TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 7:25-36

7:25 elegon <3004> (5707) oun <3767> tinev <5100> ek <1537> twn <3588> ierosolumitwn <2415> ouc <3756> outov <3778> estin <1510> (5748) on <3739> zhtousin <2212> (5719) apokteinai <615> (5658)

7:26 kai <2532> ide <1492> (5657) parrhsia <3954> lalei <2980> (5719) kai <2532> ouden <3762> autw <846> legousin <3004> (5719) mhpote <3379> alhywv <230> egnwsan <1097> (5627) oi <3588> arcontev <758> oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547>

7:27 alla <235> touton <5126> oidamen <1492> (5758) poyen <4159> estin <1510> (5748) o <3588> de <1161> cristov <5547> otan <3752> erchtai <2064> (5741) oudeiv <3762> ginwskei <1097> (5719) poyen <4159> estin <1510> (5748)

7:28 ekraxen <2896> (5656) oun <3767> en <1722> tw <3588> ierw <2411> didaskwn <1321> (5723) [o] <3588> ihsouv <2424> kai <2532> legwn <3004> (5723) kame <2504> oidate <1492> (5758) kai <2532> oidate <1492> (5758) poyen <4159> eimi <1510> (5748) kai <2532> ap <575> emautou <1683> ouk <3756> elhluya <2064> (5754) all <235> estin <1510> (5748) alhyinov <228> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> on <3739> umeiv <5210> ouk <3756> oidate <1492> (5758)

7:29 egw <1473> oida <1492> (5758) auton <846> oti <3754> par <3844> autou <846> eimi <1510> (5748) kakeinov <2548> me <3165> apesteilen <649> (5656)

7:30 ezhtoun <2212> (5707) oun <3767> auton <846> piasai <4084> (5658) kai <2532> oudeiv <3762> epebalen <1911> (5627) ep <1909> auton <846> thn <3588> ceira <5495> oti <3754> oupw <3768> elhluyei <2064> (5715) h <3588> wra <5610> autou <846>

7:31 ek <1537> tou <3588> oclou <3793> de <1161> polloi <4183> episteusan <4100> (5656) eiv <1519> auton <846> kai <2532> elegon <3004> (5707) o <3588> cristov <5547> otan <3752> elyh <2064> (5632) mh <3361> pleiona <4119> shmeia <4592> poihsei <4160> (5692) wn <3739> outov <3778> epoihsen <4160> (5656)

7:32 hkousan <191> (5656) oi <3588> farisaioi <5330> tou <3588> oclou <3793> gogguzontov <1111> (5723) peri <4012> autou <846> tauta <5023> kai <2532> apesteilan <649> (5656) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> uphretav <5257> ina <2443> piaswsin <4084> (5661) auton <846>

7:33 eipen <2036> (5627) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> eti <2089> cronon <5550> mikron <3398> mey <3326> umwn <5216> eimi <1510> (5748) kai <2532> upagw <5217> (5719) prov <4314> ton <3588> pemqanta <3992> (5660) me <3165>

7:34 zhthsete <2212> (5692) me <3165> kai <2532> ouc <3756> eurhsete <2147> (5692) me <3165> kai <2532> opou <3699> eimi <1510> (5748) egw <1473> umeiv <5210> ou <3756> dunasye <1410> (5736) elyein <2064> (5629)

7:35 eipon <2036> (5627) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> prov <4314> eautouv <1438> pou <4226> outov <3778> mellei <3195> (5719) poreuesyai <4198> (5738) oti <3754> hmeiv <2249> ouc <3756> eurhsomen <2147> (5692) auton <846> mh <3361> eiv <1519> thn <3588> diasporan <1290> twn <3588> ellhnwn <1672> mellei <3195> (5719) poreuesyai <4198> (5738) kai <2532> didaskein <1321> (5721) touv <3588> ellhnav <1672>

7:36 tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> logov <3056> outov <3778> on <3739> eipen <2036> (5627) zhthsete <2212> (5692) me <3165> kai <2532> ouc <3756> eurhsete <2147> (5692) me <3165> kai <2532> opou <3699> eimi <1510> (5748) egw <1473> umeiv <5210> ou <3756> dunasye <1410> (5736) elyein <2064> (5629)TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.13 detik
dipersembahkan oleh YLSA