TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 1:41-46

1:41 <02022> hrhh <05927> tlel <01951> wnyhtw <04421> wtmxlm <03627> ylk <0853> ta <0376> sya <02296> wrgxtw <0430> wnyhla <03068> hwhy <06680> wnwu <0834> rsa <03605> lkk <03898> wnmxlnw <05927> hlen <0587> wnxna <03068> hwhyl <02398> wnajx <0413> yla <0559> wrmatw <06030> wnetw(1:41)

1:41 kai <2532> apekriyhte moi <1473> kai <2532> eipate hmartomen <264> enanti <1725> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> hmeiv <1473> anabantev <305> polemhsomen <4170> kata <2596> panta <3956> osa <3745> eneteilato <1781> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> hmin <1473> kai <2532> analabontev <353> ekastov <1538> ta <3588> skeuh <4632> ta <3588> polemika autou <846> kai <2532> sunayroisyentev <4867> anebainete <305> eiv <1519> to <3588> orov <3735>

1:42 <0341> Mkybya <06440> ynpl <05062> wpgnt <03808> alw <07130> Mkbrqb <0369> ynnya <03588> yk <03898> wmxlt <03808> alw <05927> wlet <03808> al <0> Mhl <0559> rma <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw(1:42)

1:42 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> me <1473> eipon autoiv <846> ouk <3364> anabhsesye <305> oude <3761> mh <3165> polemhsete <4170> ou <3364> gar <1063> eimi <1510> mey <3326> umwn <4771> kai <2532> ou <3364> mh <3165> suntribhte <4937> enwpion <1799> twn <3588> ecyrwn <2190> umwn <4771>

1:43 <02022> hrhh <05927> wletw <02102> wdztw <03068> hwhy <06310> yp <0853> ta <04784> wrmtw <08085> Mtems <03808> alw <0413> Mkyla <01696> rbdaw(1:43)

1:43 kai <2532> elalhsa <2980> umin <4771> kai <2532> ouk <3364> eishkousate <1522> mou <1473> kai <2532> parebhte <3845> to <3588> rhma <4487> kuriou <2962> kai <2532> parabiasamenoi <3849> anebhte <305> eiv <1519> to <3588> orov <3735>

1:44 <02767> hmrx <05704> de <08165> ryevb <0853> Mkta <03807> wtkyw <01682> Myrbdh <06213> hnyvet <0834> rsak <0853> Mkta <07291> wpdryw <07125> Mktarql <01931> awhh <02022> rhb <03427> bsyh <0567> yrmah <03318> auyw(1:44)

1:44 kai <2532> exhlyen <1831> o <3588> amorraiov o <3588> katoikwn en <1722> tw <3588> orei <3735> ekeinw <1565> eiv <1519> sunanthsin <4877> umin <4771> kai <2532> katediwxan <2614> umav <4771> wv <3739> ei <1487> poihsaisan <4160> ai <3588> melissai kai <2532> etitrwskon umav <4771> apo <575> shir ewv <2193> erma

1:45 <0413> Mkyla <0238> Nyzah <03808> alw <06963> Mklqb <03068> hwhy <08085> ems <03808> alw <03068> hwhy <06440> ynpl <01058> wkbtw <07725> wbstw(1:45)

1:45 kai <2532> kayisantev <2523> eklaiete <2799> enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> ouk <3364> eishkousen <1522> kuriov <2962> thv <3588> fwnhv <5456> umwn <4771> oude <3761> prosescen <4337> umin <4771>

1:46 <03427> Mtbsy <0834> rsa <03117> Mymyk <07227> Mybr <03117> Mymy <06946> sdqb <03427> wbstw(1:46)

1:46 kai <2532> enekayhsye en <1722> kadhv hmerav <2250> pollav <4183> osav <3745> pote <4218> hmerav <2250> enekayhsyeTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA