TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 4:13

4:13 o <08034> wms <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy <0776> Ura <01116> ytmb <05921> le <01869> Krdw <05890> hpye <07837> rxs <06213> hve <07808> wxv <04100> hm <0120> Mdal <05046> dygmw <07307> xwr <01254> arbw <02022> Myrh <03335> ruwy <02009> hnh <03588> yk(4:13)

4:13 dioti <1360> idou <2400> egw <1473> sterewn <4732> bronthn <1027> kai <2532> ktizwn <2936> pneuma <4151> kai <2532> apaggellwn eiv <1519> anyrwpouv <444> ton <3588> criston <5547> autou <846> poiwn <4160> oryron <3722> kai <2532> omiclhn kai <2532> epibainwn <1910> epi <1909> ta <3588> uqh <5311> thv <3588> ghv <1065> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> onoma <3686> autw <846>

Amos 5:8-9

5:8 o <08034> wms <03068> hwhy <0776> Urah <06440> ynp <05921> le <08210> Mkpsyw <03220> Myh <04325> yml <07121> arwqh <02821> Kysxh <03915> hlyl <03117> Mwyw <06757> twmlu <01242> rqbl <02015> Kphw <03685> lyokw <03598> hmyk <06213> hve(5:8)

5:8 poiwn <4160> panta <3956> kai <2532> metaskeuazwn kai <2532> ektrepwn <1624> eiv <1519> to <3588> prwi <4404> skian <4639> yanatou <2288> kai <2532> hmeran <2250> eiv <1519> nukta <3571> suskotazwn o <3588> proskaloumenov to <3588> udwr <5204> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> ekcewn <1632> auto <846> epi <1909> proswpou <4383> thv <3588> ghv <1065> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> onoma <3686> autw <846>

5:9 <0935> awby <04013> rubm <05921> le <07701> dsw <05794> ze <05921> le <07701> ds <01082> gylbmh(5:9)

5:9 o <3588> diairwn <1244> suntrimmon ep <1909> iscun <2479> kai <2532> talaipwrian <5004> epi <1909> ocurwma <3794> epagwn

Amos 9:5-6

9:5 <04714> Myrum <02975> rayk <08257> heqsw <03605> hlk <02975> rayk <05927> htlew <0> hb <03427> ybswy <03605> lk <056> wlbaw <04127> gwmtw <0776> Urab <05060> egwnh <06635> twabuh <03069> hwhy <0136> yndaw(9:5)

9:5 kai <2532> kuriov <2962> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> o <3588> efaptomenov thv <3588> ghv <1065> kai <2532> saleuwn <4531> authn <846> kai <2532> penyhsousin <3996> pantev <3956> oi <3588> katoikountev authn <846> kai <2532> anabhsetai <305> wv <3739> potamov <4215> sunteleia <4930> authv <846> kai <2532> katabhsetai <2597> wv <3739> potamov <4215> aiguptou <125>

9:6 <08034> wms <03068> hwhy <0776> Urah <06440> ynp <05921> le <08210> Mkpsyw <03220> Myh <04325> yml <07121> arqh <03245> hdoy <0776> Ura <05921> le <092> wtdgaw <04609> *wytwlem {wtwlem} <08064> Mymsb <01129> hnwbh(9:6)

9:6 o <3588> oikodomwn <3618> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> anabasin autou <846> kai <2532> thn <3588> epaggelian <1860> autou <846> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> yemeliwn <2311> o <3588> proskaloumenov to <3588> udwr <5204> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> ekcewn <1632> auto <846> epi <1909> proswpon <4383> thv <3588> ghv <1065> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> onoma <3686> autw <846>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA