TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 1:1--25:13

Konteks
Judul
1:1 Inilah perkataan-perkataan Yeremia 1  bin Hilkia, dari keturunan imam yang ada di Anatot a  di tanah Benyamin. 1:2 Dalam zaman Yosia b  bin Amon, raja Yehuda, dalam tahun yang ketiga belas dari pemerintahannya datanglah c  firman TUHAN kepada Yeremia. 1:3 Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim d  bin Yosia, raja Yehuda, sampai akhir tahun yang kesebelas zaman Zedekia e  bin Yosia, raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan f  dalam bulan yang kelima.
Yeremia dipanggil dan diutus
1:4 Firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya: 1:5 "Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim g  ibumu, Aku telah mengenal h  engkau 2 , dan sebelum engkau keluar i  dari kandungan, Aku telah menguduskan j  engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. k " 1:6 Maka aku menjawab: "Ah, Tuhan ALLAH! Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, l  sebab aku ini masih muda. m " 1:7 Tetapi TUHAN berfirman kepadaku: "Janganlah katakan: Aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau Kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang Kuperintahkan kepadamu, haruslah kausampaikan. 1:8 Janganlah takut 3  n  kepada mereka, sebab Aku menyertai engkau o  untuk melepaskan p  engkau, demikianlah firman TUHAN. q " 1:9 Lalu TUHAN mengulurkan tangan-Nya dan menjamah r  mulutku; TUHAN berfirman kepadaku: "Sesungguhnya, Aku menaruh perkataan-perkataan-Ku ke dalam mulutmu 4 . s  1:10 Ketahuilah, pada hari ini Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa t  dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut u  dan merobohkan 5 , untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. v " 1:11 Sesudah itu firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya: "Apakah yang kaulihat, hai Yeremia? w " Jawabku: "Aku melihat sebatang dahan pohon badam 6 ." 1:12 Lalu firman TUHAN kepadaku: "Baik penglihatanmu, sebab Aku siap sedia x  untuk melaksanakan firman-Ku." 1:13 Firman TUHAN datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya: "Apakah yang kaulihat? y " Jawabku: "Aku melihat sebuah periuk yang mendidih; datangnya dari sebelah utara." 1:14 Lalu firman TUHAN kepadaku: "Dari utara z  akan mengamuk malapetaka 7  menimpa segala penduduk negeri ini. 1:15 Sebab sesungguhnya, Aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman TUHAN, dan mereka akan datang dan mendirikan takhtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. a  1:16 Maka Aku akan menjatuhkan hukuman-Ku b  atas mereka, karena segala kejahatan c  mereka, sebab mereka telah meninggalkan Aku, d  dengan membakar korban kepada allah lain e  dan sujud menyembah f  kepada buatan g  tangannya sendiri. 1:17 Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah h  kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar i  terhadap mereka, supaya jangan Aku menggentarkan engkau di depan mereka! 1:18 Mengenai Aku, sesungguhnya pada hari ini Aku membuat engkau j  menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi 8  dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. 1:19 Mereka akan memerangi engkau 9 , tetapi tidak akan mengalahkan k  engkau, sebab Aku menyertai engkau l  untuk melepaskan m  engkau, demikianlah firman TUHAN."
Israel murtad kepada TUHAN
2:1 Firman n  TUHAN datang kepadaku, bunyinya: 2:2 "Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan: Beginilah firman TUHAN: Aku teringat kepada kasihmu 10  pada masa mudamu, o  kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti Aku di padang gurun, p  di negeri yang tiada tetaburannya. 2:3 Ketika itu Israel kudus q  bagi TUHAN, r  sebagai buah bungaran s  dari hasil tanah-Nya. Semua orang yang memakannya t  menjadi bersalah, u  malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman TUHAN. 2:4 Dengarlah firman TUHAN, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. 2:5 Beginilah firman TUHAN: Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu pada-Ku, sehingga mereka menjauh dari pada-Ku 11 , mengikuti dewa kesia-siaan, v  sampai mereka menjadi sia-sia? w  2:6 Dan mereka tidak lagi bertanya: Di manakah TUHAN, yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir; x  yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus y  dan yang lekak-lekuk, z  di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi a  orang dan yang tidak didiami manusia? 2:7 Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya b  dan segala yang baik dari padanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan c  tanah-Ku; tanah milik-Ku telah kamu buat menjadi kekejian. 2:8 Para imam tidak lagi bertanya: Di manakah TUHAN 12 ? Orang-orang yang melaksanakan hukum 13  tidak mengenal Aku d  lagi, dan para gembala e  mendurhaka terhadap Aku. Para nabi bernubuat demi Baal 14 , f  mereka mengikuti apa yang tidak berguna. g  2:9 Sebab itu Aku akan berbantah h  lagi dengan kamu, demikianlah firman TUHAN, dan dengan anak cucumu Aku akan berbantah. 2:10 Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim i  dan lihatlah; suruhlah orang ke Kedar j  dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh! Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini: 2:11 pernahkah suatu bangsa menukarkan allahnya meskipun itu sebenarnya bukan allah? k  Tetapi umat-Ku menukarkan Kemuliaannya l  dengan apa yang tidak berguna. 2:12 Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman TUHAN. 2:13 Sebab dua kali umat-Ku berbuat jahat 15 : mereka meninggalkan m  Aku, sumber air n  yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. 2:14 Adakah Israel itu budak o  atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? 2:15 Terhadapnya singa-singa p  muda mengaum, menyaringkan suaranya; negerinya dibuat orang menjadi tandus, q  kota-kotanya terbakar, r  tidak lagi berpenduduk. s  2:16 Bahkan orang-orang Memfis t  dan Tahpanhes u  telah menggundul batu kepalamu. 2:17 Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu, v  oleh karena engkau meninggalkan w  TUHAN, Allahmu, ketika Ia menuntun engkau di jalan? 2:18 Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, x  hendak meminum air sungai Nil? y  Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, z  hendak meminum air sungai Efrat? a  2:19 Kejahatanmu akan menghajar engkau 16 , dan kemurtadanmu b  akan menyiksa c  engkau! Ketahuilah dan lihatlah, betapa jahat dan pedihnya d  engkau meninggalkan e  TUHAN, Allahmu; dan tidak gemetar f  terhadap Aku, demikianlah firman Tuhan ALLAH semesta alam. 2:20 Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, g  telah memutuskan tali pengikatmu, h  dan berkata: Aku tidak mau lagi diperbudak. i  Bahkan di atas setiap bukit j  yang menjulang dan di bawah setiap pohon k  yang rimbun engkau berbaring dan bersundal 17 . l  2:21 Namun Aku telah membuat engkau tumbuh m  sebagai pokok anggur n  pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, o  pohon anggur liar! 2:22 Bahkan, sekalipun engkau mencuci p  dirimu dengan air abu, q  dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mata-Ku, demikianlah firman Tuhan r  ALLAH. 2:23 Bagaimanakah engkau berani berkata: Aku tidak pernah menajiskan diriku, s  aku tidak pernah mengikuti para Baal? t  Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah, u  ketahuilah apa yang telah kaulakukan: hai, unta betina yang ringan kaki yang berlari-lari v  kian ke mari, 2:24 yang w  melepaskan diri lari ke padang gurun, x  karena ingin menghirup udara! Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia, tidak usah berlelah, mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. 2:25 Jagalah, supaya kakimu jangan tak bersepatu dan supaya rongkonganmu jangan haus! Tetapi engkau berkata: Percuma y  saja! Percuma! Sebab aku cinta kepada orang-orang asing, z  jadi aku mau mengikuti mereka. a  2:26 Seperti malunya b  pencuri, apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya c  dan nabinya, d  2:27 yang berkata kepada sepotong kayu: e  Engkaulah bapaku! dan kepada batu: f  Engkaulah yang melahirkan aku! Sungguh, mereka membelakangi g  Aku dan tidak menghadapkan mukanya h  kepada-Ku, tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka i  mereka berkata: Bangkitlah menyelamatkan j  kami! 2:28 Di manakah para allahmu k  yang kaubuat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit, jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu! l  Sebab seperti banyaknya kotamu m  demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda! 2:29 Mengapakah kamu mau berbantah dengan Aku? Kamu sekalian n  telah mendurhaka kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN. 2:30 Sia-sia Aku telah memukuli anak-anakmu, hajaran o  tidaklah mereka terima; pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu p  seperti singa muda yang memusnahkan. 2:31 Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman TUHAN! Sudahkah Aku menjadi padang gurun bagi Israel atau tanah yang gelap q  gulita? Maka mengapa umat-Ku berkata: Kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang r  kepada-Mu? 2:32 Dapatkah seorang dara melupakan s  perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umat-Ku melupakan Aku 18 , sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. 2:33 Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari t  percintaan! Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan. 2:34 Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah u  orang-orang miskin yang tidak bersalah; bukan waktu mereka membongkar v  untuk mencuri kaudapati mereka! Meskipun semuanya itu demikian, 2:35 engkau berkata: Aku tidak bersalah! w  Memang, murka-Nya telah meninggalkan aku! Sesungguhnya Aku akan membawa engkau ke pengadilan, x  oleh karena engkau berkata: Aku tidak berdosa! y  2:36 Alangkah ringannya kaupandang untuk mengubah z  tingkah langkahmu! Juga karena Mesir a  engkau akan menjadi malu, seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. 2:37 Dari sanapun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu, b  sebab TUHAN telah menolak mereka yang telah kaupercayai dan engkau tidak akan berhasil c  dengan mereka."
Pertobatan kepada TUHAN
3:1 Firman-Nya: "Jika seseorang menceraikan d  isterinya, lalu perempuan itu pergi dari padanya dan menjadi isteri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? e  Engkau telah berzinah 19  dengan banyak kekasih, f  dan mau kembali kepada-Ku? g  demikianlah firman TUHAN. 3:2 Layangkanlah matamu ke bukit-bukit h  gundul dan lihatlah! Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan i  engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri j  dengan zinahmu k  dan dengan kejahatanmu. 3:3 Sebab itu dirus hujan tertahan l  dan hujan m  pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu n  adalah dahi perempuan sundal, engkau tidak mengenal malu. o  3:4 Bukankah baru saja engkau memanggil Aku: Bapaku! p  Engkaulah kawanku sejak kecil! q  3:5 Untuk selama-lamanyakah Ia akan murka r  atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan."
Israel dan Yehuda diajak kembali kepada TUHAN
3:6 TUHAN berfirman kepadaku dalam zaman raja Yosia: s  "Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad t  itu 20 , bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon u  yang rimbun untuk bersundal v  di sana? 3:7 Pikir-Ku: Sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepada-Ku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat w  oleh Yehuda, saudaranya perempuan x  yang tidak setia. 3:8 Dilihatnya, bahwa oleh karena zinahnya Aku telah menceraikan Israel, y  perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai; z  namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, a  melainkan ia juga pun pergi bersundal. 3:9 Dengan sundalnya yang sembrono itu maka ia mencemarkan negeri b  dan berzinah c  dengan menyembah batu d  dan kayu. e  3:10 Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali f  kepada-Ku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura, g  demikianlah firman TUHAN. h " 3:11 Dan TUHAN berfirman kepadaku: "Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar i  dari pada Yehuda, j  perempuan yang tidak k  setia itu. 3:12 Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara 21 , l  katakanlah: Kembalilah, m  hai Israel, perempuan murtad, n  demikianlah firman TUHAN. Muka-Ku tidak akan muram terhadap kamu, sebab Aku ini murah hati, o  demikianlah firman TUHAN, tidak akan murka p  untuk selama-lamanya. 3:13 Hanya akuilah q  kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap TUHAN, Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing r  di bawah setiap pohon s  yang rimbun, dan tidak mendengarkan t  suara-Ku, demikianlah firman TUHAN."
Umat yang akan datang di Sion
3:14 Kembalilah, u  hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman TUHAN, karena Aku telah menjadi tuan v  atas kamu! Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. 3:15 Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala w  yang sesuai dengan hati-Ku 22 ; x  mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. 3:16 Apabila pada masa itu 23  kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman TUHAN, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian y  TUHAN. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat z  orang; orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. 3:17 Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta a  TUHAN, dan segala bangsa b  akan berkumpul ke sana, demi c  nama TUHAN ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya d  yang jahat. 3:18 Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, e  dan mereka akan datang bersama-sama f  dari negeri utara g  ke negeri h  yang telah Kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. 3:19 Tadinya pikir-Ku: "Sungguh Aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anak-Ku dan memberikan kepadamu negeri i  yang indah, milik pusaka j  yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikir-Ku, engkau akan memanggil Aku: Bapaku, k  dan tidak akan berbalik dari mengikuti Aku. 3:20 Tetapi sesungguhnya, seperti seorang isteri tidak setia l  terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap Aku, hai kaum Israel, demikianlah firman TUHAN. 3:21 Dengar! Di atas bukit-bukit m  gundul kedengaran tangis n  memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat, dan telah melupakan o  TUHAN, Allah mereka. 3:22 Kembalilah, p  hai anak-anak yang murtad! Aku akan menyembuhkan q  engkau dari murtadmu. r " "Inilah kami, kami datang kepada-Mu, sebab Engkaulah TUHAN, Allah kami. 3:23 Sesungguhnya, bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit s  itu! Sesungguhnya, hanya pada TUHAN, Allah kita, ada keselamatan t  Israel! 3:24 Tetapi berhala yang memalukan u  itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita; kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. 3:25 Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, v  dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa w  kepada TUHAN, Allah kita, yakni kita dan nenek moyang x  kita dari masa muda y  kita sampai hari ini; dan kita tidak mendengarkan z  suara TUHAN, Allah kita." 4:1 "Jika engkau mau kembali, a  hai Israel, demikianlah firman TUHAN, kembalilah engkau kepada-Ku; dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu b  yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapan-Ku! 4:2 Dan jika engkau bersumpah c  dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran: Demi TUHAN yang hidup!, d  maka bangsa-bangsa akan saling memberkati e  di dalam Dia dan akan bermegah f  di dalam Dia." 4:3 Sebab beginilah firman TUHAN 24  kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem: "Bukalah bagimu tanah baru, g  dan janganlah menabur di tempat duri h  tumbuh. 4:4 Sunatlah dirimu 25  bagi TUHAN, dan jauhkanlah kulit khatan hatimu, i  hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murka-Ku j  mengamuk seperti api, k  dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, l  oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat! m "
Yehuda mendapat ancaman dari utara
4:5 Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah n  di Yerusalem: Tiuplah sangkakala o  di dalam negeri, berserulah keras-keras: "Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota p  yang berkubu!" 4:6 Angkatlah panji-panji q  ke arah Sion! Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam! Sebab Aku mendatangkan malapetaka r  dari utara s  dan kehancuran yang besar 26 . 4:7 Singa t  telah bangkit dari belukar, u  pemusnah v  bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus; w  kota-kotamu akan dijadikan puing, x  tidak ada yang mendiaminya. 4:8 Oleh karena itu lilitkanlah kain kabung, y  menangis z  dan merataplah; sebab murka a  TUHAN yang menyala-nyala tidak surut dari pada kita. 4:9 "Pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat; b  para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang, c  4:10 sambil berkata: Ah, Tuhan ALLAH, sungguh, Engkau telah sangat memperdayakan d  bangsa ini 27  dan penduduk Yerusalem, dengan mengatakan: Damai e  kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami!" 4:11 Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem: "Angin panas f  dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah puteri umat-Ku; bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan, 4:12 melainkan angin g  yang keras datang atas perintah-Ku. Sekarang Aku sendiri akan menjatuhkan hukuman h  atas mereka." 4:13 Lihat, ia naik seperti awan-awan, i  keretanya j  kencang seperti angin badai, k  kudanya l  lebih tangkas dari pada burung rajawali. m  Celakalah kita, sebab kita dibinasakan! n  4:14 Bersihkanlah o  hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan! p  Berapa lama lagi q  tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? 4:15 Dengar! Orang memberitahukan dari Dan, r  mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. s  4:16 Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa: Sungguh ia datang! Kabarkanlah di Yerusalem: "Pengepung datang dari negeri t  yang jauh, memperdengarkan suaranya u  terhadap kota-kota Yehuda. v  4:17 Seperti orang-orang yang menunggui ladang mereka mengelilinginya w  dari segala pihak, sebab Yehuda telah memberontak x  terhadap Aku, demikianlah firman TUHAN. 4:18 Tingkah langkahmu dan perbuatanmu y  telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. z  Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya, a  sampai menusuk hatimu." 4:19 Aduh, dadaku, dadaku! b  Aku menggeliat sakit 28 ! c  Aduh, dinding jantungku! Jantungku berdebar-debar, d  aku tidak dapat berdiam diri, e  sebab aku mendengar bunyi sangkakala, f  pekik g  perang. 4:20 Kehancuran demi kehancuran h  dikabarkan, seluruh negeri dirusakkan; i  kemahku j  dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. 4:21 Berapa lama lagi aku melihat panji-panji k  itu, dan mendengar bunyi sangkakala l  itu? 4:22 "Sungguh, bodohlah m  umat-Ku itu, mereka tidak mengenal Aku! n  Mereka adalah anak-anak tolol, dan tidak mempunyai pengertian! o  Mereka pintar untuk berbuat jahat, p  tetapi untuk berbuat baik q  mereka tidak tahu." 4:23 Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong 29 , r  dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. s  4:24 Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang; t  dan seluruh bukitpun goyah. 4:25 Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. u  4:26 Aku melihat, ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, v  dan segala kotanya sudah runtuh w  di hadapan TUHAN, di hadapan murka-Nya x  yang menyala-nyala! 4:27 Sebab beginilah firman TUHAN: "Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, y  tetapi Aku tidak akan membuatnya habis lenyap. z  4:28 Karena hal ini bumi akan berkabung, a  dan langit di atas akan menjadi gelap, b  sebab Aku telah mengatakannya, Aku telah merancangnya, Aku tidak akan menyesalinya c  dan tidak akan mundur d  dari pada itu." 4:29 Oleh karena hiruk-pikuk pasukan berkuda dan pemanah e  seluruh negeri melarikan diri. f  Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu; g  setiap kota sudah ditinggalkan h  dan tidak seorangpun tinggal di dalamnya. 4:30 Dan engkau, yang dimusnahkan, apakah yang hendak kaulakukan, i  mengapa engkau mengenakan pakaian kirmizi, menghiasi dirimu dengan perhiasan j  emas, memalit matamu dengan celak? k  Sia-sia engkau memperelok dirimu, pencinta-pencintamu l  menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. m  4:31 Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, n  suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama, suara puteri Sion o  yang mengap-mengap, p  yang merentang-rentangkan tangannya: q  "Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh! r "
Hukuman TUHAN tidak dapat dielakkan
5:1 Lintasilah s  jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah! t  Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, u  apakah ada yang melakukan keadilan v  dan yang mencari kebenaran 30 , maka Aku mau mengampuni w  kota itu. 5:2 Sekalipun mereka berkata: "Demi TUHAN yang hidup, x " namun mereka bersumpah palsu. y  5:3 Ya TUHAN, tidakkah mata-Mu z  terarah kepada kebenaran? Engkau memukul a  mereka, tetapi mereka tidak kesakitan; Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. b  Mereka mengeraskan kepalanya lebih dari pada batu, c  dan mereka tidak mau bertobat. d  5:4 Lalu aku berpikir: "Itu hanya orang-orang kecil; mereka adalah orang-orang bodoh, e  sebab mereka tidak mengetahui f  jalan TUHAN, hukum Allah mereka. 5:5 Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar, g  dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan TUHAN, hukum Allah mereka." Tetapi merekapun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. h  5:6 Sebab itu singa dari hutan i  akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang kersang akan merusakkan j  mereka. Macan tutul k  akan mengintai di pinggir kota-kota mereka, setiap orang yang ke luar akan diterkam. Sebab pelanggaran mereka amat banyak, dan kesesatannya besar sekali. l  5:7 Bagaimana, kalau begitu, dapatkah Aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan Aku, dan bersumpah m  demi yang bukan allah. n  Setelah Aku mengenyangkan mereka, mereka berzinah o  dan bertemu ke rumah persundalan. p  5:8 Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing meringkik menginginkan isteri q  sesamanya. 5:9 Masakan Aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini?, r  demikianlah firman TUHAN. Masakan Aku tidak membalas dendam-Ku s  kepada bangsa yang seperti ini? 5:10 Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga, rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. t  Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan TUHAN 31 ! 5:11 Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia u  terhadap Aku, demikianlah firman TUHAN. 5:12 Mereka memungkiri v  TUHAN dan berkata: "Dia tidak berbuat apa-apa! Malapetaka tidak akan menimpa kita 32 , w  perang dan kelaparan x  tidak akan kita alami. 5:13 Para nabi y  akan menjadi angin, z  firman TUHAN tidak ada pada mereka." 5:14 Sebab itu beginilah firman TUHAN, Allah semesta alam: "Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka: Sesungguhnya Aku akan membuat perkataan-perkataan-Ku menjadi api a  di dalam mulutmu, b  dan bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan c  habis mereka. 5:15 Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan suatu bangsa d  dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel, demikianlah firman TUHAN, suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, e  dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. 5:16 Tabung panahnya f  seperti kubur yang ternganga, mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. 5:17 Mereka akan memakan habis g  h  hasil tuaianmu dan makananmu, akan memakan habis i  j  anak-anakmu lelaki dan perempuan, akan memakan habis k  kambing dombamu dan lembu sapimu, akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu, l  akan menghancurkan dengan pedang m  kota-kotamu n  yang berkubu, yang kauandalkan. o " 5:18 "Tetapi pada waktu itupun juga, demikianlah firman TUHAN, Aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. p  5:19 Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya: q  Untuk apakah TUHAN, Allah kita, melakukan segala hal ini atas kita?, maka engkau akan menjawab mereka: Seperti kamu meninggalkan Aku dan memperhambakan diri kepada allah r  asing di negerimu, demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing s  di suatu negeri yang bukan negerimu." 5:20 Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub, kabarkanlah t  itu di Yehuda dengan mengatakan: 5:21 "Dengarkanlah ini, hai bangsa u  yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata, v  tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar! w  5:22 Masakan kamu tidak takut x  kepada-Ku 33 , demikianlah firman TUHAN, kamu tidak gemetar y  terhadap Aku? Bukankah Aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, z  sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup, biarpun gelombang-gelombangnya ribut, a  mereka tidak dapat melampauinya! 5:23 Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak; b  mereka telah menyimpang c  dan menghilang. 5:24 Mereka tidak berkata dalam hatinya: Baiklah kita takut d  akan TUHAN, Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan e  pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. f  5:25 Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik g  dari padamu. 5:26 Sesungguhnya, di antara umat-Ku terdapat orang-orang fasik h  yang memasang jaringnya; i  seperti penangkap burung mereka memasang perangkapnya, j  mereka menangkap manusia. 5:27 Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu; k  itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, l  5:28 orang gemuk m  dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, n  dan tidak membela hak orang miskin. o  5:29 Masakan Aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini?, demikianlah firman TUHAN. Masakan Aku tidak membalas dendam-Ku p  kepada bangsa yang seperti ini?" 5:30 Kedahsyatan q  dan kengerian terjadi di negeri ini: 5:31 Para nabi bernubuat palsu 34  r  dan para imam s  mengajar dengan sewenang-wenang, dan umat-Ku menyukai yang demikian! Tetapi apakah yang akan kamu perbuat, apabila datang kesudahannya? t 
Malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda
6:1 Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem 35 ! Tiuplah sangkakala u  di Tekoa, v  dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet-Kerem! w  Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, x  yakni suatu kehancuran besar. 6:2 Adakah puteri Sion y  sama seperti padang yang paling disukai, z  6:3 sehingga gembala-gembala a  mendatanginya beserta kawanan ternak mereka 36 ? Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya, b  masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. 6:4 "Persiapkanlah perang melawan dia; ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari! c " "Celakalah kita, sebab matahari sudah lingsir, bayang-bayang senja hari sudah memanjang!" 6:5 "Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya!" 6:6 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam: "Tebanglah pohon-pohonnya d  dan timbunlah tanah menjadi tembok e  terhadap Yerusalem! Itulah kota yang harus dihukum! Hanya penindasan f  saja di dalamnya! 6:7 Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan g  dan aniaya h  terdengar di dalamnya, luka dan pukulan selalu ada Kulihat. 6:8 Terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya Aku jangan menarik diri i  dari padamu, supaya Aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk!" 6:9 Beginilah firman TUHAN semesta alam: "Petiklah habis-habisan sisa-sisa j  orang Israel seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur dengan tanganmu mencari-cari buah pada ranting-rantingnya." 6:10 Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? k  Sungguh, telinga mereka tidak bersunat, l  mereka tidak dapat mendengar! m  Sungguh, firman n  TUHAN menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya! 6:11 Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka o  TUHAN, aku telah payah menahannya, p  harus menumpahkannya kepada bayi di jalan, dan kepada kumpulan teruna q  bersama-sama. Sesungguhnya, baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. r  6:12 Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, s  bersama ladang-ladang dan isteri-isteri t  mereka. --"Sesungguhnya, Aku mengacungkan tangan-Ku u  melawan penduduk negeri ini, demikianlah firman TUHAN. 6:13 Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya v  mengejar untung, w  baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. x  6:14 Mereka mengobati luka umat-Ku dengan memandangnya ringan, katanya: Damai sejahtera! Damai sejahtera!, tetapi tidak ada damai sejahtera 37 . y  6:15 Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan; tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. z  Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah; mereka akan tersandung jatuh pada waktu Aku menghukum a  mereka, firman TUHAN." 6:16 Beginilah firman TUHAN: "Ambillah tempatmu di jalan-jalan b  dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala 38 , di manakah jalan c  yang baik, tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. d  Tetapi mereka berkata: Kami tidak mau menempuhnya! 6:17 Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga, e  firman-Ku: Perhatikanlah bunyi sangkakala! f  Tetapi mereka berkata: Kami tidak mau memperhatikannya! g  6:18 Sebab itu dengarlah, hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah, hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka! 6:19 Dengarlah, hai bumi! h  Sungguh, ke atas bangsa ini Aku akan mendatangkan malapetaka, i  akibat dari rancangan-rancangan j  mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataan-Ku k  dan menolak pengajaran-Ku. l  6:20 Apakah gunanya bagi-Ku kamu bawa kemenyan dari Syeba m  dan tebu n  yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan o  kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu p  tidak menyenangkan hati-Ku. q  6:21 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sungguh, Aku akan menaruh batu sandungan r  di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya; bapa-bapa serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa." 6:22 Beginilah firman TUHAN: "Sesungguhnya, suatu bangsa akan datang dari tanah utara, s  suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. t  6:23 Mereka memakai panah dan tombak; mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. u  Suara mereka gemuruh seperti laut, v  mereka mengendarai kuda, w  berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai puteri Sion! x " 6:24 Kami telah mendengar kabarnya, tangan kami sudah menjadi lemah lesu; y  kesesakan z  telah menyergap kami, kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. a  6:25 "Janganlah keluar ke padang, dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk--kegentaran datang dari segala jurusan! b " 6:26 Hai puteri bangsaku, kenakanlah kain kabung, c  dan berguling-gulinglah dalam debu! d  Berkabunglah seperti menangisi e  seorang anak tunggal, f  merataplah dengan pahit pedih! Sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa g  menyerangmu.
Yeremia menjadi penguji umat
6:27 Aku telah mengangkat engkau di antara umat-Ku sebagai penguji, h  engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya, dan harus menguji tingkah langkah mereka. 6:28 Semua mereka adalah pendurhaka i  belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah; j  sekaliannya mereka berlaku busuk! 6:29 Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga dan besi. k  Sia-sia orang melebur l  terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. 6:30 Sebutkanlah mereka perak m  yang ditolak, sebab TUHAN telah menolak mereka! n 
Khotbah Yeremia mengenai Bait Suci
7:1 Firman yang datang kepada Yeremia dari pada TUHAN, bunyinya: 7:2 "Berdirilah o  di pintu gerbang rumah TUHAN, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah: Dengarlah firman TUHAN, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada TUHAN! 7:3 Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Perbaikilah tingkah langkahmu 39  p  dan perbuatanmu, maka Aku mau diam q  bersama-sama kamu di tempat ini. 7:4 Janganlah percaya r  kepada perkataan dusta s  yang berbunyi: Ini bait TUHAN, bait TUHAN, bait TUHAN, 7:5 melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki t  tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan u  di antara kamu masing-masing, 7:6 tidak menindas v  orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah w  orang yang tak bersalah di tempat ini dan tidak mengikuti x  allah lain, yang menjadi kemalanganmu sendiri, 7:7 maka Aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah y  yang telah Kuberikan kepada nenek moyangmu, z  dari dahulu kala sampai selama-lamanya. 7:8 Tetapi sesungguhnya, kamu percaya a  kepada perkataan dusta b  yang tidak memberi faedah. 7:9 Masakan kamu mencuri, c  membunuh, d  berzinah e  dan bersumpah palsu, f  membakar korban kepada Baal g  h  dan mengikuti allah i  lain yang tidak kamu kenal, 7:10 kemudian kamu datang berdiri j  di hadapan-Ku di rumah k  yang atasnya nama-Ku diserukan, sambil berkata: Kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini! l  7:11 Sudahkah menjadi sarang penyamun 41  m  di matamu rumah n  yang atasnya nama-Ku diserukan ini? Kalau Aku, Aku sendiri melihat o  semuanya, demikianlah firman TUHAN. 7:12 Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempat-Ku yang di Silo 42  p  itu, di mana Aku membuat nama-Ku q  diam r  dahulu, dan lihatlah apa yang telah Kulakukan s  kepadanya karena kejahatan umat-Ku Israel! 7:13 Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman TUHAN, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, t  sekalipun Aku berbicara u  kepadamu terus-menerus, v  dan kamu tidak mau menjawab, w  sekalipun Aku berseru x  kepadamu, 7:14 karena itulah kepada rumah, y  yang atasnya nama-Ku z  diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat, yang telah Kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan Kulakukan seperti yang telah Kulakukan kepada Silo; a  7:15 Aku akan melemparkan kamu dari hadapan-Ku, b  seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim, c  telah Kulemparkan."
Melawan penyembahan ratu sorga
7:16 "Tetapi engkau, janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan d  dan doa untuk mereka, dan janganlah desak Aku, sebab Aku tidak akan mendengarkan e  engkau. 7:17 Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? 7:18 Anak-anak memungut kayu bakar, bapa-bapa menyalakan api dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi ratu sorga 43 , f  dan orang mempersembahkan korban curahan g  kepada allah lain dengan maksud menyakiti hati-Ku. h  7:19 Hati-Kukah sebenarnya yang mereka sakiti, i  demikianlah firman TUHAN, bukankah hati mereka sendiri, sehingga mereka menjadi malu? j  7:20 Sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: k  Sesungguhnya, murka-Ku l  dan kehangatan amarah-Ku akan tercurah m  ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang dan ke atas hasil tanah; amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. n "
Melawan ibadah tanpa kesetiaan
7:21 Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: "Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu o  dan nikmatilah p  dagingnya! 7:22 Sungguh, pada waktu Aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir Aku tidak mengatakan atau memerintahkan q  kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan; r  7:23 hanya yang berikut inilah yang telah Kuperintahkan s  kepada mereka: Dengarkanlah t  suara-Ku, maka Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umat-Ku, u  dan ikutilah seluruh jalan v  yang Kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia! w  7:24 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan x  dan tidak mau memberi perhatian, y  melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya z  yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya a  dan bukan mukanya. 7:25 Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, Aku mengutus kepada mereka hamba-hamba-Ku, b  para nabi, c  hari demi hari, terus-menerus, d  7:26 tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepada-Ku dan tidak mau memberi perhatian, e  bahkan mereka menegarkan tengkuknya, f  berbuat lebih jahat dari pada nenek moyang g  mereka. 7:27 Sekalipun engkau mengatakan h  kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan i  perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab j  engkau. 7:28 Sebab itu, katakanlah kepada mereka: Inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara TUHAN, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran! k  Ketulusan l  mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka."
Penyembahan berhala dan akibatnya
7:29 Cukurlah m  rambut kepalamu dan buanglah! Angkatlah ratapan n  di atas bukit-bukit gundul, sebab TUHAN telah menolak dan membuang o  bangsa yang kena murka-Nya! 7:30 Sungguh, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat p  di mata-Ku, demikianlah firman TUHAN, telah menempatkan dewa-dewa q  mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya nama-Ku diserukan ini untuk menajiskannya. r  7:31 Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet s  di Lembah Ben-Hinom 44  t  untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, u  suatu hal yang tidak pernah Kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hati-Ku. v  7:32 Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi "Tofet" dan "Lembah Ben-Hinom", melainkan "Lembah Pembunuhan w "; orang akan menguburkan x  mayat di Tofet karena kekurangan tempat, 7:33 bahkan mayat y  bangsa ini akan menjadi makanan z  burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. a  7:34 Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem b  akan Kuhentikan suara c  kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, d  sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. e  8:1 Pada masa itu 45 , demikianlah firman TUHAN, tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi dan tulang-tulang f  segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan g  dari dalam kubur mereka 8:2 dan diserakkan di depan matahari, di depan bulan dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, h  diikuti, ditanyakan dan disembah i  oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan; j  mereka akan menjadi pupuk di ladang. k  8:3 Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati dari pada hidup l  di segala tempat ke mana Aku menceraiberaikan mereka, m  demikianlah firman TUHAN semesta alam.
Dosa dan hukumannya
8:4 Engkau harus mengatakan kepada mereka: "Beginilah firman TUHAN: Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? n  Apabila orang berpaling, o  masakan ia tidak kembali? 8:5 Mengapakah bangsa ini berpaling, berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, p  mereka menolak untuk kembali. q  8:6 Aku telah memperhatikan dan mendengarkan: r  mereka tidak berkata dengan jujur! Tidak ada yang menyesal s  karena kejahatannya dengan mengatakan: Apakah yang telah kulakukan ini! Sambil berlari semua mereka berpaling, t  seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. 8:7 Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya, burung tekukur, burung layang-layang dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya, tetapi umat-Ku tidak mengetahui u  hukum TUHAN 47 . 8:8 Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat v  TUHAN? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. 8:9 Orang-orang bijaksana w  akan menjadi malu, akan terkejut x  dan tertangkap. y  Sesungguhnya, mereka telah menolak firman z  TUHAN, maka kebijaksanaan a  apakah yang masih ada pada mereka? 8:10 Sebab itu Aku akan memberikan isteri-isteri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. b  Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung; c  baik nabi d  maupun imam, semuanya melakukan tipu. e  8:11 Mereka mengobati luka puteri umat-Ku dengan memandangnya ringan, katanya: Damai sejahtera! Damai sejahtera!, tetapi tidak ada damai sejahtera. f  8:12 Seharusnya mereka merasa malu g , sebab mereka melakukan kejijikan; tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu 48  dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah, mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum, h  firman TUHAN. i  8:13 Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman TUHAN, tetapi tidak ada buah anggur pada pohon j  anggur, tidak ada buah ara k  pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu; l  sebab itu Aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas m  mereka." 8:14 Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota n  yang berkubu dan binasa di sana! Sebab TUHAN, Allah kita, membinasakan kita, memberi kita minum racun, o  sebab kita telah berdosa p  kepada TUHAN. 8:15 Kita mengharapkan damai, q  tetapi tidak datang sesuatu yang baik, mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian! r  8:16 "Dengus kuda s  musuh terdengar dari Dan; t  karena bunyi ringkik kuda jantan mereka gemetarlah u  seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis v  negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. 8:17 Lihatlah, Aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak, w  yang tidak dapat dimanterai, x  yang akan memagut kamu, demikianlah firman TUHAN."
Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem
8:18 Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih 49 . y  8:19 Dengar! seruan puteri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh: z  "Tidak adakah TUHAN di Sion? Tidak adakah Rajanya a  di dalamnya?" --Mengapakah mereka menimbulkan sakit hati-Ku b  dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa c  asing yang sia-sia? d  -- 8:20 Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga! 8:21 Karena luka puteri bangsaku hatiku luka; e  aku berkabung, f  kedahsyatan telah menyergap aku. 8:22 Tidak adakah balsam di Gilead? g  Tidak adakah tabib h  di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan i  luka puteri bangsaku? 9:1 Sekiranya kepalaku penuh air, dan mataku jadi pancuran air mata 50 , j  maka siang malam aku akan menangisi k  orang-orang puteri bangsaku l  yang terbunuh! 9:2 Sekiranya di padang gurun m  aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir dari pada mereka! Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzinah, n  suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. o  9:3 Mereka melenturkan lidahnya seperti busur; dusta p  dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri; sungguh, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi TUHAN tidaklah mereka kenal. q  9:4 Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, r  dan janganlah percaya kepada saudara s  manapun, sebab setiap saudara adalah penipu t  ulung, dan setiap teman berjalan kian ke mari sebagai pemfitnah. u  9:5 Yang seorang menipu yang lain, v  dan tidak seorangpun berkata benar; w  mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta; x  mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. 9:6 Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu! y  Mereka enggan mengenal TUHAN. 9:7 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam: "Sesungguhnya, Aku mau melebur z  dan menguji a  mereka, sebab apakah lagi yang dapat Kulakukan terhadap puteri umat-Ku? 9:8 Lidah b  mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu; mereka berbicara damai dengan temannya, c  tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan d  terhadapnya. e  9:9 Masakan Aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini?, demikianlah firman TUHAN. Masakan Aku tidak membalas dendam-Ku f  kepada bangsa yang seperti ini? 9:10 Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun, g  sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya, dan orang tidak mendengar lagi suara ternak; baik burung-burung di udara h  maupun binatang-binatang, semuanya telah lari dan sudah lenyap. 9:11 Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan i  puing, tempat persembunyian serigala-serigala; j  Aku akan membuat kota-kota Yehuda k  menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk l  lagi."
Diancam dengan keruntuhan dan pembuangan
9:12 Siapakah orang yang begitu bijaksana, m  sehingga ia dapat mengerti hal ini, orang yang telah menerima firman dari mulut TUHAN, supaya ia dapat memberitahukannya? Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? 9:13 Berfirmanlah TUHAN: "Oleh karena mereka meninggalkan Taurat-Ku n  yang telah Kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suara-Ku dan tidak mengikutinya, 9:14 melainkan mengikuti o  kedegilan hatinya p  dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. 9:15 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku akan memberi bangsa ini makan ipuh q  dan minum racun. r  9:16 Aku akan menyerakkan mereka ke antara bangsa-bangsa s  yang tidak dikenal t  oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan Aku akan melepas pedang u  mengejar mereka sampai Aku membinasakan mereka. v " 9:17 Perhatikanlah! Panggillah perempuan-perempuan peratap, w  supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana, supaya mereka datang! 9:18 Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata, dan kelopak mata x  kita melelehkan air! 9:19 Sebab terdengar ratapan dari Sion: Wahai binasalah y  kami! Kami sangat dipermalukan! Sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. 9:20 Maka dengarlah firman TUHAN, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulut-Nya; z  ajarkanlah ratapan a  kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya: 9:21 "Maut telah menyusup ke jendela-jendela b  kita, masuk ke dalam istana-istana kita; ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda c  dari lapangan; 9:22 mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk d  di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan."
Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia
9:23 Beginilah firman TUHAN: "Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, e  janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, f  janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, g  9:24 tetapi siapa yang mau bermegah, h  baiklah bermegah karena yang berikut 51 : bahwa ia memahami dan mengenal i  Aku, bahwa Akulah TUHAN j  yang menunjukkan kasih setia, k  keadilan dan kebenaran l  di bumi; sungguh, semuanya itu Kusukai, demikianlah firman TUHAN." 9:25 "Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit khatannya: m  9:26 orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, bani Amon, orang Moab dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, n  orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat o  dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. p "
Allah yang hidup dan berhala-berhala
10:1 Dengarlah firman yang disampaikan TUHAN kepadamu, hai kaum Israel! 10:2 Beginilah firman TUHAN: "Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa 52 , q  janganlah gentar terhadap tanda-tanda r  di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. 10:3 Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat s  oleh tangan tukang kayu? t  10:4 Orang memperindahnya dengan emas dan perak; u  orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. v  10:5 Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara; w  orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. x  Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, y  dan berbuat baikpun z  tidak dapat." 10:6 Tidak ada yang sama seperti Engkau, a  ya TUHAN! Engkau besar b  dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. 10:7 Siapakah yang tidak takut c  kepada-Mu, ya Raja bangsa-bangsa? d  Sungguh, kepada-Mulah seharusnya sikap yang demikian; sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau! 10:8 Berhala itu semuanya bodoh e  dan dungu; f  petunjuk dewa g  itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. -- 10:9 Perak kepingan dibawa dari Tarsis, h  dan emas dari Ufas; berhala itu buatan i  tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. -- 10:10 Tetapi TUHAN adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup j  dan Raja yang kekal. k  Bumi goncang l  karena murka-Nya, m  dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geram-Nya. n  10:11 Beginilah harus kamu katakan kepada mereka: "Para allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap o  dari bumi dan dari kolong langit ini." 10:12 Tuhanlah yang menjadikan p  bumi q  dengan kekuatan-Nya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaan-Nya, r  dan yang membentangkan langit s  dengan akal budi-Nya. 10:13 Apabila Ia memperdengarkan t  suara-Nya, menderulah bunyi air di langit, Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, Ia membuat kilat u  serta dengan hujan, v  dan mengeluarkan angin dari perbendaharaan-Nya. w  10:14 Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu x  karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, y  tidak ada nyawa di dalamnya, 10:15 semuanya adalah kesia-siaan, z  pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. 10:16 Tidaklah begitu Dia yang menjadi bagian a  Yakub, sebab Dialah yang membentuk segala-galanya, b  dan Israel adalah suku milik-Nya; c  nama-Nya d  ialah TUHAN semesta alam!
Yehuda menjadi sunyi sepi
10:17 Angkutlah barang-barangmu 53  e  dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan! 10:18 Sebab beginilah firman TUHAN: "Sesungguhnya, sekali ini Aku akan melemparkan f  penduduk negeri ini, dan Aku akan menyesakkan g  mereka, supaya mereka merasakannya." -- 10:19 Celakalah aku karena penyakitku, lukaku h  tidak tersembuhkan! Aku berpikir: "Ah, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung! i " 10:20 Kemahku j  sudah rusak, dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi dari padaku, tidak ada lagi; k  tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. -- 10:21 Sungguh, gembala-gembala l  sudah menjadi bodoh, m  mereka tidak menanyakan petunjuk TUHAN. n  Sebab itu mereka tidak berbahagia o  dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. p  10:22 Terdengarlah suatu berita, bunyinya: Kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara, q  untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, r  menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. s  10:23 Aku tahu, ya TUHAN, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, t  dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. 10:24 Hajarlah aku, ya TUHAN, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, u  supaya aku jangan Kaubinasakan! v  w  10:25 Tumpahkanlah kepanasan amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa 54  x  yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan nama-Mu; y  sebab mereka telah memakan z  Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediamannya a  menjadi puing.
Perjanjian Allah diingkari
11:1 Firman yang datang kepada Yeremia dari TUHAN, bunyinya: 11:2 "Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian b  ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem! 11:3 Katakanlah kepada mereka: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Terkutuklah c  orang yang tidak mendengarkan 55  perkataan-perkataan perjanjian ini, 11:4 yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka Kubawa keluar dari tanah Mesir, d  dari dapur e  peleburan besi, dengan berfirman: Dengarkanlah f  suara-Ku dan lakukanlah segala apa yang Kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umat-Ku g  dan Aku akan menjadi Allahmu, 11:5 sehingga Aku dapat menepati sumpah h  yang telah Kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, i  seperti halnya pada waktu ini." Lalu jawabku: "Begitulah hendaknya, j  ya TUHAN!" 11:6 Berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Serukanlah k  segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan: Dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah l  itu! 11:7 Sebab Aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu, pada waktu Aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir; sampai kepada waktu ini Aku memperingatkan mereka terus-menerus: m  Dengarkanlah suara-Ku! 11:8 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, n  melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya o  yang jahat; maka Aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan p  perjanjian ini, yang telah Kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. q " 11:9 Berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Telah terdapat persepakatan r  jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. 11:10 Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang s  mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. t  Mereka mengikuti allah lain u  dan beribadah kepadanya. v  Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku w  yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. 11:11 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka x  yang tidak dapat mereka hindari, y  dan apabila mereka berseru-seru z  kepada-Ku, maka Aku tidak akan mendengarkan a  mereka. 11:12 Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, b  tetapi allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. c  11:13 Sebab seperti banyaknya kotamu d  demikian banyaknya para allahmu, e  hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban f  kepada Baal. g  11:14 Adapun engkau, janganlah engkau berdoa h  untuk bangsa ini 56  dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab Aku tidak akan mendengarkan i  pada waktu mereka berseru kepada-Ku karena malapetaka mereka. 11:15 Apakah lagi urusan kekasih-Ku di dalam rumah-Ku, bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nazar-nazar dan daging yang suci j  melewatkan malapetaka k  dari padamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria? 11:16 Pohon zaitun l  yang rimbun, elok dipandang mata, pernah TUHAN menamai engkau. Tetapi dengan bunyi keributan yang hebat Ia menyalakan api m  pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. n  11:17 TUHAN semesta alam, yang telah membuat engkau tumbuh, o  telah menentukan malapetaka p  atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan q  sakit hati-Ku dengan membakar korban kepada Baal. r "
Nyawa Yeremia terancam di Anatot
11:18 TUHAN memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya; pada waktu itu Engkau, TUHAN, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. 11:19 Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih, s  aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan t  jahat terhadap aku 57 : "Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya! Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, u  sehingga namanya tidak diingat v  orang lagi!" 11:20 Tetapi, TUHAN semesta alam, yang menghakimi dengan adil, w  yang menguji batin x  dan hati, y  biarlah aku melihat pembalasan-Mu z  terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku. 11:21 Sebab itu beginilah firman TUHAN tentang orang-orang Anatot a  yang ingin mencabut nyawaku b  dengan mengatakan: "Janganlah bernubuat c  demi nama TUHAN, supaya jangan engkau mati d  oleh tangan kami!" -- 11:22 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam: "Sesungguhnya, Aku akan menghukum mereka: pemuda-pemuda e  mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan; 11:23 tidak ada yang tinggal hidup f  di antara mereka, sebab Aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman g  mereka."
Keluhan Yeremia dan jawab Allah
12:1 Engkau memang benar, h  ya TUHAN, bilamana aku berbantah i  dengan Engkau! Tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan: j  Mengapakah mujur k  hidup orang-orang fasik 58 , sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? 12:2 Engkau membuat mereka tumbuh, l  dan merekapun juga berakar, mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah m  juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati n  mereka. 12:3 Ya TUHAN, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji o  bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka ke luar seperti domba-domba p  sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. q  -- 12:4 Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, r  dan rumput di segenap padang menjadi layu? s  Karena kejahatan penduduknya binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap, t  sebab mereka telah mengira: "Ia tidak akan melihat tingkah langkah kita!" 12:5 "Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan 59 , bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tenteram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar u  sungai Yordan? 12:6 Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu 60 , mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau; mereka juga bersama-sama di belakangmu. v  Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu! w  12:7 Aku telah meninggalkan x  kediaman-Ku 61 , telah membuangkan y  negeri milik-Ku; Aku telah menyerahkan buah hati-Ku z  ke dalam tangan musuhnya. a  12:8 Negeri milik-Ku sudah menjadi seperti singa b  di hutan bagi-Ku; ia mengeraskan suaranya menentang Aku, sebab itu Aku membencinya. c  12:9 Negeri milik-Ku sudah menjadi seperti burung belang bagi-Ku; burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya! d  12:10 Banyak gembala e  telah merusakkan kebun anggur-Ku, memijak-mijak tanah-Ku, dan membuat tanah kedambaan-Ku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. f  12:11 Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi, g  sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapan-Ku! h  Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. 12:12 Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun; sebab pedang i  TUHAN j  mengamuk makan k  dari ujung negeri yang satu ke ujung lain; l  tidak ada damai m  bagi segala yang hidup. 12:13 Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri; mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna; n  mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka, akibat dari murka o  TUHAN yang menyala-nyala." 12:14 Beginilah firman TUHAN: "Mengenai sekalian tetangga-Ku yang jahat yang telah mengusik negeri yang telah Kuberikan sebagai milik pusaka p  kepada umat-Ku Israel, bahwasanya Aku akan mencabut q  mereka dari tanah mereka dan Aku mencabut r  kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. 12:15 Tetapi setelah Aku mencabut mereka, maka Aku akan menyayangi s  mereka kembali. Aku akan mengembalikan t  mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. 12:16 Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar 62  u  cara hidup umat-Ku sehingga bersumpah demi nama-Ku: Demi TUHAN yang hidup v , seperti tadinya mereka mengajar umat-Ku untuk bersumpah demi Baal, w  maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umat-Ku. x  12:17 Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka Aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan y  bangsa yang demikian, demikianlah firman TUHAN."
Ikat pinggang yang menjadi lapuk
13:1 Beginilah firman TUHAN kepadaku: "Pergilah membeli ikat pinggang lenan 63 , ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kaucelupkan ke dalam air!" 13:2 Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan TUHAN, lalu mengikatkannya pada pinggangku. 13:3 Sesudah itu datanglah firman TUHAN kepadaku untuk kedua kalinya, z  bunyinya: 13:4 "Ambillah ikat pinggang yang telah kaubeli dan yang sekarang pada pinggangmu itu! Pergilah segera ke sungai Efrat a  untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu!" 13:5 Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan TUHAN kepadaku. b  13:6 Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Pergilah segera ke sungai Efrat mengambil dari sana ikat pinggang yang Kuperintahkan kausembunyikan di sana!" 13:7 Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya, tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. 13:8 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: 13:9 "Beginilah firman TUHAN: Demikianlah Aku akan menghapuskan kecongkakbongakan c  Yehuda dan Yerusalem. 13:10 Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan d  perkataan-perkataan-Ku, yang mengikuti kedegilan hatinya e  dan mengikuti allah f  lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, g  akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna h  untuk apapun. 13:11 Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda Kulekatkan kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, i  terpuji dan terhormat j  bagi-Ku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. k "
Buyung anggur yang dipecahkan
13:12 "Katakanlah kepada mereka firman ini: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur 64 ! Dan jika mereka berkata kepadamu: Masakan kami tidak tahu betul, bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur?, 13:13 maka katakanlah kepada mereka: Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, seluruh penduduk negeri ini akan Kupenuhi dengan kemabukan: l  para raja yang duduk di atas takhta Daud, para imam, para nabi dan seluruh penduduk Yerusalem. 13:14 Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur, bapa-bapa dengan anak-anaknya, demikianlah firman TUHAN. Aku akan membinasakan m  mereka tanpa belas kasihan, n  tanpa merasa sayang o  dan tanpa ampun."
Peringatan dan ancaman
13:15 Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab TUHAN telah berfirman. p  13:16 Permuliakanlah q  TUHAN, Allahmu, sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung r  di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. s  13:17 Jika kamu tidak mau mendengarkannya, t  aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, u  oleh sebab kawanan domba v  TUHAN diangkut tertawan. w  13:18 Katakanlah kepada raja x  dan kepada ibu suri: y  "Duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota z  kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu!" 13:19 Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorangpun yang membukanya. Segenap Yehuda a  sudah diangkut ke dalam pembuangan, diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. 13:20 Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara! b  Di manakah kawanan ternak c  yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? 13:21 Apakah yang kaukatakan, apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kauperlakukan sebagai pacar? d  Bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? e  13:22 Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu: "Mengapakah semuanya ini menimpa aku? f " Karena banyaknya kesalahanmulah 65  g  maka disingkapkan h  ujung kainmu dan engkau diperkosa! i  13:23 Dapatkah orang Etiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? j  13:24 Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam k  yang diterbangkan angin l  padang gurun. 13:25 Itulah nasibmu, bagianmu m  yang telah Kuukur untukmu, demikianlah firman TUHAN, karena engkau melupakan n  Aku, dan mempercayai dusta. o  13:26 Akupun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu, sehingga kelihatan auratmu. p  13:27 Zinahmu dan ringkikmu, persundalanmu q  yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang, r  Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem, berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? s 
Mengenai musim kering
14:1 Firman TUHAN yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering 66 . t  14:2 Yehuda berkabung, u  pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah; jeritan Yerusalem naik ke atas. 14:3 Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air; mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, v  sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala w  mereka. 14:4 Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri, x  maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. 14:5 Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput y  muda. 14:6 Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit z  gundul, mengap-mengap seperti serigala, matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. a  14:7 "Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi b  melawan kami 67 , bertindaklah membela kami, ya TUHAN, oleh karena nama-Mu! c  Sebab banyak kemurtadan d  kami, kami telah berdosa e  kepada-Mu. 14:8 Ya Pengharapan f  Israel, Penolongnya g  di waktu kesusahan! h  Mengapakah Engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? 14:9 Mengapakah Engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? i  Tetapi Engkau ada di antara j  kami, ya TUHAN, dan nama-Mu k  diserukan di atas kami; janganlah tinggalkan l  kami!" 14:10 Beginilah firman TUHAN tentang bangsa ini: "Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. m  Sebab itu TUHAN tidak berkenan n  kepada mereka; tetapi sekarang Ia mau mengingat o  kesalahan mereka dan mau menghukum dosa p  mereka." 14:11 TUHAN berfirman kepadaku: "Janganlah engkau berdoa q  untuk kebaikan bangsa ini! 14:12 Sekalipun mereka berpuasa, Aku tidak akan mendengarkan seruan r  mereka; sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran s  dan korban sajian, t  Aku tidak akan berkenan u  kepada mereka, melainkan Aku akan menghabiskan mereka dengan perang, v  dengan kelaparan w  dan dengan penyakit sampar. x " 14:13 Lalu aku berkata: "Aduh, Tuhan ALLAH! Bukankah para nabi y  telah berkata kepada mereka: Kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan z  tidak akan menimpa kamu, tetapi Aku akan memberikan kepada kamu damai a  sejahtera yang mantap di tempat ini!" 14:14 Jawab TUHAN kepadaku: "Para nabi itu bernubuat palsu 68  b  demi nama-Ku! Aku tidak mengutus c  mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, d  ramalan kosong e  dan tipu rekaan hatinya sendiri. 14:15 Sebab itu beginilah firman TUHAN mengenai para nabi yang bernubuat demi nama-Ku, padahal Aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata: Perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini--:Para nabi itu sendiri akan habis mati f  oleh perang dan kelaparan! g  14:16 Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan h  mereka: mereka sendiri, isteri-isteri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan. i  Demikianlah akan Kutumpahkan kejahatan j  mereka ke atas mereka." 14:17 Katakanlah perkataan ini kepada mereka: "Air mataku k  bercucuran 69  siang dan malam dengan tidak berhenti-henti, sebab anak dara, l  puteri bangsaku, dilukai dengan luka parah, m  luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. 14:18 Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang! Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan! n  Bahkan, baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak o  dikenalnya." 14:19 Telah Kautolakkah Yehuda sama sekali? p  Telah merasa muakkah Engkau terhadap Sion? Mengapakah kami Kaupukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan q  lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik; mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian! r  14:20 Ya TUHAN, kami mengetahui s  kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang t  kami; sungguh, kami telah berdosa u  kepada-Mu. 14:21 Janganlah Engkau menampik kami, oleh karena nama-Mu, v  dan janganlah Engkau menghinakan takhta w  kemuliaan-Mu! Ingatlah perjanjian-Mu x  dengan kami, janganlah membatalkannya! 14:22 Adakah yang dapat menurunkan hujan y  di antara dewa z  kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya TUHAN Allah kami, Pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? a  15:1 TUHAN berfirman kepadaku 70 : "Sekalipun Musa b  dan Samuel 71  c  berdiri di hadapan-Ku, hati-Ku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. d  Usirlah mereka dari hadapan-Ku, e  biarlah mereka pergi! 15:2 Dan apabila mereka bertanya kepadamu: Ke manakah kami harus pergi?, maka jawablah mereka: Beginilah firman TUHAN: Yang ke maut, ke mautlah! Yang ke pedang, ke pedanglah! f  Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah! g  dan yang ke tawanan, ke tawananlah! h  15:3 Aku akan mendatangkan atas mereka empat hukuman, i  demikianlah firman TUHAN: pedang j  untuk membunuh, anjing-anjing k  untuk menyeret-nyeret, burung-burung l  di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. m  15:4 Dengan demikian Aku akan membuat mereka menjadi kengerian n  bagi segala kerajaan di bumi, o  oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye 72  p  bin Hizkia, raja Yehuda, di Yerusalem."
Kedahsyatan yang ditimbulkan oleh perang
15:5 "Siapakah yang akan merasa kasihan q  terhadap engkau, hai Yerusalem, dan siapakah yang akan turut berdukacita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? 15:6 Engkau sendiri telah menolak r  Aku, demikianlah firman TUHAN, telah pergi meninggalkan Aku. Maka Aku mengacungkan tangan-Ku s  dan membinasakan engkau; Aku sudah jemu untuk merasa sesal. t  15:7 Aku menampi u  mereka dengan tampi di kota-kota negeri; Aku membuat umat-Ku kehilangan anak v  dan membinasakan mereka, w  karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah x  mereka. 15:8 Janda-janda y  di antara mereka Kubuat lebih besar jumlahnya dari pada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa z  pada tengah hari. Dengan tiba-tiba Aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. a  15:9 Maka meranalah b  perempuan yang sudah tujuh kali melahirkan, nafasnya mengap-mengap, c  baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang, ia menjadi malu dan tersipu-sipu. d  Sisa mereka akan Kuserahkan kepada pedang e  di depan musuh-musuh f  mereka, demikianlah firman TUHAN."
Pergumulan nabi Yeremia
15:10 Celaka aku, ya ibuku 73 , bahwa engkau melahirkan g  aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan h  bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan i  ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki j  aku. 15:11 Sungguh, ya TUHAN, aku telah melayani Engkau k  dengan sebaik-baiknya, dan telah membela l  musuh di depan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya! 15:12 Dapatkah orang mematahkan besi, besi dari utara m  dan tembaga? 15:13 "Harta kekayaanmu n  dan barang-barang perbendaharaanmu akan Kuberikan dirampas o  sebagai ganjaran p  atas segala dosamu di segenap daerahmu. q  15:14 Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kaukenal, r  sebab dalam murka-Ku telah mencetus api s  yang akan menyala atasmu." 15:15 Engkau mengetahuinya; ya TUHAN, ingatlah aku dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar t  aku. Janganlah membiarkan aku diambil, karena panjang sabar-Mu, u  ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena v  Engkau! 15:16 Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya; w  firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan x  hatiku 74 , sebab nama-Mu y  telah diserukan atasku, ya TUHAN, Allah semesta alam. 15:17 Tidak pernah aku duduk z  beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau; karena tekanan tangan-Mu a  aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. 15:18 Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? b  Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. c  15:19 Karena itu beginilah jawab TUHAN: "Jika engkau mau kembali 75 , Aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan d  di hadapan-Ku, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah e  bagi-Ku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. 15:20 Terhadap bangsa ini Aku akan membuat engkau sebagai tembok f  berkubu dari tembaga; mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan g  engkau, sebab Aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, h  demikianlah firman TUHAN. 15:21 Aku akan melepaskan i  engkau dari tangan orang-orang jahat j  dan membebaskan k  engkau dari genggaman orang-orang lalim. l "
Hukuman Allah atas bangsa itu
16:1 Firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya: 16:2 "Janganlah mengambil isteri 76  m  dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. 16:3 Sebab beginilah firman TUHAN tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka dan tentang bapa-bapa mereka yang memperanakkan n  mereka di negeri ini: 16:4 Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut; mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan; o  mereka akan menjadi pupuk di ladang; p  mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan; q  mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. r  16:5 Sungguh, beginilah firman TUHAN: Janganlah masuk ke rumah perkabungan, dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berdukacita dengan mereka, sebab Aku telah menarik damai sejahtera pemberian-Ku dari pada bangsa ini, demikianlah firman TUHAN, juga kasih setia dan belas kasihan-Ku. s  16:6 Besar kecil akan mati di negeri ini; t  mereka tidak akan dikuburkan, dan tidak ada orang yang akan meratapi u  mereka; tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri v  dan yang akan menggundul w  kepala karena mereka. 16:7 Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti x  bagi orang yang berkabung y  untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan z  oleh karena kematian ayah atau ibunya. 16:8 Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum a  dengan mereka. 16:9 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, di tempat b  ini, di depan matamu dan pada zamanmu, akan Kuhentikan suara c  kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. d  16:10 Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu: Mengapakah TUHAN mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap TUHAN, Allah e  kami?, 16:11 maka engkau akan berkata kepada mereka: Oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan Aku, demikianlah firman TUHAN, dan oleh karena mereka telah mengikuti allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah f  kepadanya, tetapi mereka meninggalkan Aku dan tidak berpegang pada Taurat-Ku. g  16:12 Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat dari pada nenek moyangmu! h  Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya i  yang jahat dari pada mendengarkan kepada-Ku. 16:13 Maka Aku akan melemparkan kamu dari negeri ini j  ke negeri yang tidak dikenal k  oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada allah lain l  siang malam, sebab Aku tidak akan menaruh kasihan m  lagi kepadamu. 16:14 Sebab itu, demikianlah firman TUHAN, sesungguhnya, waktunya akan datang, n  bahwa tidak dikatakan orang lagi: Demi TUHAN yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir!, o  16:15 melainkan: Demi TUHAN yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara p  dan dari segala negeri ke mana Ia telah menceraiberaikan mereka! q  Sebab Aku akan membawa mereka pulang r  ke tanah 77  yang telah Kuberikan kepada nenek moyang s  mereka. 16:16 Sesungguhnya, Aku mau menyuruh banyak penangkap ikan, demikianlah firman TUHAN, yang akan menangkap mereka, t  sesudah itu Aku mau menyuruh banyak pemburu u  yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. v  16:17 Sebab Aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka; semuanya itu tidak tersembunyi w  dari pandangan-Ku, dan kesalahan merekapun tidak terlindung di depan mata-Ku. x  16:18 Aku akan mengganjar y  dua kali lipat 78  z  kesalahan dan dosa mereka, oleh karena mereka telah menajiskan negeri-Ku a  dengan bangkai dewa-dewa b  mereka yang menjijikkan dan telah memenuhi tanah milik-Ku dengan perbuatan c  d  mereka yang keji." 16:19 Ya TUHAN, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku e  pada hari kesesakan! Kepada-Mu akan datang f  bangsa-bangsa 79  dari ujung bumi serta berkata: "Sungguh, nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, g  dewa kesia-siaan h  yang satupun tiada berguna. i  16:20 Dapatkah manusia membuat allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan allah! j " 16:21 "Sebab itu, ketahuilah, Aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini Aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaan-Ku dan keperkasaan-Ku, supaya mereka tahu, bahwa nama-Ku k  TUHAN."
Pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa
17:1 "Dosa Yehuda 80  telah tertulis dengan pena besi, l  yang matanya dari intan, terukir pada loh hati m  mereka dan pada tanduk-tanduk n  mezbah mereka 17:2 sebagai peringatan terhadap mereka! --Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang o  berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit p  yang tinggi, 17:3 yakni pegunungan di padang. --Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan Kuberikan dirampas sebagai ganjaran q  r  atas dosamu di segenap daerahmu. s  17:4 Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu t  yang telah Kuberikan kepadamu, dan Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu u  di negeri v  yang tidak kaukenal, sebab dalam murka-Ku api telah mencetus yang akan menyala w  untuk selama-lamanya." 17:5 Beginilah firman TUHAN: "Terkutuklah orang 81  yang mengandalkan manusia, x  yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada TUHAN! y  17:6 Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik; ia akan tinggal di tanah z  angus di padang gurun, di negeri padang asin a  yang tidak berpenduduk. 17:7 Diberkatilah b  orang yang mengandalkan c  TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN! 17:8 Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, d  dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun kering, e  dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. f  17:9 Betapa liciknya hati 82 , g  lebih licik dari pada segala sesuatu, hatinya sudah membatu: siapakah yang dapat mengetahuinya? 17:10 Aku, TUHAN, yang menyelidiki hati, h  yang menguji batin, i  untuk memberi balasan j  kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. k " 17:11 Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal, pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. l  17:12 Takhta m  kemuliaan, luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita! 17:13 Ya Pengharapan n  Israel, TUHAN, semua orang yang meninggalkan o  Engkau akan menjadi malu; orang-orang yang menyimpang dari pada-Mu akan dilenyapkan p  di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air q  yang hidup, yakni TUHAN. 17:14 Sembuhkanlah aku, ya TUHAN, maka aku akan sembuh; r  selamatkanlah s  aku 83 , maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku! t  17:15 Sesungguhnya, mereka berkata kepadaku: "Di manakah firman TUHAN itu? Biarlah ia sampai! u " 17:16 Namun tidak pernah aku mendesak kepada-Mu untuk mendatangkan malapetaka, aku tidak mengingini hari bencana! Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku, v  semuanya terpampang di hadapan mata-Mu. 17:17 Janganlah Engkau menjadi kedahsyatan w  bagiku, Engkaulah perlindunganku x  pada hari malapetaka. y  17:18 Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu; biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut! Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran z  berganda.
Hari Sabat harus dikuduskan
17:19 Beginilah firman TUHAN kepadaku: "Pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang 84  Anak Rakyat, yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yehuda, dan di segala pintu gerbang Yerusalem; a  17:20 katakanlah kepada mereka: Dengarlah firman TUHAN, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem b  yang masuk melalui pintu-pintu gerbang c  ini! 17:21 Beginilah firman TUHAN: Berawas-awaslah demi nyawamu! Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat d  dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem! 17:22 Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu ke luar pada hari Sabat dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyangmu. e  17:23 Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya, f  melainkan mereka berkeras kepala, g  sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima tegoran. h  17:24 Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan Aku, demikianlah firman TUHAN, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan i  hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, 17:25 maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka, yang akan duduk di atas takhta j  Daud, dengan mengendarai kereta dan kuda: mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. k  17:26 Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari Daerah Bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, l  dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah TUHAN. 17:27 Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan m  perintah-Ku untuk menguduskan hari Sabat n  dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya Aku akan menyalakan api, o  yang akan memakan habis puri-puri p  Yerusalem, dan yang tidak akan terpadamkan."
Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk
18:1 Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia, bunyinya: 18:2 "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk 85 ! Di sana Aku akan memperdengarkan perkataan-perkataan-Ku kepadamu." 18:3 Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. 18:4 Apabila bejana, yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu, rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. 18:5 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku, bunyinya: 18:6 "Masakan Aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel!, demikianlah firman TUHAN. Sungguh, seperti tanah liat q  di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tangan-Ku, r  hai kaum Israel! 18:7 Ada kalanya Aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa Aku akan mencabut, s  merobohkan dan membinasakannya. 18:8 Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa Aku berkata demikian telah bertobat t  dari kejahatannya, maka menyesallah Aku 86 , bahwa Aku hendak menjatuhkan malapetaka u  yang Kurancangkan itu terhadap mereka. 18:9 Ada kalanya Aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa Aku akan membangun v  dan menanam mereka. 18:10 Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat w  di depan mata-Ku dan tidak mendengarkan suara-Ku, maka menyesallah x  Aku, bahwa Aku hendak mendatangkan keberuntungan yang Kujanjikan itu kepada mereka. y  18:11 Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem: Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku ini sedang menyiapkan malapetaka z  terhadap kamu dan merancangkan rencana a  terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat b  dari tingkah langkahmu c  yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu! d  18:12 Tetapi mereka berkata: Tidak ada gunanya! e  Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya f  yang jahat." 18:13 Sebab itu beginilah firman TUHAN: "Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa: siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? g  Anak dara h  Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri! i  18:14 Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Siryon? Masakan air gunung akan habis; air yang sejuk dan mengalir? 18:15 Tetapi umat-Ku telah melupakan j  Aku, mereka telah membakar korban k  kepada dewa kesia-siaan; l  mereka telah tersandung m  jatuh di jalan-jalan n  mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. o  18:16 Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian p  menjadi sasaran suitan q  untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri, r  dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. s  18:17 Seperti angin timur t  Aku akan menyerakkan mereka di depan musuhnya. Belakang-Ku akan Kuperlihatkan kepada mereka dan bukan muka-Ku u  pada hari bencana mereka."
Doa Yeremia minta pembalasan terhadap musuhnya
18:18 Berkatalah mereka: "Marilah kita mengadakan persepakatan v  terhadap Yeremia, sebab imam w  tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana x  tidak akan kehabisan nasihat dan nabi y  tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya z  sendiri dan jangan memperhatikan setiap perkataannya!" 18:19 Perhatikanlah aku, ya TUHAN, dan dengarkanlah suara pengaduanku! a  18:20 Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? b  Namun mereka telah menggali pelubang c  untuk aku! Ingatlah bahwa aku telah berdiri d  di hadapan-Mu, dan telah berbicara membela e  mereka, supaya amarah-Mu disurutkan dari mereka. 18:21 Sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, f  dan biarkanlah mereka dipancung pedang! g  Biarlah isteri-isteri mereka kehilangan anak dan suami; h  biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda i  mereka mati karena pedang di pertempuran! 18:22 Biarlah kedengaran jeritan j  dari rumah-rumah mereka, apabila Engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka! Sebab mereka telah menggali pelubang k  untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat l  untuk kakiku. 18:23 Tetapi Engkau, ya TUHAN, Engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh m  aku. Janganlah ampuni n  kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapan-Mu, tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan mata-Mu; bertindaklah pada hari murka-Mu o  terhadap mereka!
Pelajaran dari buli-buli yang pecah
19:1 Beginilah pula firman TUHAN kepadaku: "Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah 87 , p  lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua q  bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua, 19:2 kemudian berangkatlah ke Lembah Ben-Hinom 88  r  yang di depan pintu gerbang Beling! Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan Kusampaikan kepadamu! 19:3 Katakanlah: Dengarlah firman TUHAN, hai raja-raja s  Yehuda dan penduduk Yerusalem! Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan malapetaka t  kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya, mendenging! u  19:4 Sebab mereka telah meninggalkan v  Aku, telah memberikan tempat ini kepada allah asing w  dan telah membakar korban x  di sini kepada allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. y  19:5 Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak z  mereka sebagai korban bakaran kepada Baal, suatu hal yang tidak pernah Kuperintahkan atau Kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hati-Ku. a  19:6 Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi: Tofet b  dan Lembah Ben-Hinom, c  melainkan Lembah Pembunuhan. d  19:7 Aku akan menggagalkan rancangan e  Yehuda dan Yerusalem di tempat ini dan Aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh f  mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat g  mereka dimakan h  oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. 19:8 Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. i  Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri j  dan bersuit karena segala pukulan k  yang dideritanya. 19:9 Aku akan membuat mereka memakan l  daging anak-anaknya laki-laki 89  dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya m  kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. 19:10 Selanjutnya pecahkanlah buli-buli n  itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. 19:11 Katakanlah kepada mereka: Beginilah firman TUHAN semesta alam: Demikianlah akan Kupecahkan o  bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, p  karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. 19:12 Begitulah akan Kulakukan kepada tempat ini, demikianlah firman TUHAN, dan kepada penduduknya. Aku akan membuat kota ini seperti Tofet: 19:13 rumah-rumah q  Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis r  seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya s  orang membakar korban kepada segala tentara langit t  dan mempersembahkan korban curahan u  kepada allah lain." 19:14 Ketika Yeremia pulang dari Tofet, ke mana TUHAN telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran v  rumah TUHAN dan berkata kepada segenap orang banyak: 19:15 "Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka w  yang telah Kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala x  dan tidak mendengarkan y  perkataan-perkataan
Kutuk atas Pasyhur karena memenjarakan Yeremia
20:1 Pasyhur bin Imer, z  imam yang pada waktu itu menjabat kepala a  di rumah TUHAN, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. 20:2 Lalu Pasyhur memukul b  nabi Yeremia 90  dan memasungkan c  dia di pintu gerbang Benyamin d  yang ada di atas rumah TUHAN. 20:3 Tetapi ketika Pasyhur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya: "TUHAN akan menyebut namamu e  bukan Pasyhur, melainkan Kegentaran-dari-segala-jurusan. f  20:4 Sebab beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu; mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu g  sendiri. Dan seluruh Yehuda akan Kuserahkan h  ke dalam tangan raja Babel yang akan mengangkut i  mereka ke dalam pembuangan ke Babel dan memukul mati mereka dengan pedang. 20:5 Juga harta benda j  kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan Kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjarah, mengumpulkan dan membawa k  semuanya itu ke Babel. 20:6 Mengenai engkau, hai Pasyhur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan; engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana: engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat l  palsu."
Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya
20:7 91 Engkau telah membujuk m  aku 92 , ya TUHAN, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk; Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan n  aku. Aku telah menjadi tertawaan o  sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. p  20:8 Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru: "Kelaliman! Aniaya! q " Sebab firman TUHAN telah menjadi cela dan cemooh r  bagiku, sepanjang hari. 20:9 Tetapi apabila aku berpikir: "Aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi nama-Nya s ", maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api 93  t  yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku; aku berlelah-lelah untuk menahannya, u  tetapi aku tidak sanggup. 20:10 Aku telah mendengar bisikan banyak orang: "Kegentaran v  datang dari segala jurusan! Adukanlah w  dia! Kita mau mengadukan dia!" Semua orang sahabat karibku x  mengintai apakah aku tersandung jatuh: y  "Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan z  dia dan dapat melakukan pembalasan a  kita terhadap dia!" 20:11 Tetapi TUHAN b  menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar c  aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat d  apa-apa. Mereka akan menjadi malu e  sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan! 20:12 Ya TUHAN semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin f  dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu g  terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan h  perkaraku. 20:13 Menyanyilah i  untuk TUHAN, pujilah TUHAN! Sebab ia telah melepaskan j  nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. k  20:14 Terkutuklah hari 94  ketika aku dilahirkan! l  Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku! 20:15 Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapaku dengan mengatakan: "Seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu!" yang membuat dia bersukacita dengan sangat. 20:16 Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota m  yang ditunggangbalikkan TUHAN tanpa belas kasihan! Didengarnyalah kiranya teriakan n  pada waktu pagi dan hiruk-pikuk pada waktu tengah hari! 20:17 Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, o  sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan ia mengandung untuk selamanya! 20:18 Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, p  melihat kesusahan q  dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu? r 
Pembuangan raja Zedekia diberitahukan
21:1 Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia, ketika raja Zedekia 95  s  mengutus Pasyhur t  bin Malkia dan imam Zefanya u  bin Maaseya kepadanya dengan pesan: 21:2 "Tanyakanlah v  kiranya petunjuk TUHAN untuk kami, sebab Nebukadnezar, w  raja Babel, x  memerangi kami! Barangkali TUHAN mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatan-Nya y  yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami." 21:3 Kata Yeremia kepada mereka: "Beginilah kamu katakan kepada Zedekia: 21:4 Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku akan membalikkan z  senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung a  kamu dari luar tembok; Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. 21:5 Aku sendiri akan berperang b  melawan kamu 96  dengan tangan c  yang teracung, dengan lengan d  yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah dan dengan kegusaran yang besar. 21:6 Aku akan memukul e  penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang; mereka akan mati oleh penyakit sampar f  yang hebat. 21:7 Sesudah itu, demikianlah firman TUHAN, maka Zedekia, g  raja Yehuda, dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini, yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, h  dari pedang dan dari kelaparan, akan Kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar 97 , raja Babel, i  yaitu ke dalam tangan musuh j  mereka yang berusaha mencabut nyawa k  mereka; orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang l  tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan m  dan tanpa ampun. 21:8 Tetapi kepada bangsa ini haruslah kaukatakan: Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan n  dan jalan kematian 98 . 21:9 Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar; o  tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri p  kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup; nyawanya q  akan menjadi jarahan baginya. 21:10 Sebab Aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan r  dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya, demikianlah firman TUHAN. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan s  raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. t "
Nubuat melawan raja Yehuda
21:11 Kepada keluarga u  raja Yehuda 99 . Dengarlah firman TUHAN: 21:12 "Beginilah firman TUHAN, hai keturunan Daud: Jatuhkanlah hukum yang adil v  setiap pagi dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya w  orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murka-Ku jangan menyambar seperti api x  dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya, y  oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat! z  21:13 Sesungguhnya, Aku akan menjadi lawanmu, a  hai kota yang di atas lembah, b  gunung batu di dataran, demikianlah firman TUHAN, hai kamu yang berkata: Siapakah yang berani turun kepada kami dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan c  kami? 21:14 Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu, d  demikianlah firman TUHAN. Aku akan menyalakan api e  di hutannya f  yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya." 22:1 100 Beginilah firman TUHAN: "Pergilah ke istana raja 101  g  Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini! 22:2 Katakanlah: Dengarlah h  firman TUHAN, hai raja Yehuda yang duduk di atas takhta i  Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang j  ini! 22:3 Beginilah firman TUHAN: Lakukanlah keadilan k  dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya l  orang yang dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda m  dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah n  orang yang tak bersalah di tempat ini! 22:4 Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja o  yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda: mereka itu, pegawai-pegawainya dan rakyatnya. 22:5 Tetapi jika kamu tidak mendengarkan p  perkataan-perkataan ini, maka Aku sudah bersumpah q  demi diri-Ku, demikianlah firman TUHAN, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. 22:6 Sebab beginilah firman TUHAN mengenai keluarga raja Yehuda: Engkau seperti Gilead r  bagi-Ku, seperti puncak gunung Libanon! s  Namun pastilah Aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, t  menjadi kota yang tidak didiami orang. 22:7 Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah u  terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya; mereka akan menebang v  pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. w  22:8 Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain: Mengapakah TUHAN melakukan seperti itu kepada kota x  yang besar ini? 22:9 Orang akan menjawab: Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian TUHAN, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada allah lain y  dan beribadah kepadanya."
Nubuat melawan raja Salum
22:10 Janganlah kamu menangisi orang mati z  dan janganlah turut berdukacita a  karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali b  lagi, ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. 22:11 Sebab beginilah firman TUHAN mengenai Salum 102  c  bin Yosia, raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini: "Ia tidak lagi akan kembali ke sini, 22:12 tetapi ia akan mati d  di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini."
Nubuat melawan raja Yoyakim
22:13 Celakalah e  dia 103  yang membangun f  istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya g  kepadanya; 22:14 yang berkata: "Aku mau mendirikan istana h  yang besar lebar dan anjung yang lapang luas!", lalu menetas dinding istana membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras i  dan mencatnya merah. j  22:15 Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, k  l  22:16 serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin 104  m  dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal n  Aku? demikianlah firman TUHAN. 22:17 Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, o  kepada penumpahan darah p  orang yang tak bersalah, kepada pemerasan q  dan kepada penganiayaan! 22:18 Sebab itu beginilah firman TUHAN mengenai Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda: "Orang tidak akan meratapi r  dia: Aduhai abangku! Aduhai kakakku! Orang tidak akan menangisi dia: Aduhai tuan! Aduhai Seri Paduka! 22:19 Ia akan dikubur secara penguburan s  keledai, diseret dan dilemparkan t  ke luar pintu-pintu gerbang Yerusalem."
Nubuat melawan raja Konya
22:20 Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah! u  Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan! v  Berteriaklah dari pegunungan Abarim, w  sebab semua kekasihmu x  sudah hancur! 22:21 Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, y  tetapi engkau berkata: "Aku tidak mau mendengarkan!" Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, z  sebab engkau tidak mau mendengarkan a  suara-Ku! 22:22 Semua orang yang menggembalakan b  kamu akan dihalau angin ribut, c  dan para kekasihmu d  akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda e  dari sebab segala kejahatanmu. 22:23 Hai engkau yang diam di gunung Libanon, f  dan yang bersarang di pohon-pohon aras! Betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan g  seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan! 22:24 "Demi Aku yang hidup, demikianlah firman TUHAN, bahkan sekalipun Konya 105  bin Yoyakim, h  raja Yehuda, adalah sebagai cincin meterai i  pada tangan kanan-Ku, namun Aku akan mencabut engkau! 22:25 Aku akan menyerahkan j  engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar, raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. 22:26 Aku akan melemparkan k  engkau serta ibumu l  yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu; di sanalah kamu akan mati. 22:27 Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali m  ke situ, mereka tidak akan kembali!" 22:28 Adakah Konya n  ini suatu benda o  yang hina, yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan p  dan dilemparkan ke negeri q  yang tidak dikenalnya? 22:29 Hai negeri, r  negeri, negeri! Dengarlah firman TUHAN! 22:30 Beginilah firman TUHAN: "Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, s  sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil t  dalam hidupnya; sebab seorangpun dari keturunannya u  tidak akan berhasil duduk di atas takhta v  Daud dan memerintah kembali di Yehuda."
Janji tentang Tunas Daud yang adil
23:1 "Celakalah para gembala 106  w  yang membiarkan kambing domba gembalaan-Ku x  hilang dan terserak! y " --demikianlah firman TUHAN. 23:2 Sebab itu beginilah firman TUHAN, Allah Israel, terhadap para gembala z  yang menggembalakan bangsaku: "Kamu telah membiarkan kambing domba-Ku a  terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, Aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat, b  demikianlah firman TUHAN. 23:3 Dan Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa c  kambing domba-Ku dari segala negeri ke mana Aku menceraiberaikan mereka, dan Aku akan membawa mereka kembali ke padang d  mereka: mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. 23:4 Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala e  yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut f  lagi, tidak terkejut dan tidak hilang g  seekorpun, demikianlah firman TUHAN. 23:5 Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan menumbuhkan Tunas h  adil 107  bagi Daud. Ia akan memerintah i  sebagai raja j  yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran k  di negeri. 23:6 Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tenteram; l  dan inilah namanya m  yang diberikan orang kepadanya: TUHAN--keadilan kita. n  23:7 Sebab itu, demikianlah firman TUHAN, sesungguhnya, waktunya akan datang, o  bahwa orang tidak lagi mengatakan: Demi TUHAN yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir!, p  23:8 melainkan: Demi TUHAN yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri ke mana Ia telah menceraiberaikan mereka!, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. q "
Menentang nabi-nabi palsu
23:9 Mengenai nabi-nabi 108 . Hatiku r  hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. s  Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena TUHAN dan oleh karena firman-Nya t  yang kudus. 23:10 Negeri telah penuh dengan orang-orang berzinah; u  sungguh, oleh karena kutuk v  ini gersanglah negeri dan layulah w  padang-padang rumput x  di gurun; apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. 23:11 "Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik; y  di rumah-Kupun z  juga Aku mendapati kejahatan mereka, demikianlah firman TUHAN. 23:12 Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin a  bagi mereka; di dalam gelap mereka akan terserandung dan akan jatuh di sana; sebab Aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum, b  demikianlah firman TUHAN. 23:13 Di kalangan para nabi Samaria Aku melihat ada yang kurang pantas: mereka bernubuat demi Baal c  dan menyesatkan d  umat-Ku Israel. 23:14 Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem Aku melihat ada yang mengerikan 109 : e  mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur; f  mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, g  sehingga tidak ada seorangpun yang bertobat dari kejahatannya; h  semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom i  bagi-Ku dan penduduknya seperti Gomora. j " 23:15 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam mengenai para nabi itu: "Sesungguhnya, Aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, k  sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan l  ke seluruh negeri." 23:16 Beginilah firman TUHAN semesta alam: "Janganlah dengarkan m  perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu! Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan n  rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut o  TUHAN; 23:17 mereka selalu berkata p  kepada orang-orang yang menista firman TUHAN: Kamu akan selamat 110 ! q  dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya r  mereka berkata: Malapetaka s  tidak akan menimpa kamu!" 23:18 Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah t  TUHAN, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? 23:19 Lihatlah, angin badai u  TUHAN, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, --angin puting beliung v --dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. 23:20 Murka w  TUHAN tidak akan surut, x  sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancang-Nya dalam hati-Nya; pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. 23:21 "Aku tidak mengutus y  para nabi itu, namun mereka giat; Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. 23:22 Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarah-Ku, z  niscayalah mereka akan mengabarkan a  firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali b  dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya c  yang jahat. 23:23 Masakan Aku ini hanya Allah yang dari dekat, d  demikianlah firman TUHAN, dan bukan Allah yang dari jauh juga? 23:24 Sekiranya ada seseorang menyembunyikan e  diri dalam tempat persembunyian, masakan Aku tidak melihat dia? demikianlah firman TUHAN. Tidakkah Aku memenuhi langit dan bumi? f  demikianlah firman TUHAN. 23:25 Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi, yang bernubuat palsu g  demi nama-Ku dengan mengatakan: Aku telah bermimpi, h  aku telah bermimpi! 23:26 Sampai bilamana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan i  hatinya j  sendiri, 23:27 yang merancang membuat umat-Ku melupakan k  nama-Ku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan l  nama-Ku oleh karena Baal? m  23:28 Nabi yang beroleh mimpi, n  biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firman-Ku, biarlah menceritakan firman-Ku o  itu dengan benar! Apakah sangkut-paut jerami dengan gandum? demikianlah firman TUHAN. 23:29 Bukankah firman-Ku seperti api, p  demikianlah firman TUHAN dan seperti palu q  yang menghancurkan bukit batu? 23:30 Sebab itu, sesungguhnya, Aku akan menjadi lawan r  para nabi, s  demikianlah firman TUHAN, yang mencuri firman-Ku masing-masing dari temannya. 23:31 Sesungguhnya, Aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman TUHAN, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan t  firman ilahi. 23:32 Sesungguhnya, Aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi u  dusta, demikianlah firman TUHAN, dan yang menceritakannya serta menyesatkan v  umat-Ku dengan dustanya w  dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus x  mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna y  untuk bangsa ini, demikianlah firman TUHAN. 23:33 Apabila bangsa ini--baik nabi ataupun imam--bertanya kepadamu: Apakah Sabda z  yang dibebankan oleh TUHAN?, maka jawablah mereka: Kamulah beban itu! Sebab itu kamu akan Kubuang a  dari hadapan-Ku, demikianlah firman TUHAN. 23:34 Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang Sabda b  yang dibebankan oleh TUHAN, kepada orang itu dan kepada keluarganya akan Kulakukan pembalasan. c  23:35 Beginilah harus kamu katakan, masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya: Apakah jawab d  TUHAN? atau: Apakah firman TUHAN? 23:36 Tetapi Sabda yang dibebankan oleh TUHAN janganlah kamu sebut-sebutkan lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri, oleh karena kamu telah memutarbalikkan e  perkataan-perkataan Allah yang hidup, f  TUHAN semesta alam, Allah kita. 23:37 Beginilah engkau harus berkata kepada nabi: Apakah jawab TUHAN kepadamu? atau: Apakah firman TUHAN? 23:38 Tetapi jika kamu masih berbicara tentang Sabda yang dibebankan oleh TUHAN, maka beginilah firman TUHAN: Oleh karena kamu masih memakai ungkapan Sabda yang dibebankan oleh TUHAN itu, sekalipun Aku mengutus orang kepadamu mengatakan: Janganlah kamu berbicara tentang Sabda yang dibebankan oleh TUHAN, 23:39 maka sesungguhnya, Aku akan menangkap kamu dan membuang g  kamu dari hadapan-Ku, kamu serta kota yang telah Kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. 23:40 Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda h  yang kekal yang tidak akan terlupakan."
Penglihatan tentang dua keranjang buah ara
24:1 112 Lihatlah, TUHAN memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara 113  i  berdiri di hadapan bait TUHAN. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekhonya j  bin Yoyakim, raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem dan membawa mereka ke Babel. 24:2 Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, k  tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, l  yang tak dapat dimakan karena jeleknya. 24:3 Lalu berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Apakah yang kaulihat, m  hai Yeremia?" Maka jawabku: "Buah ara! Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya." 24:4 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku, bunyinya: 24:5 "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah Aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang Kubawa n  dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. 24:6 Maka Aku akan mengarahkan mata-Ku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan Aku akan membawa mereka kembali o  ke negeri ini. Aku akan membangun p  mereka, bukan meruntuhkannya; Aku akan menanam, q  bukan mencabutnya. 24:7 Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal r  Aku, yaitu bahwa Akulah TUHAN. Mereka akan menjadi umat-Ku s  dan Aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat t  kepada-Ku dengan segenap hatinya. u  24:8 Tetapi seperti buah ara yang jelek v  itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya--sungguh, beginilah firman TUHAN--demikianlah Aku akan memperlakukan Zedekia, w  raja Yehuda, beserta para pemukanya, x  dan sisa-sisa y  penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. z  24:9 Aku akan membuat mereka menjadi kengerian a  bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, b  menjadi sindiran dan kutuk c  di segala tempat ke mana Aku menceraiberaikan d  mereka. 24:10 Dan Aku akan mengirimkan perang, e  kelaparan f  dan penyakit sampar g  ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah Kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang h  mereka."
Yehuda akan dibuang ke Babel tujuh puluh tahun lamanya
25:1 Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim i  bin Yosia, raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar 114 , j  raja Babel. 25:2 Firman itu telah disampaikan oleh nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda k  dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya: 25:3 "Sejak dari tahun yang ketiga belas pemerintahan Yosia l  bin Amon, raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah dua puluh tiga tahun 115  lamanya, firman TUHAN datang kepadaku dan terus-menerus m  aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. n  25:4 Juga TUHAN terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-Nya, yakni nabi-nabi, o  tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. p  25:5 Kata mereka: Bertobatlah q  masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat; maka kamu akan tetap diam di tanah r  yang diberikan TUHAN kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. 25:6 Juga janganlah kamu mengikuti allah lain s  untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya; janganlah kamu menimbulkan sakit hati-Ku dengan buatan tanganmu, supaya jangan Aku mendatangkan malapetaka kepadamu. 25:7 Tetapi kamu tidak mendengarkan Aku, demikianlah firman TUHAN, sehingga kamu menimbulkan sakit hati-Ku t  dengan buatan tanganmu u  untuk kemalanganmu v  sendiri. 25:8 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam: Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan-Ku, 25:9 sesungguhnya, Aku akan mengerahkan w  semua kaum dari utara x --demikianlah firman TUHAN--menyuruh memanggil Nebukadnezar, y  raja Babel, hamba-Ku z  itu; Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan Kutumpas a  dan Kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan b  dan menjadi ketandusan c  untuk selama-lamanya. 25:10 Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara d  kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki e  dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan f  dan cahaya pelita. g  25:11 Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, h  dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba i  kepada raja Babel tujuh puluh tahun 116  j  lamanya. 25:12 Kemudian sesudah genap ketujuh puluh tahun k  itu, demikianlah firman TUHAN, maka Aku akan melakukan pembalasan kepada raja Babel 117  l  dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus m  untuk selama-lamanya. 25:13 Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang Kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis n  dalam kitab ini seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:1]  1 Full Life : YEREMIA.

Nas : Yer 1:1

Yeremia dipanggil Allah untuk menjadi nabi bagi kerajaan selatan Yehuda. Ia melayani selama 40 tahun terakhir Yehuda, termasuk hari-hari terakhir sebelum Yerusalem dibinasakan dan umat Allah dibawa ke Babel (627-586 SM). Ia melayani sepanjang masa pemerintahan Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakhin, dan Zedekia. Sepanjang masa itu bangsa Yehuda memberontak terhadap Allah dan mengandalkan persekutuan politik untuk memperoleh kebebasan dari musuh-musuhnya. Yeremia mendesak bangsa itu untuk bertobat dari dosa mereka dan memperingatkan bahwa mereka akan sungguh-sungguh menderita hukuman karena menolak Allah dan hukum-Nya. Karena beritanya dan pengabdiannya kepada Allah, Yeremia banyak mengalami pertentangan dan penderitaan.

[1:5]  2 Full Life : SEBELUM AKU MEMBENTUK ENGKAU ... AKU TELAH MENGENAL ENGKAU.

Nas : Yer 1:5

Sebelum Yeremia lahir, Allah sudah menetapkan bahwa dia akan menjadi nabi. Sebagaimana Allah memiliki rencana bagi hidup Yeremia, demikian pula Dia mempunyai rencana bagi setiap orang. Sasaran-Nya ialah agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya sambil membiarkan Dia menggenapi rencana-Nya di dalam diri kita. Seperti halnya Yeremia, hidup sesuai dengan rencana Allah bisa meliputi penderitaan; sekalipun demikian, Allah senantiasa bekerja untuk mendatangkan yang terbaik bagi kita

(lihat cat. --> Rom 8:28).

[atau ref. Rom 8:28]

[1:8]  3 Full Life : JANGANLAH TAKUT.

Nas : Yer 1:8

Yeremia masih muda ketika dipanggil Allah; ia mengalami rasa khawatir dan gentar ketika memikirkan harus menyampaikan firman Tuhan kepada tua-tua Yehuda (ayat Yer 1:7). Allah menanggapinya dengan berjanji akan menyertainya dan memberi kuasa kepadanya untuk memenuhi panggilan tersebut. Apa pun tugas saudara dalam hidup ini, Allah senantiasa menjanjikan kehadiran-Nya yang kekal dan pertolongan-Nya manakala kita tetap tabah di dalam iman.

[1:9]  4 Full Life : PERKATAAN-PERKATAAN-KU KE DALAM MULUTMU.

Nas : Yer 1:9

Allah meyakinkan Yeremia bahwa berita nubuatnya akan diilhami Allah; kata-katanya akan merupakan kata-kata Allah (bd. Rom 10:8). Karena yakin akan hal ini, Yeremia tidak pernah berkompromi atau melunakkan firman Allah (lih. Yer 37:16-17).

[1:10]  5 Full Life : UNTUK MENCABUT DAN MEROBOHKAN.

Nas : Yer 1:10

Berita Yeremia mengandung unsur-unsur hukuman dan pemulihan; akan tetapi, karena kedudukannya dalam sejarah Yehuda, berita itu terutama berfokus kepada hukuman dan malapetaka. Bangsa Israel yang rusak harus dirobohkan sebelum Allah dapat menanam dan membangun kembali.

[1:11]  6 Full Life : DAHAN POHON BADAM.

Nas : Yer 1:11

Pohon badam adalah pohon yang pertama bersemi pada musim semi. Penglihatan ini menyiratkan dua hal:

 1. (1) firman Allah melalui Yeremia akan segera digenapi, dan
 2. (2) umat itu akan sadar bahwa Allah itu hidup dan sedang mengatur jalan sejarah untuk memenuhi maksud-maksud-Nya (bd. tongkat Harun yang menghasilkan buah badam, Bil 17:1-10).

[1:14]  7 Full Life : DARI UTARA ... MALAPETAKA.

Nas : Yer 1:14

Ayat ini mengacu kepada operasi tentara Babel terhadap Yehuda dan pengepungan Yerusalem. Penyerbuan secara besar-besaran akan datang dari utara karena umat Allah telah meninggalkan Dia, mempersembahkan korban kepada allah lain, dan menyembah benda buatan tangannya sendiri (ayat Yer 1:16).

[1:18]  8 Full Life : KOTA YANG BERKUBU ... TIANG BESI.

Nas : Yer 1:18

Walaupun Yeremia itu seorang pemuda yang peka, Allah memberi dia kekuatan rohani sehingga memungkinkan dia menjadi yang paling kuat, tegas, dan berani dari semua nabi. Allah dapat memakai kita dengan cara-cara yang jauh melampaui kecenderungan dan kemampuan alami kita.

[1:19]  9 Full Life : MEREKA AKAN MEMERANGI ENGKAU.

Nas : Yer 1:19

Yeremia diberi tahu bahwa para raja, pejabat, imam, dan bahkan bangsa Yehuda sendiri akan menentang dirinya dan berita yang harus disampaikannya (ayat Yer 1:18). Tetapi sang nabi didorong untuk berbicara dengan tegas dan tetap tabah dalam keyakinannya, karena Allah berjanji akan menyertai dia; Allah meyakinkan dia bahwa musush-musuhnya tidak akan dapat mengalahkan dia. Allah senantiasa berpihak kepada para hamba-Nya yang setia memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang sudah meninggalkan firman-Nya dan menyesuaikan diri dengan dunia.

[2:2]  10 Full Life : AKU TERINGAT KEPADA KASIHMU.

Nas : Yer 2:2

Bangsa Israel pada mulanya mengandalkan Allah dengan kasih sungguh-sungguh. Demikian eratnya hubungan mereka sehingga bangsa itu dipandang sebagai istri Tuhan (bd. Yer 3:14; 31:32; Yes 54:5). Tetapi sekarang seluruh Israel telah meningglkan Allah dan mengikuti dewa-dewa lain (ayat Yer 2:4-5,25).

[2:5]  11 Full Life : MENJAUH DARIPADA-KU.

Nas : Yer 2:5

Israel telah berbalik dari Tuhan, sekalipun Dia tetap setia kepada mereka. Semua orang percaya diperhadapkan dengan pencobaan yang sama, yaitu melupakan kebaikan dan penebusan Allah sementara menuruti keinginan mereka sendiri dan kenikmatan berdosa dari dunia ini.

[2:8]  12 Full Life : DI MANAKAH TUHAN?

Nas : Yer 2:8

Para imam sudah demikian tidak peka terhadap kehadiran dan kuasa Allah sehingga mereka tidak sadar bahwa Ia sudah meninggalkan mereka; mereka tidak pernah bertanya mengapa kehadiran dan berkat Tuhan tidak ada lagi di Israel. Para pemimpin rohani masa kini harus sangat prihatin ketika kehadiran Allah dan manifestasi Roh Kudus tidak tampak lagi di jemaatnya. Seorang hamba Allah yang sejati akan bertanya, "Di manakah Tuhan?"

[2:8]  13 Full Life : ORANG-ORANG YANG MELAKSANAKAN HUKUM.

Nas : Yer 2:8

Betapa menyedihkan bahwa seorang dapat menyelidiki atau mengajarkan Firman Allah namun tidak mengenal Tuhan sebagai Juruselamat pribadi dan sahabat yang akrab

(lihat art. PENDALAMAN ALKITAB BAGI ORANG KRISTEN).

[2:8]  14 Full Life : PARA NABI BERNUBUAT DEMI BAAL.

Nas : Yer 2:8

Para nabi diharapkan untuk mengarahkan umat itu kembali kepada firman Allah dan meminta mereka bertobat

(lihat art. NABI DI DALAM PERJANJIAN LAMA);

mereka seharusnya memberitakan firman Allah saja. Namun banyak nabi di Yehuda begitu murtad sehingga mereka bernubuat dengan kuasa setan dari berhala

(lihat art. SIFAT PENYEMBAHAN BERHALA).

Apabila para pendeta dan pemimpin memberitakan aneka gagasan humanistik yang terdapat dalam banyak psikologi, filsafat, dan teologi liberal kontemporer dan bukan Firman Allah, kesalahan mereka akan sebesar kesalahan para nabi palsu pada zaman Yeremia.

[2:13]  15 Full Life : DUA KALI ... BERBUAT JAHAT.

Nas : Yer 2:13

Umat Allah di bawah perjanjian yang lama melakukan dua dosa mendasar:

 1. (1) mereka meninggalkan Tuhan, satu-satunya yang dapat memberikan hidup berkelimpahan yang sejati (bd. Yer 17:13; Mazm 36:10; Yoh 10:10), dan
 2. (2) mereka mencari hidup dan kesenangan di dalam pemujaan berhala yang duniawi, yaitu hal-hal yang tidak bernilai atau abadi. Dengan melakukan hal itu, mereka kehilangan maksud dan tujuan mereka selaku umat tertebus (ayat Yer 2:11). "Air hidup" yang sejati (bd. Yoh 4:10-14; 7:37-39) hanya ditemukan di dalam hubungan pribadi yang setia dengan Allah melalui Kristus.

[2:19]  16 Full Life : KEJAHATANMU AKAN MENGHAJAR ENGKAU.

Nas : Yer 2:19

Dosa sering kali mendatangkan hukumannya sendiri. Bila orang percaya meninggalkan Tuhan, mereka kehilangan perlindungan dan berkat Allah sehingga mereka terbuka kepada aneka pencobaan yang bersifat merusak. Dosa memperbudak mereka, dan banyak kemalangan dan kegetiran dapat terjadi pada mereka.

[2:20]  17 Full Life : BERSUNDAL.

Nas : Yer 2:20-30

Yeremia sering kali memakai analogi dari seorang pelacur mesum yang berzina untuk melukiskan hebatnya ketidaksetiaan Yehuda kepada Allah, suaminya. Dengan memakai lambang yang sama, PB melukiskan gereja sebagai mempelai perempuan Kristus (lih. 2Kor 11:2; Ef 5:25-27; Wahy 19:7). Orang percaya juga harus waspada agar tetap setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Dia untuk kekasih lainnya (bd. ayat Yer 2:33).

[2:32]  18 Full Life : UMAT-KU MELUPAKAN AKU.

Nas : Yer 2:32

Yeremia mengungkapkan kesedihan dan kesusahan Allah yang amat mendalam karena ketidaksetiaan umat-Nya. Mereka telah melakukan hal yang tidak terpikirkan yaitu melupakan Dia yang telah menebus mereka dari Mesir dan memelihara mereka di padang gurun.

[3:1]  19 Full Life : ENGKAU TELAH BERZINAH.

Nas : Yer 3:1-5

Berpalingnya Yehuda kepada dewa-dewa lain itu sama dengan perzinaan rohani terhadap Tuhan; ketidaksetiaan ini sering kali terungkap dalam bentuk kebejatan yang jasmaniah bila umat itu terlibat dalam upacara pelacuran di kuil. Kendatipun firman Allah kepada mereka melalui hamba-Nya Yeremia, umat itu terus hidup dalam kejahatan mereka. PB sering kali memperingatkan terhadap penyembahan berhala dan ketunasusilaan, agar orang yang hidup di bawah perjanjian yang baru tidak mengulangi kesalahan mereka yang hidup di bawah perjanjian yang lama (bd. 1Kor 6:9-11).

[3:6]  20 Full Life : APA YANG DILAKUKAN ISRAEL ... MURTAD ITU?

Nas : Yer 3:6

Israel, kerajaan utara, telah tidak setia kepada Allah; akibatnya, mereka dibawa tertawan ke Asyur pada tahun 722-721 SM. Yehuda, kerajaan selatan, seharusnya menarik pelajaran dari pengalaman tragis saudaranya, tetapi tidak demikian. Ia juga menyerahkan diri kepada perzinaan dan kejahatan rohani.

[3:12]  21 Full Life : PERKATAAN-PERKATAAN INI KE UTARA.

Nas : Yer 3:12

Sisa Israel yang hidup dalam pembuangan di Asyur diberi tahu bahwa mereka masih dapat bertobat. Allah tetap penuh belas kasihan dan tidak ingin menghukum terus. Yeremia kemudian bernubuat bahwa kaum sisa pada suatu hari akan kembali kepada Allah dan negeri perjanjian (ayat Yer 3:14).

[3:15]  22 Full Life : GEMBALA-GEMBALA YANG SESUAI DENGAN HATI-KU.

Nas : Yer 3:15

Yeremia melukiskan suatu hari ketika Israel akan mempunyai gembala-gembala yang hidup sesuai dengan firman Allah dan menyalurkan hidup melalui pemahaman akan firman itu. Karena mengenal hati Allah, mereka akan tahu bagaimana menggembalakan umat Allah. Jenis pengetahuan ini penting bagi para pemimpin untuk kekuatan rohani dan kemurnian moral umat Allah

(lihat art. SYARAT-SYARAT MORAL PENILIK JEMAAT).

[3:16]  23 Full Life : PADA MASA ITU.

Nas : Yer 3:16-19

Di sini Yeremia bernubuat tentang zaman Mesias ketika Kristus akan memerintah umat-Nya. Tabut perjanjian, yang dahulu melambangkan kehadiran Allah, tidak akan diperlukan lagi karena Mesias akan hadir secara nyata. Yerusalem akan disebut Takhta Allah, dan semua bangsa akan menyembah Dia (ayat Yer 3:17).

[4:3]  24 Full Life : BEGINILAH FIRMAN TUHAN.

Nas : Yer 4:3-31

Pasal Yer 4:1-31 melukiskan malapetaka yang sebentar lagi akan menimpa umat Allah karena dosa dan kemurtadan mereka; mereka akan belajar betapa malang dan pahitnya meninggalkan Tuhan itu (bd. Yer 2:19).

[4:4]  25 Full Life : SUNATLAH DIRIMU

Nas : Yer 4:4

(versi Inggris NIV -- sunatlah hatimu). Untuk mengelak malapetaka besar yang akan menimpa mereka, penduduk Yehuda harus mengalami pembaharuan moral menyeluruh dengan kembali mengabdi kepada kebenaran, keadilan, dan kesalehan. Mereka harus terbuka terhadap Roh Kudus yang menginsafkan, bertobat dari dosa mereka dan membuka tanah hati mereka yang sangat keras itu (ayat Yer 4:3). Kejahatan di dalam hati mereka harus disingkirkan sebagaimana kulit khatan mereka ketika disunat.

[4:6]  26 Full Life : MALAPETAKA DARI UTARA DAN KEHANCURAN YANG BESAR.

Nas : Yer 4:6

Dalam murka-Nya kepada umat-Nya, Allah akan menyebabkan Babel menyerbu Yehuda dan membiarkan mereka memusnahkan negeri itu

(lihat cat. --> Yer 1:14).

[atau ref. Yer 1:14]

[4:10]  27 Full Life : ENGKAU TELAH SANGAT MEMPERDAYAKAN BANGSA INI.

Nas : Yer 4:10

Banyak nabi Yehuda telah memperdayakan umat Allah dengan memberi mereka harapan palsu berupa damai sejahtera dan keamanan sambil mengabaikan cara hidup mereka yang penuh dosa (bd. Yer 14:13-16; 23:17; 1Raj 22:20-23). Allah telah membiarkan umat-Nya percaya kebohongan karena mereka tidak mengasihi kebenaran, tetapi sebaliknya menikmati hidup dalam dosa (bd. 2Tes 2:9-12).

[4:19]  28 Full Life : AKU MENGGELIAT SAKIT.

Nas : Yer 4:19-22

Yeremia mengalami kepedihan hati Allah karena Yehuda dan mengungkapkan rasa sakit dan sedih yang dirasakan Tuhan atas kehancuran yang akan datang. Demikian pula, orang percaya harus merasa sedih ketika memikirkan orang-orang yang ditawan dan dibinasakan oleh dosa dan Iblis. Masa depan mengerikan dari orang yang terhilang seharusnya membuat kita meratap sebagaimana dilakukan Yesus ketika mengungkapkan kesedihan-Nya yang mendalam atas keadaan rohani Yerusalem yang tidak tertolong lagi (Luk 13:34).

[4:23]  29 Full Life : BUMI ... CAMPUR BAUR DAN KOSONG.

Nas : Yer 4:23

Penglihatan Yeremia tentang kehancuran mutlak umat-Nya dikemukakan seakan-akan seluruh semesta alam telah rusak binasa dan berubah menjadi tidak berbentuk kembali seperti keadaannya sebelum dibentuk oleh Allah (bd. Kej 1:2).

[5:1]  30 Full Life : YANG MENCARI KEBENARAN.

Nas : Yer 5:1-9

Keburukan Yehuda telah mencapai tingkatan sedemikian hingga sedikit orang saja dijumpai yang masih mengasihi kebenaran dan keadilan Allah. Bangsa itu bersalah; karena itu, Allah memutuskan untuk mendatangkan hukuman atas umat-Nya yang tidak setia.

[5:10]  31 Full Life : BUKAN KEPUNYAAN TUHAN.

Nas : Yer 5:10

Bangsa itu mengaku mereka milik Tuhan (bd. Yer 3:4), tetapi Allah menyatakan bahwa mereka bukan umat-Nya. Demikian pula, setiap orang yang mengaku orang percaya yang lahir-baru, namun dikuasai oleh dosa-dosa yang disebut dalam pasal ini (mis. berdusta, tidak jujur, berzina), bukan milik Tuhan; seperti halnya banyak orang di Yehuda, orang semacam itu telah tertipu sehingga percaya bahwa ketidaksetiaan mereka kepada Allah tidak akan mendatangkan hukuman-Nya kelak.

[5:12]  32 Full Life : MALAPETAKA TIDAK AKAN MENIMPA KITA.

Nas : Yer 5:12

Kita selalu dicobai untuk percaya bahwa Allah akan mengabaikan dosa-dosa kita sehingga tidak akan mengirim hukuman sebagaimana diingatkan firman-Nya. Banyak umat Allah cenderung menerima janji-janji-Nya namun meragukan peringatan-peringatan-Nya.

[5:22]  33 Full Life : MASAKAN KAMU TIDAK TAKUT KEPADA-KU?

Nas : Yer 5:22

Umat itu tidak menghormati dan menaati Allah karena mereka tidak takut akan Dia dan tidak gemetar terhadap kenyataan kehadiran-Nya

(lihat art. TAKUT AKAN TUHAN).

[5:31]  34 Full Life : PARA NABI BERNUBUAT PALSU.

Nas : Yer 5:31

Mereka yang dipercayai untuk memelihara kesejahteraan rohani bangsa itu bersalah karena berkhianat terhadap Allah.

 1. 1) Para nabi telah menolak firman Allah dan menubuatkan hanya hal-hal baik yang akan terjadi. Mereka kurang menyampaikan tuntutan moral kepada umat itu, dan umat itu senang dengan keadaan tersebut.
 2. 2) Para imam memerintah umat itu sesuai dengan gagasan mereka sendiri dan bukan sesuai dengan firman Allah. Jadi, para nabi dan imam itu menghibur bangsa itu dengan keamanan palsu. Yeremia menyatakan bahwa tidak ada keamanan sungguh di hadapan Allah terlepas dari pertobatan sejati dan komitmen untuk menaati firman-Nya.

[6:1]  35 Full Life : LARILAH ... DARI ... YERUSALEM!

Nas : Yer 6:1-30

Pasal ini melukiskan kebinasaan besar yang segera akan dialami Yerusalem dan penduduknya yang tidak mau bertobat; sabda ini digenapi pada masa hidup Yeremia. Yeremia telah memperingatkan baik Yehuda maupun Yerusalem dan memanggil mereka untuk bertobat. Bila saja umat itu berbalik kepada Allah dan memperbaharui perjanjian dengan-Nya, mereka akan berkesempatan untuk luput dari malapetaka. Seruan tetap Yeremia ditampik dengan penuh ejekan; karena itu hukuman makin dekat.

[6:3]  36 Full Life : GEMBALA-GEMBALA ... BESERTA KAWANAN TERNAK MEREKA.

Nas : Yer 6:3

Para panglima pasukan Babel disamakan dengan gembala dan pasukan mereka dengan kawanan ternak yang akan menghancurkan tanah itu.

[6:14]  37 Full Life : TIDAK ADA DAMAI SEJAHTERA.

Nas : Yer 6:14

Para nabi palsu sedang memberitakan keamanan palsu; daripada memperingatkan bangsa itu tentang hukuman yang akan datang dan perlunya pertobatan, mereka mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

[6:16]  38 Full Life : TANYAKANLAH JALAN-JALAN YANG DAHULU KALA.

Nas : Yer 6:16

Umat Allah telah menyimpang dari jalan kebenaran ke penyembahan berhala dan kefasikan, dan Ia memanggil mereka kembali kepada jalan-jalan yang sebelumnya dari perjanjian dan hukum Musa. Demikian pula, gereja harus senantiasa mawas diri untuk melihat apakah telah meninggalkan jalan kuasa Roh dan kebenaran yang diberitakan dalam PB. Berkat Allah yang penuh akan dinikmati hanya oleh mereka yang meminta, mencari, dan mengetuk memohon yang terbaik dari Allah (bd. Luk 11:5-13) dan yang berkomitmen untuk hidup sesuai dengan pola yang diberikan dalam PB

(lihat cat. --> Kis 7:44).

[atau ref. Kis 7:44]

[7:3]  39 Full Life : PERBAIKILAH TINGKAH LANGKAHMU.

Nas : Yer 7:3

Allah masih memberikan panggilan lainnya agar bangsa itu bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat; akan tetapi, selama mereka percaya bahwa mereka aman hanya karena Bait Suci dan upacara-upacaranya, mereka tidak merasa perlu untuk bertobat (ayat Yer 7:4;

lihat cat. --> Yer 7:9 berikut).

[atau ref. Yer 7:9]

[7:9]  40 Full Life : MENCURI, MEMBUNUH ... BERDIRI DI HADAPAN-KU.

Nas : Yer 7:9-10

Bangsa itu melakukan bermacam-macam dosa (ayat Yer 7:5-9); kemudian pada hari Sabat mereka datang ke Bait Suci dan berdiri di hadapan Allah, menipu diri sendiri sehingga menyangka bahwa mereka aman di dalam kasih Allah bagi mereka. Teologi semacam ini kelihatan dewasa ini ketika orang yang hidup dalam pemberontakan melawan Allah dan perintah-perintah-Nya merasa aman karena mereka percaya akan "darah Kristus." Dengan kata-kata Yeremia, mereka mengandalkan "perkataan dusta yang tidak memberi faedah" (ayat Yer 7:8).

[7:11]  41 Full Life : SARANG PENYAMUN.

Nas : Yer 7:11

Penyamun sering kali mempergunakan sarang untuk bersembunyi dan merencanakan kejahatan selanjutnya. Yeremia memakai gambaran ini untuk melukiskan orang yang memasuki Bait Suci untuk mempersembahkan korban yang menurut pikiran mereka akan menutup dosa mereka di hadapan Allah; pada saat bersamaan mereka merencanakan untuk meneruskan cara hidup penuh dosa. Yesus mengutip sebagian ayat ini ketika menuduh para pemimpin Yahudi pada zaman-Nya (lih. Mat 21:13; Mr 11:17; Luk 19:46).

[7:12]  42 Full Life : SILO.

Nas : Yer 7:12

Silo, sekitar 29 km di utara Yerusalem, menjadi tempat kemah pertemuan sepanjang masa hakim-hakim (Yos 18:1). Yeremia menyatakan bahwa Silo dibinasakan karena dosa-dosa umat itu (Yer 7:12,14; 26:6); nasib sama menanti Yerusalem dan Bait Sucinya jikalau umat itu tidak mengubah jalan hidup berdosa mereka.

[7:18]  43 Full Life : RATU SORGA.

Nas : Yer 7:18

Yang dimaksud mungkin adalah Istar dewi kesuburan Babel atau Asytoret dewi Fenisia; patung-patungnya ditemukan di Palestina. Wanita secara khusus terlibat di dalam penyembahan dewi ini.

[7:31]  44 Full Life : LEMBAH BEN-HINOM.

Nas : Yer 7:31

Lembah ini di batas pinggir sebelah selatan Yerusalem ini dipakai sebagai tempat pembuangan sampah dan sebagai tempat menyembah berhala serta mempersembahkan anak-anak dalam api (suatu kebiasaan yang dilarang keras dalam hukum Musa; lih. Im 18:21; 20:2-5). Beberapa dosa paling keji dalam sejarah Yahudi dilaksanakan di lembah ini. Dari nama "Lembah Hinom" (Ibr. _ge'hinnom_) datang kata Yunani _geenna_ yang diterjemahkan "neraka" dalam PB, yaitu tempat hukuman Allah yang kekal (Mat 18:9; Mr 9:47-48;

lihat cat. --> Mat 10:28).

[atau ref. Mat 10:28]

[8:1]  45 Full Life : PADA MASA ITU.

Nas : Yer 8:1-22

Yeremia mengacu kepada pembinasaan Yehuda dan Yerusalem yang mendatang seakan-akan telah terjadi. Nasib mereka adalah akibat dari pemberontakan dan dosa mereka yang tegar (bd. Yer 7:24). Penglihatan tentang kehancuran itu membuat Yeremia sangat sedih (ayat Yer 8:18-22); namun sementara dia memberitakan malapetaka, para nabi palsu menubuatkan damai sejahtera (ayat Yer 8:10-11).

[8:1]  46 Full Life : TULANG-TULANG ... TENTARA LANGIT.

Nas : Yer 8:1-2

Di zaman PL, dianggap sebagai penghinaan terhebat untuk membiarkan orang mati tidak dikubur. Selaku hukuman yang pantas atas penyembahan berhala, Allah menyatakan maksud-Nya membiarkan tulang-tulang umat itu tersingkap di depan bintang-bintang yang mereka sembah.

[8:7]  47 Full Life : TIDAK MENGETAHUI HUKUM TUHAN.

Nas : Yer 8:7

Bangsa itu tidak mengetahui hukum Allah. Lagi pula, para pemimpin mereka demikian memutarbalikkan firman Allah dan memalsukan beritanya sehingga umat itu yakin bahwa mereka dapat berbuat dosa tanpa dihukum (ayat Yer 8:8). Dengan cara yang serupa, rasul Petrus berbicara tentang orang-orang yang memutarbalikkan Alkitab menjadi kebinasaan mereka sendiri dan orang lain pula (bd. 2Pet 3:16). Kita harus waspada terhadap pendeta-pendeta yang mengajarkan bahwa orang-orang yang sengaja terus hidup di dalam dosa dan pemberontakan kepada Allah tetap akan mewarisi keselamatan dan kerajaan Allah

(lihat cat. --> 1Kor 6:9).

[atau ref. 1Kor 6:9]

[8:12]  48 Full Life : MEREKA SAMA SEKALI TIDAK MERASA MALU.

Nas : Yer 8:12

Bangsa itu telah mencapai tahap kemurtadan di mana mereka tidak akan pernah bertobat; semua rasa malu dan penyesahan akan dosa sudah sirna. Hukuman mereka hanya menanti hari kedatangan Allah. Gereja-gereja dewasa ini mencapai tingkat kemurtadan yang sama ketika menolak firman Allah dan melakukan dosa-dosa keji seperti yang dilukiskan Paulus dalam Rom 1:24-32

(lihat cat. --> Rom 1:27).

[atau ref. Rom 1:27]

[8:18]  49 Full Life : HATIKU SAKIT PEDIH.

Nas : Yer 8:18-23

Kata-kata ini mengungkapkan kesedihan mendalam nabi atas dosa dan kebinasaan umat Allah. Dia terkoyak oleh kesetiaan kepada Allah dan ikatan mendalam dengan umat itu; dia demikian sedih sehingga ingin meninggalkan mereka untuk selamanya (Yer 9:2). Orang percaya mengalami kesedihan yang sama ketika menyaksikan anggota keluarga mereka hidup dalam pemberontakan terhadap Allah dan jalan-jalan-Nya yang benar. Mereka seolah-olah mengalami sendiri penderitaan Allah ketika menantikan malapetaka yang akan menimpa orang yang tidak mau bertobat.

[9:1]  50 Full Life : MATAKU JADI PANCURAN AIR MATA.

Nas : Yer 9:1-26

Yeremia terus mengungkapkan kepedihannya atas umat Allah yang memberontak serta penolakan mereka untuk bertobat dan dengannya lolos dari kemusnahan yang akan datang. Ia ingin menangis, tetapi kesedihannya terlalu dalam untuk air mata. Teriakan tentang kutukan, tuduhan bersalah, dan peringatan tentang hukuman yang tidak terelakkan diselang-selingi sepanjang pasal ini. Yeremia sering kali disebut "nabi yang menangis" (bd. Yer 14:17), ia menangis siang dan malam untuk umat yang terlalu keras hati sehingga tidak menyadari dekatnya malapetaka mereka; karena perasaan sedih yang amat hebat, secara tradisional Yeremia dianggap penulis kitab Ratapan

(lih. Pendahuluan kitab Ratapan).

[9:24]  51 Full Life : YANG MAU BERMEGAH, BAIKLAH BERMEGAH KARENA YANG BERIKUT.

Nas : Yer 9:24

Kita tidak boleh membanggakan pengetahuan duniawi, kemampuan manusia, atau kekayaan dunia (ayat Yer 9:23); sebaliknya kita hanya boleh bermegah dan bersukacita karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan kasih karunia-Nya, yang memungkinkan kita hidup benar. Semua nilai dunia ini hilang maknanya bilamana dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Nilai yang sesungguhnya terdiri atas menyerahkan diri kita kepada Tuhan Allah dan standar-standar-Nya serta membiarkan Dia memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya.

[10:2]  52 Full Life : JANGANLAH BIASAKAN DIRIMU DENGAN TINGKAH LANGKAH BANGSA-BANGSA.

Nas : Yer 10:2-16

Karena ancaman serbuan Babel, bangsa itu semakin berpaling kepada penyembahan berhala, ilmu nujum, dan spiritisme seperti bangsa-bangsa lainnya. Yeremia memperingatkan mereka terhadap perbuatan itu, serta menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang esa dan benar yang menciptakan segala sesuatu (ayat Yer 10:10-12).

[10:17]  53 Full Life : ANGKUTLAH BARANG-BARANGMU.

Nas : Yer 10:17-22

Penyerbuan pasukan Babel sudah demikian dekat dan malapetaka yang akan menyertainya demikian nyata bagi Yeremia sehingga dia mengucapkan kata-kata ratapan yang akan menjadi ratapan bangsa itu dalam pembuangan (ayat Yer 10:19-20).

[10:25]  54 Full Life : TUMPAHKANLAH KEPANASAN AMARAH-MU KE ATAS BANGSA-BANGSA.

Nas : Yer 10:25

Yeremia berdoa agar para penyerbu yang demikian kejam menjarah Israel akan mengalami tumpahnya seluruh murka Allah yang sungguh patut mereka terima (bd. Mazm 79:6-7).

[11:3]  55 Full Life : TERKUTUKLAH ORANG YANG TIDAK MENDENGARKAN.

Nas : Yer 11:3

Israel telah mengikat perjanjian dengan Allah, serta berjanji untuk menaati Dia sebagai Tuhan dan Allah mereka. Sebagai balasan Ia akan menjadi Allah mereka dan memberikan hak milik atas tanah Kanaan serta perlindungan yang mereka butuhkan

(lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN BANGSA ISRAEL).

Tetapi umat itu bersikeras dalam ketidaktaatan dan berpaling kepada dewa-dewa lain; jadi kutukan-kutukan perjanjian karena ketidaktaatan kini berlaku (bd. pasal Ul 28:1-68).

[11:14]  56 Full Life : JANGANLAH ... BERDOA UNTUK BANGSA INI.

Nas : Yer 11:14

Beberapa kali Allah memberi tahu Yeremia untuk tidak berdoa atau memohon karena bangsa ini (bd. Yer 7:16; 14:11). Bangsa itu demikian gigih dalam pemberontakan terhadap Tuhan dan demikian terikat dengan berhala-berhala mereka sehingga mendoakan mereka tidak ada gunanya. Allah telah memutuskan untuk tidak menolong mereka ketika saat pembinasaan mereka tiba. Bagian ini memperingatkan kita bahwa doa-doa kita mungkin tidak dijawab Allah apabila kita tidak berusaha sungguh-sungguh untuk menaati Dia dan mengikuti jalan-jalan-Nya

(lihat art. BERDOA DENGAN EFEKTIF).

[11:19]  57 Full Life : MENGADAKAN PERSEPAKATAN JAHAT TERHADAP AKU.

Nas : Yer 11:19-23

Sejumlah penduduk Anatot (kota asal Yeremia) berkomplot terhadap Yeremia; mereka ingin membunuhnya karena ia tetap setia kepada Tuhan yang Mahakuasa dan menyingkapkan dosa-dosa dan penyembahan berhala mereka. Allah meyakinkan nabi itu bahwa orang-orang yang berkomplot itu tidak akan berhasil dalam rencananya juga tidak lolos dari hari penghukuman. Yeremia terus memberitakan firman Allah sekalipun mengalami penganiayaan.

[12:1]  58 Full Life : MENGAPAKAH MUJUR HIDUP ORANG-ORANG FASIK?

Nas : Yer 12:1-4

Yeremia membandingkan penderitaannya sendiri dengan kemakmuran orang fasik. Ia bingung oleh penundaan hukuman Allah atas mereka. Berusaha memahami keberhasilan materi orang fasik menjadi persoalan yang muncul berkali-kali dalam diri orang kudus PL, karena mereka pada dasarnya berpikir tentang pahala dan hukuman di dunia (lih. Ayub 21:7-15; Mazm 10:1-18; 37:1-40; 73:1-28; 94:1-23; Hab 1:5-13; Mal 3:15).

[12:5]  59 Full Life : ENGKAU TELAH DILELAHKAN.

Nas : Yer 12:5

Yang diderita Yeremia oleh para imam Anatot tidak ada bandingannya dengan penganiayaan yang akan datang; karena itu, ia harus mempersiapkan diri dengan iman dan keberanian untuk menghadapi pencobaan yang lebih berat di masa depan.

[12:6]  60 Full Life : SAUDARA-SAUDARAMU DAN KAUM KELUARGAMU.

Nas : Yer 12:6

Rupanya beberapa anggota keluarga Yeremia sendiri berbalik menentangnya dan bertindak licik terhadap dia.

[12:7]  61 Full Life : AKU TELAH MENINGGALKAN KEDIAMAN-KU.

Nas : Yer 12:7-13

Tuhan sendiri meratapi keadaan rohani yang menyedihkan dari umat itu serta kehancuran yang akan menimpa negeri itu. Allah mengalami kepedihan dan kesusahan besar manakala Ia harus menyerahkan umat-Nya kepada akibat-akibat perbuatan dosa mereka.

[12:16]  62 Full Life : JIKA MEREKA SUNGGUH-SUNGGUH BELAJAR.

Nas : Yer 12:16-17

Di sini Yeremia mengacu kepada zaman Mesias. Bangsa-bangsa akan memperoleh bagian di antara umat Allah jikalau mereka belajar jalan-jalan Allah dan menyembah Dia dengan kebenaran; tetapi jikalau mereka memberontak, maka mereka akan dibinasakan.

[13:1]  63 Full Life : IKAT PINGGANG LENAN.

Nas : Yer 13:1-11

Tindakan simbolis Yeremia dengan ikat pinggang lenan memberi umat itu suatu pelajaran bersifat perumpamaan. Israel dan Yehuda adalah ikat pinggang lenan yang dipakai Tuhan, yang melambangkan ikatan erat yang pernah ada di antara mereka ketika mereka setia kepada-Nya. Kini umat itu menjadi tidak berguna dan harus dibuang, sebagaimana dilakukan Yeremia dengan ikat pinggang itu. Sepanjang masa pembuangan mereka di daerah Efrat, mereka tidak akan berguna karena dosa-dosa mereka; seluruh keangkuhan dan kemuliaan mereka akan sirna.

[13:12]  64 Full Life : SETIAP BUYUNG HARUS DIPENUHI DENGAN ANGGUR.

Nas : Yer 13:12-14

Buyung yang kosong adalah bangsa Yehuda; mereka akan dipenuhi dengan "kemabukan"; yaitu hukuman dan kekacauan (bd. Yer 25:15-16; Yes 49:26; Yes 63:6), dan kemudian mereka akan dihancurkan dan dibinasakan.

[13:22]  65 Full Life : BANYAKNYA KESALAHANMULAH.

Nas : Yer 13:22

Ketika hukuman tiba, bangsa itu harus mengetahui bahwa itu menimpa mereka karena banyaknya dosa mereka; mereka demikian terbiasa melakukan kejahatan sehingga tidak dapat berubah lagi (ayat Yer 13:23).

[14:1]  66 Full Life : MENGENAI MUSIM KERING.

Nas : Yer 14:1

Pasal ini membicarakan dampak-dampak merusak dari musim kering atas bangsa dan negeri itu. Allah mengirim bencana alam ini atas Yehuda pada tahun-tahun terakhir mereka karena ketidaksetiaan mereka kepada diri-Nya dan perjanjian-Nya (bd. Im 26:18-19; Ul 28:22-24). Bangsa itu telah menolak Allah -- sumber air hidup (Yer 2:13) -- dan kini mereka akan kehilangan persediaan air alami mereka juga.

[14:7]  67 Full Life : KESALAHAN-KESALAHAN KAMI BERSAKSI MELAWAN KAMI.

Nas : Yer 14:7-12

Bangsa itu berseru kepada Allah mohon hujan, tetapi Allah menolak untuk menjawab doa-doa ini selaku suatu kesaksian tentang hukuman yang tak terelakkan yang harus mereka tanggung karena dosa mereka. Semua orang yang terus berdosa harus sadar bahwa akan tiba saatnya ketika Allah menolak untuk menjawab doa mereka dan mengirimkan hukuman yang patut mereka terima.

[14:14]  68 Full Life : PARA NABI ITU BERNUBUAT PALSU.

Nas : Yer 14:14

Umat Allah harus menyadari bahwa ada nabi yang mungkin bernubuat palsu dan secara tidak benar mengatakan telah menerima penglihatan dari Tuhan; karena itu semua nabi harus diuji sesuai dengan standar-standar Alkitab

(lihat cat. --> 1Kor 14:29;

[atau ref. 1Kor 14:29]

lihat art. GURU-GURU PALSU).

[14:17]  69 Full Life : AIR MATAKU BERCUCURAN.

Nas : Yer 14:17

Sekali lagi, Yeremia mengungkapkan kesedihan mendalam atas hukuman yang akan datang atas umat Allah dan tanah perjanjian (bd. Yer 9:18; Yer 13:17;

lihat cat. --> Yer 9:1-26).

[atau ref. Yer 9:1-26]

[15:1]  70 Full Life : TUHAN BERFIRMAN KEPADAKU.

Nas : Yer 15:1-9

Allah menjawab syafaat Yeremia dalam Yer 14:19-22. Karena umat itu telah menolak Allah dan terus mundur dari-Nya, maka kebinasaan Yerusalem dan pembuangan ke Babel tidak terelakkan lagi. Allah mengatakan bahwa Dia bahkan akan mengabaikan syafaat Musa dan Samuel jikalau mereka menghampiri-Nya atas nama bangsa itu (lih. catatan berikutnya).

[15:1]  71 Full Life : MUSA DAN SAMUEL.

Nas : Yer 15:1

Musa dan Samuel menjadi dua juru syafaat besar yang di masa lalu telah memohon kepada Allah demi bani Israel (bd. Kel 32:11-14,30-32; Bil 14:13-20; Ul 9:13-29; 1Sam 7:8-9; 12:19-25).

[15:4]  72 Full Life : KARENA ... MANASYE.

Nas : Yer 15:4

Manasye adalah raja Yehuda yang paling jahat, yang membawa bangsa itu ke dalam kemurtadan yang parah (2Raj 21:10-15; 23:26; 24:3). Kini dia sudah wafat, tetapi dampak dosa-dosanya masih ada; hukuman akan datang karena kesediaan bangsa itu untuk bersikeras dalam ketidaksetiaan dan pemberontakan yang diawali Manasye.

[15:10]  73 Full Life : CELAKA AKU, YA IBUKU.

Nas : Yer 15:10

Yeremia mengeluh kepada Tuhan karena dikutuki seluruh penduduk negeri itu; Tuhan menanggapi (ayat Yer 15:11-14) dengan mengatakan kepadanya bahwa ketika hukuman tiba, musuh-musuhnya akan meminta pertolongan kepadanya (bd. Yer 21:1-7; 37:1-10,17-20; 38:14-18).

[15:16]  74 Full Life : FIRMAN-MU ... KEGIRANGAN BAGIKU DAN ... KESUKAAN HATIKU.

Nas : Yer 15:16

Yeremia berbeda dengan bangsanya dalam dua hal mendasar.

 1. 1) Dia mengasihi firman Tuhan; firman itu menjadi sukacita dan kegembiraan baginya. Salah satu tanda yang pasti bahwa kita ini anak-anak Allah ialah kasih yang kuat akan Firman Allah yang dilhamkan

  (lihat cat. --> Mazm 119:1 dst. catatan-catatan s/d 119:176

  lihat cat. --> Mazm 119:176;

  [atau ref. Mazm 119:1-176]

  lihat art. FIRMAN ALLAH).

 2. 2) Ia tetap terpisah dari tindakan berdosa orang fasik (ayat Yer 15:17); pengalaman pengasingan dan kesepian yang terjadi menjadi harga yang harus dibayar untuk kesetiaan kepada Allah dan kebenaran-Nya (bd. Mazm 26:3-5).

[15:19]  75 Full Life : JIKA ENGKAU MAU KEMBALI.

Nas : Yer 15:19-21

Yeremia menuduh Allah tidak setia kepadanya sebagaimana seharusnya (ayat Yer 15:18). Allah menyuruhnya bertobat atas kata-kata semacam itu dan melanjutkannya dengan memberinya suatu janji dan pembaharuan panggilannya.

[16:2]  76 Full Life : JANGANLAH MENGAMBIL ISTERI.

Nas : Yer 16:2-10

Kehidupan dan pelayanan Yeremia agak dibatasi sebagai pelajaran peraga bagi umat itu ketika saat hukuman telah tiba.

 1. 1) Pembatasan pertama ialah larangan untuk menikah dan mempunyai anak, melukiskan bahwa dalam penderitaan yang akan datang banyak keluarga akan mati (ayat Yer 16:1-4).
 2. 2) Pembatasan kedua ialah larangan untuk meratap atau menunjukkan bela sungkawa pada suatu jamuan penguburan, yang menunjukkan bahwa Allah telah menarik berkat, kasih, dan belas kasihan-Nya dari bangsa itu (ayat Yer 16:5-7).
 3. 3) Pembatasan ketiga ialah larangan untuk ikut berpesta, yang menunjukkan bahwa Allah akan mengakhiri semua sukacita dan kegembiraan di Yehuda (ayat Yer 16:8-9).

[16:15]  77 Full Life : MEMBAWA MEREKA PULANG KE TANAH.

Nas : Yer 16:15

Sekalipun bangsa itu akan dibawa ke dalam pembuangan, hukuman mereka tidak akan kekal. Kaum sisa akan dikembalikan ke tanah air mereka untuk melaksanakan rencana penebusan Allah yang berpusat pada Mesias yang akan datang.

[16:18]  78 Full Life : MENGGANJAR DUA KALI LIPAT.

Nas : Yer 16:18

Istilah Ibrani yang diterjemahkan "dua kali lipat" juga dapat berarti "yang sepadan dengan". Allah akan membalas bangsa itu sepadan dengan dosa dan kefasikan mereka.

[16:19]  79 Full Life : KEPADA-MU AKAN DATANG BANGSA-BANGSA.

Nas : Yer 16:19

Yeremia melihat suatu hari ketika bangsa-bangsa di bumi akan datang dan menyembah Tuhan serta meninggalkan dewa-dewa palsu mereka selaku berhala yang tidak berguna (bd. Yes 2:1-4; 45:14; Za 8:20-23).

[17:1]  80 Full Life : DOSA YEHUDA.

Nas : Yer 17:1

Yeremia menuduh bangsa itu karena kefasikan mereka yang besar. Dosa mereka terukir sedemikian rupa di dalam tabiat mereka sehingga penyembahan berhala dan kejahatan merupakan bagian integral dari hidup mereka; karena ketidaksetiaan maka mereka akan kehilangan negeri mereka dan menjadi budak (ayat Yer 17:4).

[17:5]  81 Full Life : TERKUTUKLAH ORANG.

Nas : Yer 17:5-8

Mereka yang kepercayaan berpusat pada diri sendiri dan sumber daya manusia pastilah akan kecewa, miskin rohani, dan akhirnya terhilang. Sebaliknya, mereka yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan akan diberkati dan akhirnya memperoleh pahala warisan ilahi. Mereka tidak akan takut atau khawatir di dalam situasi hidup bagaimanapun karena akar mereka tertanam jauh di dalam Allah.

[17:9]  82 Full Life : BETAPA LICIKNYA HATI.

Nas : Yer 17:9

Hati adalah kehidupan batin seseorang dan mencakup keinginan, perasaan, dan pikirannya

(lihat art. HATI).

Terutama sekali, hati adalah sangat jahat dan buruk; sebagai akibatnya orang berubah untuk mementingkan diri sendiri dan jahat dan tidak menurut jalan kebenaran Allah. Hati manusia yang rusak itu tidak dapat diperbaiki atau diubah dengan kekuatan sendiri. Satu-satunya cara ialah mengalami kasih karunia Allah, dilahirkan kembali oleh iman kepada Kristus dan menerima hati yang baru -- hati yang membenci kejahatan dan gemar melaksanakan kehendak Allah (bd. Yer 24:7; Yeh 11:19-20; Mat 5:8).

[17:14]  83 Full Life : SEMBUHKANLAH AKU ... SELAMATKANLAH AKU.

Nas : Yer 17:14-18

Ketika berhadapan dengan penganiayaan dan pertentangan, Yeremia berdoa memohon kasih karunia Allah untuk membantunya melangsungkan pelayanan sebagai nabi. Umat itu dan nabi palsu telah mencela dan mengejek nubuat-nubuatnya karena belum digenapi (ayat Yer 17:15). Kendatipun penderitaan ini, Yeremia menolak untuk meninggalkan pelayanannya, melainkan terus mengharapkan kekuatan dan pertolongan dari Allah.

[17:19]  84 Full Life : BERDIRILAH DI PINTU GERBANG.

Nas : Yer 17:19-23

Ayat-ayat ini mengenai pemeliharaan kekudusan hari Sabat menunjukkan bahwa nubuat-nubuat Yeremia tentang malapetaka juga bersyarat. Jikalau saja bangsa itu mau berbalik kepada Allah, menguduskan hari Sabat, dan melakukan yang benar, maka mereka akan mengelak penawanan (ayat Yer 17:24-26); jalan keselamatan masih terbuka bagi Yehuda.

[18:2]  85 Full Life : RUMAH TUKANG PERIUK.

Nas : Yer 18:2

Yeremia diperintahkan untuk pergi ke rumah tukang periuk untuk menyaksikan pembuatan sebuah periuk dari tanah liat. Karena periuk itu tidak sesuai dengan maksud tukangnya, maka ia harus membentuknya kembali menjadi sesuatu yang lain daripada yang semula direncanakannya. Perumpamaan ini mengandung beberapa prinsip penting untuk pekerjaan Allah dalam kehidupan kita.

 1. 1) Penyerahan kita kepada Allah selaku Yang membentuk baik watak maupun pelayanan kita kepada-Nya untuk sebagian besar menentukan apa yang dapat dibuat-Nya dengan kita.
 2. 2) Kurangnya komitmen yang sungguh-sungguh kepada Allah dapat menghalangi maksud semula Allah bagi kita (bd. ayat Yer 18:10).
 3. 3) Allah tetap bebas untuk mengubah rencana-rencana-Nya bagi kehidupan kita. Jikalau Ia telah merencanakan kebaikan dan berkat bagi kita dan kita memberontak kepada-Nya, maka Ia dapat membentuk kita menjadi periuk untuk dibinasakan (ayat Yer 18:7-11; bd. Yer 19:10-11; Rom 9:22); pada pihak lain, jikalau kita, karena keras kepala kita sendiri, menjadi periuk untuk dibinasakan, tetapi kemudian bertobat, Allah akan mulai membentuk kita menjadi perabot untuk kehormatan dan berkat (bd. 2Tim 2:20-21).

[18:8]  86 Full Life : MENYESALLAH AKU.

Nas : Yer 18:8

Allah tetap bebas untuk mengubah keputusan-Nya yang sudah diumumkan dan mengatur tindakan-tindakan-Nya terhadap kita sesuai dengan tanggapan kita kepada tawaran pengampunan atau ancaman hukuman dari-Nya. Hal-hal tidak ditentukan sebelumnya dan bukannya tidak dapat diubah, bahkan di dalam pikiran Allah; Ia senantiasa mempertimbangkan perubahan-perubahan rohani di dalam orang. Sekalipun Allah sendiri tidak berubah (Bil 23:19; Yak 1:17), Ia tetap berhak untuk mengubah pikiran-Nya dan janji-janji serta ancaman yang telah dinyatakan-Nya. Jangan sekali-kali kita menerima teologi yang menyangkal kebebasan ilahi Allah ini (bd. Yeh 18:21-28; 33:13-16).

[19:1]  87 Full Life : BULI-BULI YANG DIBUAT DARI TANAH.

Nas : Yer 19:1-15

Melalui sebuah perumpamaan yang dramatis, Yeremia menyatakan bahwa Yerusalem dan Yehuda akan mengalami hukuman yang demikian menghancurkan sehingga mereka akan pecah berantakan tanpa dapat diperbaiki lagi.

[19:2]  88 Full Life : LEMBAH BEN-HINOM.

Nas : Yer 19:2

Allah memerintahkan Yeremia untuk membawa beberapa orang pemimpin (ayat Yer 19:1) ke tempat mereka membakar ukupan kepada dewa-dewa dan mempersembahkan anak-anak mereka dalam api

(lihat cat. --> Yer 7:31);

[atau ref. Yer 7:31]

di sana ia memberitakan firman Tuhan mengenai malapetaka yang mendatang (ayat Yer 19:3).

[19:9]  89 Full Life : MEMAKAN DAGING ANAK-ANAKNYA LAKI-LAKI.

Nas : Yer 19:9

Sementara pengepungan oleh Babel pada tahun 586 SM, beberapa orang menjadi pemakan daging manusia, yang menunjukkan betapa hebatnya pengepungan yang ditimpakan Allah atas mereka dan betapa dalamnya kebobrokan moral mereka (lih. Rat 2:20; 4:10; Yeh 5:10).

[20:2]  90 Full Life : MEMUKUL NABI YEREMIA.

Nas : Yer 20:2-3

Yeremia dipukuli, mungkin ia didera 40 kali (lih. Ul 25:2-3), lalu dipasung. Akan tetapi, sang nabi menolak untuk tunduk kepada sakit jasmaniah dan terus memberitakan kehancuran bangsa itu. Ia memberi nama baru kepada Pashyur, "Magor Missabib" yang berarti "kegentaran dari segala jurusan"; Pashyur dan bangsa itu sebentar lagi akan mengalami kegentaran di sekitar mereka.

[20:7]  91 Full Life : YA TUHAN.

Nas : Yer 20:7-18

Yeremia mengungkapkan kepada Allah perasaan yang bertentangan berupa kesedihan yang sangat dan perasaan tertekan yang mendalam di satu pihak, namun iman serta kepercayaan yang gigih kepada Allah di pihak lain.

[20:7]  92 Full Life : ENGKAU TELAH MEMBUJUK AKU.

Nas : Yer 20:7

Yeremia menyatakan bahwa dirinya telah dipaksa untuk menjadi nabi oleh tekanan ilahi sehingga mengakibatkan dirinya dipermalukan dan dicemooh. Beritanya, yang belum tergenapi, terus ditertawai dan diejek, dan ia sendiri dipandang rendah oleh orang-orang senegerinya.

[20:9]  93 Full Life : FIRMAN ... SEPERTI API.

Nas : Yer 20:9

Bagaimanapun Yeremia berusaha, ia tidak bisa menahan berita ilahi di dalam dirinya. Ia sepenuhnya ikut merasakan murka ilahi terhadap dosa-dosa bangsa itu. Sang nabi merasa begitu menyata dengan Allah dan kepentingan-Nya sehingga ia harus memberitakan firman Allah, bahkan sekalipun hal itu mendatangkan rasa sakit dan penderitaan yang sangat hebat atas dirinya.

[20:14]  94 Full Life : TERKUTUKLAH HARI.

Nas : Yer 20:14-18

Penderitaan dan perasaan frustasi dan kegagalan Yeremia membuatnya ingin tidak pernah dilahirkan (bd. pasal Ayub 3:1-26); namun ia terus memberitakan firman Allah, karena ditopang oleh kasih karunia Allah pada saat-saat yang tersuram (ayat Yer 20:11-13).

[21:1]  95 Full Life : ZEDEKIA.

Nas : Yer 21:1

Zedekia, raja Yehuda yang terakhir, masih memerintah ketika Yerusalem runtuh. Pemberontakan terhadap Babel mengakibatkan Yehuda diserbu dan Yerusalem dihancurkan; tetapi, penyebab rohani yang mendasari kejatuhan negeri itu ialah ketetapan Allah terhadap umat-Nya karena dosa Manasye dan kemurtadan Yehuda itu (Yer 15:4).

[21:5]  96 Full Life : AKU SENDIRI AKAN BERPERANG MELAWAN KAMU.

Nas : Yer 21:5

Zedekia mengutus dua imam kepada Yeremia untuk bertanya apakah Allah akan membuat Nebukadnezar mundur (ayat Yer 21:1-3). Melalui nabi itu Allah menyatakan, "Tidak," dengan tegas. Sesungguhnya, Allah sendiri akan bertempur melawan Yehuda dan menyerahkan umat-Nya itu ke tangan musuh. Semua perlawanan mereka akan terbukti sia-sia.

[21:7]  97 Full Life : ZEDEKIA ... KE DALAM TANGAN NEBUKADNEZAR.

Nas : Yer 21:7

Nubuat Yeremia benar-benar digenapi pada tahun 586 SM (bd. Yer 52:9-11,24-27). Semua putra Zedekia dibunuh di depan matanya oleh raja Babel; kemudian mata Zedekia sendiri dibutakan, dan dalam keadaan hina mengenaskan ia dibawa dengan terbelenggu ke Babel, di mana ia mati dalam pembuangan (Yer 39:5-7).

[21:8]  98 Full Life : JALAN KEHIDUPAN DAN JALAN KEMATIAN.

Nas : Yer 21:8-10

Yeremia bernubuat kepada bangsa itu bahwa jikalau mereka tidak tunduk kepada hukuman yang telah ditetapkan Allah dan menyerah kepada pasukan Babel, mereka akan mati di dalam kota.

[21:11]  99 Full Life : KELUARGA RAJA YEHUDA.

Nas : Yer 21:11-14

Yeremia bernubuat kepada keluarga raja Yehuda bahwa Allah mengharapkan mereka menjalankan keadilan atas bangsa itu. Tetapi karena mereka mendukung dosa dan tidak melakukan apa-apa bagi orang tertindas, maka murka Allah akan menyala-nyala terhadap mereka bagaikan api.

[22:1]  100 Full Life : RAJA YEHUDA.

Nas : Yer 22:1-30

Nubuat-nubuat Yeremia tidak tersusun secara teliti menurut urutan kronologi. Dalam pasal ini ia bernubuat kepada tiga raja yang mendahului Raja Zedekia

(lihat cat. --> Yer 21:1)

[atau ref. Yer 21:1]

tentang hukuman Allah atas mereka. Ia bernubuat bahwa Allah akan menghukum keturunan Daud (Yer 21:12) dan menghukum raja-raja berikut: Salum (ayat Yer 22:1-12), Yoyakim (ayat Yer 22:13-23), dan Konya (ayat Yer 22:24-30).

[22:1]  101 Full Life : PERGILAH KE ISTANA RAJA.

Nas : Yer 22:1-6

Yeremia menasihatkan Raja Salum di Yehuda (ayat Yer 22:11;

lihat cat. --> Yer 22:11 berikut)

[atau ref. Yer 22:11]

untuk melakukan yang benar dan adil serta membantu kaum yang tertindas dan kekurangan. Jikalau saja raja melakukan hal ini, ia tidak akan mengalami penghancuran yang dilukiskan dalam ayat Yer 22:6-9.

[22:11]  102 Full Life : SALUM.

Nas : Yer 22:11-12

Salum, juga disebut Yoahas (lih. 2Raj 23:31; 2Taw 36:1-4) adalah putra keempat Yosia (1Taw 3:15); ia menjadi raja selama tiga bulan sebelum dibawa ke Mesir di mana ia wafat.

[22:13]  103 Full Life : CELAKALAH DIA.

Nas : Yer 22:13-19

Nubuat ini secara tajam mengutuk Raja Yoyakim (ayat Yer 22:18) atas dosa ketidakadilan dan penindasan. Ketika serbuan pertama Nebukadnezar ke Yerusalem, Yoyakim dibawa tertawan ke Babel (lih. 2Taw 36:5-8); ia kemudian dibebaskan dan dikuburkan secara tidak hormat di luar kota Yerusalem (ayat Yer 22:18-19).

[22:16]  104 Full Life : ORANG SENGSARA DAN ORANG MISKIN.

Nas : Yer 22:16

Rasul Yakobus menekankan kebenaran yang sama: iman yang diperkenan Allah ialah iman yang terungkap dalam perhatian yang sungguh-sungguh kepada mereka yang berkekurangan

(lihat cat. --> Yak 1:27).

[atau ref. Yak 1:27]

Apabila kita membantu orang kekurangan dan tertindas, kita akan menerima berkat dan pujian Allah (bd. Gal 6:10;

lihat art. PEMELIHARAAN ORANG MISKIN DAN MELARAT).

[22:24]  105 Full Life : KONYA.

Nas : Yer 22:24-30

Konya hanya memerintah selama tiga bulan sebelum dibawa ke Babel pada saat serbuan kedua Nebukadnezar ke Yerusalem (bd. Yer 24:1; 29:2).

[23:1]  106 Full Life : CELAKALAH PARA GEMBALA.

Nas : Yer 23:1

Dalam pasal ini Yeremia menubuatkan celaka dan hukuman atas para pemimpin rohani Yehuda (para imam dan nabi palsu) yang demi kepentingan pribadi telah memperkaya diri tanpa memperhatikan sama sekali keadaan bangsa itu (bd. pasal Yeh 34:1-31). Mereka akan dibinasakan dan bangsa itu akan dibuang. Lalu apa yang akan dilakukan Allah? Ia sendiri akan "mengumpulkan sisa-sisa ... dan Aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka" (ayat Yer 23:3) serta mengangkat gembala-gembala yang menggembalakan mereka dengan sepantasnya; Gembala utamanya ialah "Tunas adil" (ayat Yer 23:5), yaitu Mesias.

[23:5]  107 Full Life : TUNAS ADIL.

Nas : Yer 23:5-6

Tunas (yaitu keturunan raja) Daud dipotong ketika Allah membinasakan kerajaan Daud pada tahun 586 SM.

 1. 1) Tetapi, Allah berjanji untuk membangkitkan seorang raja dari keturunan Daud yang akan menjadi Tunas adil; raja ini akhirnya dan sepenuhnya akan melakukan apa yang benar dan adil (bd. Za 3:8). Nubuat ini menunjuk kepada Mesias, Yesus Kristus.
 2. 2) Pelaksanaan hukuman sepenuhnya akan terjadi setelah kedatangan-Nya yang kedua dan sebelum pemerintahan-Nya seribu tahun di dunia.
 3. 3) Ia akan disebut "Tuhan keadilan kita" (ayat Yer 23:6). Kaum sisa yang percaya akan "berada dalam Dia bukan dengan kebenaran (mereka) sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan" (Fili 3:9).

[23:9]  108 Full Life : MENGENAI NABI-NABI.

Nas : Yer 23:9-40

Yeremia mencela dosa-dosa para nabi palsu yang mencemooh berita malapetakanya (Yer 6:13-14; 14:14-16; 29:8-9) dan hanya mengumumkan damai sejahtera dan kemakmuran

(lihat cat. --> Yer 6:14).

[atau ref. Yer 6:14]

Yeremia meletakkan tanggung jawab keadaan moral Yehuda yang menyedihkan itu atas para nabi fasik ini.

[23:14]  109 Full Life : DI KALANGAN PARA NABI ... ADA YANG MENGERIKAN.

Nas : Yer 23:14

Allah menyebut perzinaan rohani para nabi palsu itu sesuatu yang mengerikan. Mereka seharusnya menjadi wakil-wakil kebenaran, tetapi mereka malah hidup seperti penduduk Sodom dan Gomora. Teladan "para pemimpin rohani" ini sangat membantu meningkatnya kebejatan dan kekerasan hati bangsa itu untuk tidak bertobat. Ketika seorang hamba Allah berzina, hal itu secara khusus dibenci oleh Allah. Dosa semacam itu bukan saja menunjukkan ketidaksetiaan kepada Allah, tetapi juga penghinaan kepada-Nya dan firman-Nya

(lihat cat. --> 2Sam 12:9;

lihat cat. --> 2Sam 12:10;

lihat cat. --> 2Sam 12:11-12;

lihat cat. --> 2Sam 12:12),

[atau ref. 2Sam 12:9-12]

dan menjadikan pemimpin itu tidak layak melayani Tuhan dan jemaat-Nya

(lihat art. SYARAT-SYARAT MORAL PENILIK JEMAAT).

[23:17]  110 Full Life : KAMU AKAN SELAMAT!

Nas : Yer 23:17

Para nabi palsu memberikan harapan dan keamanan palsu kepada umat Allah

(lihat cat. --> Yer 23:9-40).

[atau ref. Yer 23:9-40]

 1. 1) Orang yang menandaskan bahwa orang yang tunasusila dan yang tidak taat di antara umat Allah tidak akan dihukum karena kejahatan mereka dan tidak perlu takut akan murka dan hukuman Allah membuktikan bahwa mereka itu pembawa berita palsu.
 2. 2) Para nabi dengan berita palsu ini bukan hanya ada pada zaman PL tetapi juga pada zaman PB. Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Efesus untuk tidak tertipu oleh guru-guru semacam itu (Ef 5:4-6;

  lihat cat. --> 1Kor 6:9;

  lihat cat. --> Gal 5:21).

  [atau ref. 1Kor 6:9; Gal 5:21]

[23:31]  111 Full Life : AKU AKAN MENJADI LAWAN MEREKA.

Nas : Yer 23:31-32

Firman Allah kepada Yeremia memperingatkan kita betapa bahayanya menyatakan, "Inilah firman Tuhan," jikalau kita tidak yakin akan hal itu; jabatan nabi harus dijalankan dengan kesungguhan hati yang sepenuhnya (bd. ayat Yer 23:33-40).

[24:1]  112 Full Life : MENGANGKUT KE DALAM PEMBUANGAN.

Nas : Yer 24:1-10

Latar belakang sejarah perumpamaan dua keranjang buah ara ini ialah awal pemerintahan Zedekia. Raja Nebukadnezar baru saja membawa Yekhonya dan banyak orang Israel lainnya ke Babel (597 SM). Zedekia dan mereka yang masih tinggal telah luput dari hukuman Allah; karena itu mereka menganggap bahwa nubuat-nubuat Yeremia mengenai kebinasaan total tidak benar. Perumpamaan Yeremia mengingatkan bahwa orang yang tertinggal di Yerusalem akan mengalami hukuman yang lebih dahsyat daripada mereka yang sudah dibawa ke dalam pembuangan di Babel.

[24:1]  113 Full Life : DUA KERANJANG BUAH ARA.

Nas : Yer 24:1

Keranjang pertama (yaitu, para tawanan tahun 597 SM) dipandang berisi buah ara yang sangat baik, baik dalam arti bahwa Allah akan memurnikan mereka melalui penderitaan dalam pembuangan (ayat Yer 24:5). Setelah pembuangan mereka akan dibawa kembali ke negeri mereka (ayat Yer 24:6) dan akan berbalik dari berhala kepada Allah dengan sepenuh hati (ayat Yer 24:7); Allah akan memakai mereka untuk melaksanakan rencana penebusan-Nya di dalam dunia. Keranjang kedua berisi buah ara jelek (ayat Yer 24:2) dan melambangkan Raja Zedekia dan orang-orang yang masih tertinggal di Yerusalem setelah penawanan pertama; mereka akan terus menentang Yeremia dan beritanya, dan oleh karena itu mengalami kengerian yang luar biasa pada saat kejatuhan Yerusalem pada tahun 586 SM, peristiwa yang sangat memalukan.

[25:1]  114 Full Life : TAHUN PERTAMA PEMERINTAHAN NEBUKADNEZAR.

Nas : Yer 25:1

Tahun ini ialah 605 SM, tanggal yang penting karena masa pemerintahan Nebukadnezar menandai dimulainya empat kerajaan berturut-turut yang akan menguasai dunia (lih. Dan 2:7).

[25:3]  115 Full Life : DUA PULUH TIGA TAHUN.

Nas : Yer 25:3

Yeremia telah berkhotbah dengan sungguh-sungguh selama 23 tahun, tetapi umat itu tidak mendengarkannya; ia telah menasihati mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan cara hidup berdosa mereka, tetapi mereka tetap membandel. Allah bahkan telah mengutus nabi-nabi lain untuk memperingatkan Yehuda (ayat Yer 25:4), di antaranya Uria, Zefanya, dan Habakuk. Pengalaman Yeremia menggarisbawahi kebenaran bahwa bagaimanapun setianya kita dalam bersaksi tentang Injil Kristus yang menyelamatkan, ada orang yang akan menolak untuk mendengar dan menaati firman Allah sehingga terus menuju kebinasaan mereka sendiri. Lagi pula, pada hari-hari terakhir ini, mereka di dalam gereja yang tetap setia kepada Allah dan firman-Nya akan bersedih ketika melihat banyak orang meninggalkan iman alkitabiah dan standar-standar kebenaran Allah

(lihat cat. --> 1Tim 4:1).

[atau ref. 1Tim 4:1]

[25:11]  116 Full Life : TUJUH PULUH TAHUN.

Nas : Yer 25:11

Yehuda akan tinggal dalam pembuangan sekitar tujuh puluh tahun. Masa itu dimulai pada tahun ke-4 pemerintahan Raja Yoyakin (605 SM), ketika rombongan pertama orang buangan dibawa pergi dan terus berlanjut hingga kembalinya rombongan pertama pada tahun 538 SM setelah keputusan raja Koresy

(lihat cat. --> Ezr 1:1;

lihat cat. --> Ezr 2:1;

[atau ref. Ezr 1:1; 2:1]

bd. 2Taw 36:21-23; Dan 9:2).

[25:12]  117 Full Life : MELAKUKAN PEMBALASAN KEPADA RAJA BABEL

Nas : Yer 25:12

(versi Inggris NIV -- menghukum Raja Babel). Yeremia bernubuat bahwa Allah akan membalas Babel atas semua perbuatan mereka yang kejam dan penuh dosa. Babel dikalahkan oleh pasukan Media dan Persia di bawah Koresy pada tahun 539 SM (bd. Dan 5:30-31).TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA