TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 9:32-43

9:32 egeneto <1096> (5633) de <1161> petron <4074> diercomenon <1330> (5740) dia <1223> pantwn <3956> katelyein <2718> (5629) kai <2532> prov <4314> touv <3588> agiouv <40> touv <3588> katoikountav <2730> (5723) ludda <3069>

9:33 euren <2147> (5627) de <1161> ekei <1563> anyrwpon <444> tina <5100> onomati <3686> ainean <132> ex <1537> etwn <2094> oktw <3638> katakeimenon <2621> (5740) epi <1909> krabattou <2895> ov <3739> hn <1510> (5713) paralelumenov <3886> (5772)

9:34 kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> petrov <4074> ainea <132> iatai <2390> (5736) se <4571> ihsouv <2424> cristov <5547> anasthyi <450> (5628) kai <2532> strwson <4766> (5657) seautw <4572> kai <2532> euyewv <2112> anesth <450> (5627)

9:35 kai <2532> eidan <3708> (5627) auton <846> pantev <3956> oi <3588> katoikountev <2730> (5723) ludda <3069> kai <2532> ton <3588> sarwna <4565> oitinev <3748> epestreqan <1994> (5656) epi <1909> ton <3588> kurion <2962>

9:36 en <1722> iopph <2445> de <1161> tiv <5100> hn <1510> (5713) mayhtria <3102> onomati <3686> tabiya <5000> h <3739> diermhneuomenh <1329> (5746) legetai <3004> (5743) dorkav <1393> auth <846> hn <1510> (5713) plhrhv <4134> ergwn <2041> agaywn <18> kai <2532> elehmosunwn <1654> wn <3739> epoiei <4160> (5707)

9:37 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> asyenhsasan <770> (5660) authn <846> apoyanein <599> (5629) lousantev <3068> (5660) de <1161> eyhkan <5087> (5656) en <1722> uperww <5253>

9:38 egguv <1451> de <1161> oushv <1510> (5752) luddav <3069> th <3588> iopph <2445> oi <3588> mayhtai <3101> akousantev <191> (5660) oti <3754> petrov <4074> estin <1510> (5748) en <1722> auth <846> apesteilan <649> (5656) duo <1417> andrav <435> prov <4314> auton <846> parakalountev <3870> (5723) mh <3361> oknhshv <3635> (5661) dielyein <1330> (5629) ewv <2193> hmwn <2257>

9:39 anastav <450> (5631) de <1161> petrov <4074> sunhlyen <4905> (5627) autoiv <846> on <3739> paragenomenon <3854> (5637) anhgagon <321> (5627) eiv <1519> to <3588> uperwon <5253> kai <2532> paresthsan <3936> (5656) autw <846> pasai <3956> ai <3588> chrai <5503> klaiousai <2799> (5723) kai <2532> epideiknumenai <1925> (5734) citwnav <5509> kai <2532> imatia <2440> osa <3745> epoiei <4160> (5707) met <3326> autwn <846> ousa <1510> (5752) h <3588> dorkav <1393>

9:40 ekbalwn <1544> (5631) de <1161> exw <1854> pantav <3956> o <3588> petrov <4074> kai <2532> yeiv <5087> (5631) ta <3588> gonata <1119> proshuxato <4336> (5662) kai <2532> epistreqav <1994> (5660) prov <4314> to <3588> swma <4983> eipen <2036> (5627) tabiya <5000> anasthyi <450> (5628) h <3588> de <1161> hnoixen <455> (5656) touv <3588> ofyalmouv <3788> authv <846> kai <2532> idousa <1492> (5631) ton <3588> petron <4074> anekayisen <339> (5656)

9:41 douv <1325> (5631) de <1161> auth <846> ceira <5495> anesthsen <450> (5656) authn <846> fwnhsav <5455> (5660) de <1161> touv <3588> agiouv <40> kai <2532> tav <3588> chrav <5503> paresthsen <3936> (5656) authn <846> zwsan <2198> (5723)

9:42 gnwston <1110> de <1161> egeneto <1096> (5633) kay <2596> olhv <3650> iopphv <2445> kai <2532> episteusan <4100> (5656) polloi <4183> epi <1909> ton <3588> kurion <2962>

9:43 egeneto <1096> (5633) de <1161> hmerav <2250> ikanav <2425> meinai <3306> (5658) en <1722> iopph <2445> para <3844> tini <5100> simwni <4613> bursei <1038>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA