsou]] <2424>

24:4 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> aporeisyai <639> (5733) autav <846> peri <4012> toutou <5127> kai <2532> idou <2400> (5628) andrev <435> duo <1417> epesthsan <2186> (5627) autaiv <846> en <1722> esyhti <2066> astraptoush <797> (5661)

24:5 emfobwn <1719> de <1161> genomenwn <1096> (5637) autwn <846> kai <2532> klinouswn <2827> (5723) ta <3588> proswpa <4383> eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> eipan <3004> (5627) prov <4314> autav <846> ti <5101> zhteite <2212> (5719) ton <3588> zwnta <2198> (5723) meta <3326> twn <3588> nekrwn <3498>

24:6 [[ouk <3756> estin <1510> (5748) wde <5602> alla <235> hgeryh]] <1453> (5681) mnhsyhte <3415> (5682) wv <5613> elalhsen <2980> (5656) umin <5213> eti <2089> wn <1510> (5752) en <1722> th <3588> galilaia <1056>

24:7 legwn <3004> (5723) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> oti <3754> dei <1163> (5904) paradoyhnai <3860> (5683) eiv <1519> ceirav <5495> anyrwpwn <444> amartwlwn <268> kai <2532> staurwyhnai <4717> (5683) kai <2532> th <3588> trith <5154> hmera <2250> anasthnai <450> (5629)

24:8 kai <2532> emnhsyhsan <3415> (5681) twn <3588> rhmatwn <4487> autou <846>

24:9 kai <2532> upostreqasai <5290> (5660) [apo <575> tou <3588> mnhmeiou] <3419> aphggeilan <518> (5656) tauta <5023> panta <3956> toiv <3588> endeka <1733> kai <2532> pasin <3956> toiv <3588> loipoiv <3062>

24:10 hsan <1510> (5713) de <1161> h <3588> magdalhnh <3094> maria <3137> kai <2532> iwanna <2489> kai <2532> maria <3137> h <3588> iakwbou <2385> kai <2532> ai <3588> loipai <3062> sun <4862> autaiv <846> elegon <3004> (5707) prov <4314> touv <3588> apostolouv <652> tauta <5023>

24:11 kai <2532> efanhsan <5316> (5648) enwpion <1799> autwn <846> wsei <5616> lhrov <3026> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778> kai <2532> hpistoun <569> (5707) autaiv <846>

24:12 [[o <3588> de <1161> petrov <4074> anastav <450> (5631) edramen <5143> (5627) epi <1909> to <3588> mnhmeion <3419> kai <2532> parakuqav <3879> (5660) blepei <991> (5719) ta <3588> oyonia <3608> mona <3441> kai <2532> aphlyen <565> (5627) prov <4314> eauton <1438> yaumazwn <2296> (5723) to <3588> gegonov]] <1096> (5756)TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA