TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 2:8-20

2:8 kai <2532> poimenev <4166> hsan <1510> (5713) en <1722> th <3588> cwra <5561> th <3588> auth <846> agraulountev <63> (5723) kai <2532> fulassontev <5442> (5723) fulakav <5438> thv <3588> nuktov <3571> epi <1909> thn <3588> poimnhn <4167> autwn <846>

2:9 kai <2532> aggelov <32> kuriou <2962> epesth <2186> (5627) autoiv <846> kai <2532> doxa <1391> kuriou <2962> perielamqen <4034> (5656) autouv <846> kai <2532> efobhyhsan <5399> (5675) fobon <5401> megan <3173>

2:10 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> aggelov <32> mh <3361> fobeisye <5399> (5737) idou <2400> (5628) gar <1063> euaggelizomai <2097> (5731) umin <5213> caran <5479> megalhn <3173> htiv <3748> estai <1510> (5704) panti <3956> tw <3588> law <2992>

2:11 oti <3754> etecyh <5088> (5681) umin <5213> shmeron <4594> swthr <4990> ov <3739> estin <1510> (5748) cristov <5547> kuriov <2962> en <1722> polei <4172> dauid <1138>

2:12 kai <2532> touto <5124> umin <5213> shmeion <4592> eurhsete <2147> (5692) brefov <1025> esparganwmenon <4683> (5772) kai <2532> keimenon <2749> (5740) en <1722> fatnh <5336>

2:13 kai <2532> exaifnhv <1810> egeneto <1096> (5633) sun <4862> tw <3588> aggelw <32> plhyov <4128> stratiav <4756> ouraniou <3770> ainountwn <134> (5723) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> legontwn <3004> (5723)

2:14 doxa <1391> en <1722> uqistoiv <5310> yew <2316> kai <2532> epi <1909> ghv <1093> eirhnh <1515> en <1722> anyrwpoiv <444> eudokiav <2107>

2:15 kai <2532> egeneto <1096> (5633) wv <5613> aphlyon <565> (5627) ap <575> autwn <846> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> oi <3588> aggeloi <32> oi <3588> poimenev <4166> elaloun <2980> (5707) prov <4314> allhlouv <240> dielywmen <1330> (5632) dh <1211> ewv <2193> bhyleem <965> kai <2532> idwmen <1492> (5632) to <3588> rhma <4487> touto <5124> to <3588> gegonov <1096> (5756) o <3739> o <3588> kuriov <2962> egnwrisen <1107> (5656) hmin <2254>

2:16 kai <2532> hlyan <2064> (5627) speusantev <4692> (5660) kai <2532> aneuran <429> (5627) thn <3588> te <5037> mariam <3137> kai <2532> ton <3588> iwshf <2501> kai <2532> to <3588> brefov <1025> keimenon <2749> (5740) en <1722> th <3588> fatnh <5336>

2:17 idontev <1492> (5631) de <1161> egnwrisan <1107> (5656) peri <4012> tou <3588> rhmatov <4487> tou <3588> lalhyentov <2980> (5685) autoiv <846> peri <4012> tou <3588> paidiou <3813> toutou <5127>

2:18 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> akousantev <191> (5660) eyaumasan <2296> (5656) peri <4012> twn <3588> lalhyentwn <2980> (5685) upo <5259> twn <3588> poimenwn <4166> prov <4314> autouv <846>

2:19 h <3588> de <1161> maria <3137> panta <3956> sunethrei <4933> (5707) ta <3588> rhmata <4487> tauta <5023> sumballousa <4820> (5723) en <1722> th <3588> kardia <2588> authv <846>

2:20 kai <2532> upestreqan <5290> (5656) oi <3588> poimenev <4166> doxazontev <1392> (5723) kai <2532> ainountev <134> (5723) ton <3588> yeon <2316> epi <1909> pasin <3956> oiv <3739> hkousan <191> (5656) kai <2532> eidon <1492> (5627) kaywv <2531> elalhyh <2980> (5681) prov <4314> autouv <846>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA