TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 11:20-30

11:20 tote <5119> hrxato <756> (5662) oneidizein <3679> (5721) tav <3588> poleiv <4172> en <1722> aiv <3739> egenonto <1096> (5633) ai <3588> pleistai <4118> dunameiv <1411> autou <846> oti <3754> ou <3756> metenohsan <3340> (5656)

11:21 ouai <3759> soi <4671> corazin <5523> ouai <3759> soi <4671> bhysaida <966> oti <3754> ei <1487> en <1722> turw <5184> kai <2532> sidwni <4605> egenonto <1096> (5633) ai <3588> dunameiv <1411> ai <3588> genomenai <1096> (5637) en <1722> umin <5213> palai <3819> an <302> en <1722> sakkw <4526> kai <2532> spodw <4700> metenohsan <3340> (5656)

11:22 plhn <4133> legw <3004> (5719) umin <5213> turw <5184> kai <2532> sidwni <4605> anektoteron <414> estai <1510> (5704) en <1722> hmera <2250> krisewv <2920> h <2228> umin <5213>

11:23 kai <2532> su <4771> kafarnaoum <2584> mh <3361> ewv <2193> ouranou <3772> uqwyhsh <5312> (5701) ewv <2193> adou <86> katabhsh <2597> (5695) oti <3754> ei <1487> en <1722> sodomoiv <4670> egenhyhsan <1096> (5675) ai <3588> dunameiv <1411> ai <3588> genomenai <1096> (5637) en <1722> soi <4671> emeinen <3306> (5656) an <302> mecri <3360> thv <3588> shmeron <4594>

11:24 plhn <4133> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> gh <1093> sodomwn <4670> anektoteron <414> estai <1510> (5704) en <1722> hmera <2250> krisewv <2920> h <2228> soi <4671>

11:25 en <1722> ekeinw <1565> tw <3588> kairw <2540> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) exomologoumai <1843> (5731) soi <4671> pater <3962> kurie <2962> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> thv <3588> ghv <1093> oti <3754> ekruqav <2928> (5656) tauta <5023> apo <575> sofwn <4680> kai <2532> sunetwn <4908> kai <2532> apekaluqav <601> (5656) auta <846> nhpioiv <3516>

11:26 nai <3483> o <3588> pathr <3962> oti <3754> outwv <3779> eudokia <2107> egeneto <1096> (5633) emprosyen <1715> sou <4675>

11:27 panta <3956> moi <3427> paredoyh <3860> (5681) upo <5259> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> kai <2532> oudeiv <3762> epiginwskei <1921> (5719) ton <3588> uion <5207> ei <1487> mh <3361> o <3588> pathr <3962> oude <3761> ton <3588> patera <3962> tiv <5100> epiginwskei <1921> (5719) ei <1487> mh <3361> o <3588> uiov <5207> kai <2532> w <3739> ean <1437> boulhtai <1014> (5741) o <3588> uiov <5207> apokaluqai <601> (5658)

11:28 deute <1205> (5773) prov <4314> me <3165> pantev <3956> oi <3588> kopiwntev <2872> (5723) kai <2532> pefortismenoi <5412> (5772) kagw <2504> anapausw <373> (5692) umav <5209>

11:29 arate <142> (5657) ton <3588> zugon <2218> mou <3450> ef <1909> umav <5209> kai <2532> mayete <3129> (5628) ap <575> emou <1700> oti <3754> prauv <4239> eimi <1510> (5748) kai <2532> tapeinov <5011> th <3588> kardia <2588> kai <2532> eurhsete <2147> (5692) anapausin <372> taiv <3588> qucaiv <5590> umwn <5216>

11:30 o <3588> gar <1063> zugov <2218> mou <3450> crhstov <5543> kai <2532> to <3588> fortion <5413> mou <3450> elafron <1645> estin <1510> (5748)TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA