TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 11:33-44

11:33 ihsouv <2424> oun <3767> wv <5613> eiden <1492> (5627) authn <846> klaiousan <2799> (5723) kai <2532> touv <3588> sunelyontav <4905> (5631) auth <846> ioudaiouv <2453> klaiontav <2799> (5723) enebrimhsato <1690> (5662) tw <3588> pneumati <4151> kai <2532> etaraxen <5015> (5656) eauton <1438>

11:34 kai <2532> eipen <2036> (5627) pou <4226> teyeikate <5087> (5758) auton <846> legousin <3004> (5719) autw <846> kurie <2962> ercou <2064> (5737) kai <2532> ide <1492> (5657)

11:35 edakrusen <1145> (5656) o <3588> ihsouv <2424>

11:36 elegon <3004> (5707) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> ide <1492> (5657) pwv <4459> efilei <5368> (5707) auton <846>

11:37 tinev <5100> de <1161> ex <1537> autwn <846> eipan <3004> (5627) ouk <3756> edunato <1410> (5711) outov <3778> o <3588> anoixav <455> (5660) touv <3588> ofyalmouv <3788> tou <3588> tuflou <5185> poihsai <4160> (5658) ina <2443> kai <2532> outov <3778> mh <3361> apoyanh <599> (5632)

11:38 ihsouv <2424> oun <3767> palin <3825> embrimwmenov <1690> (5740) en <1722> eautw <1438> ercetai <2064> (5736) eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419> hn <1510> (5713) de <1161> sphlaion <4693> kai <2532> liyov <3037> epekeito <1945> (5711) ep <1909> autw <846>

11:39 legei <3004> (5719) o <3588> ihsouv <2424> arate <142> (5657) ton <3588> liyon <3037> legei <3004> (5719) autw <846> h <3588> adelfh <79> tou <3588> teteleuthkotov <5053> (5761) marya <3136> kurie <2962> hdh <2235> ozei <3605> (5719) tetartaiov <5066> gar <1063> estin <1510> (5748)

11:40 legei <3004> (5719) auth <846> o <3588> ihsouv <2424> ouk <3756> eipon <2036> (5627) soi <4671> oti <3754> ean <1437> pisteushv <4100> (5661) oqh <3708> (5695) thn <3588> doxan <1391> tou <3588> yeou <2316>

11:41 hran <142> (5656) oun <3767> ton <3588> liyon <3037> o <3588> de <1161> ihsouv <2424> hren <142> (5656) touv <3588> ofyalmouv <3788> anw <507> kai <2532> eipen <2036> (5627) pater <3962> eucaristw <2168> (5719) soi <4671> oti <3754> hkousav <191> (5656) mou <3450>

11:42 egw <1473> de <1161> hdein <1492> (5715) oti <3754> pantote <3842> mou <3450> akoueiv <191> (5719) alla <235> dia <1223> ton <3588> oclon <3793> ton <3588> periestwta <4026> (5761) eipon <2036> (5627) ina <2443> pisteuswsin <4100> (5661) oti <3754> su <4771> me <3165> apesteilav <649> (5656)

11:43 kai <2532> tauta <5023> eipwn <2036> (5631) fwnh <5456> megalh <3173> ekraugasen <2905> (5656) lazare <2976> deuro <1204> (5773) exw <1854>

11:44 exhlyen <1831> (5627) o <3588> teynhkwv <2348> (5761) dedemenov <1210> (5772) touv <3588> podav <4228> kai <2532> tav <3588> ceirav <5495> keiriaiv <2750> kai <2532> h <3588> oqiv <3799> autou <846> soudariw <4676> periededeto <4019> (5718) legei <3004> (5719) [o] <3588> ihsouv <2424> autoiv <846> lusate <3089> (5657) auton <846> kai <2532> afete <863> (5628) auton <846> upagein <5217> (5721)TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA