TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 20:9-19

20:9 hrxato <756> (5662) de <1161> prov <4314> ton <3588> laon <2992> legein <3004> (5721) thn <3588> parabolhn <3850> tauthn <3778> anyrwpov <444> efuteusen <5452> (5656) ampelwna <290> kai <2532> exedeto <1554> (5639) auton <846> gewrgoiv <1092> kai <2532> apedhmhsen <589> (5656) cronouv <5550> ikanouv <2425>

20:10 kai <2532> kairw <2540> apesteilen <649> (5656) prov <4314> touv <3588> gewrgouv <1092> doulon <1401> ina <2443> apo <575> tou <3588> karpou <2590> tou <3588> ampelwnov <290> dwsousin <1325> (5692) autw <846> oi <3588> de <1161> gewrgoi <1092> exapesteilan <1821> (5656) auton <846> deirantev <1194> (5660) kenon <2756>

20:11 kai <2532> proseyeto <4369> (5639) eteron <2087> pemqai <3992> (5658) doulon <1401> oi <3588> de <1161> kakeinon <2548> deirantev <1194> (5660) kai <2532> atimasantev <818> (5660) exapesteilan <1821> (5656) kenon <2756>

20:12 kai <2532> proseyeto <4369> (5639) triton <5154> pemqai <3992> (5658) oi <3588> de <1161> kai <2532> touton <5126> traumatisantev <5135> (5660) exebalon <1544> (5627)

20:13 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> kuriov <2962> tou <3588> ampelwnov <290> ti <5101> poihsw <4160> (5661) pemqw <3992> (5692) ton <3588> uion <5207> mou <3450> ton <3588> agaphton <27> iswv <2481> touton <5126> entraphsontai <1788> (5691)

20:14 idontev <1492> (5631) de <1161> auton <846> oi <3588> gewrgoi <1092> dielogizonto <1260> (5711) prov <4314> allhlouv <240> legontev <3004> (5723) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> klhronomov <2818> apokteinwmen <615> (5725) auton <846> ina <2443> hmwn <2257> genhtai <1096> (5638) h <3588> klhronomia <2817>

20:15 kai <2532> ekbalontev <1544> (5631) auton <846> exw <1854> tou <3588> ampelwnov <290> apekteinan <615> (5656) ti <5101> oun <3767> poihsei <4160> (5692) autoiv <846> o <3588> kuriov <2962> tou <3588> ampelwnov <290>

20:16 eleusetai <2064> (5695) kai <2532> apolesei <622> (5692) touv <3588> gewrgouv <1092> toutouv <5128> kai <2532> dwsei <1325> (5692) ton <3588> ampelwna <290> alloiv <243> akousantev <191> (5660) de <1161> eipan <3004> (5627) mh <3361> genoito <1096> (5636)

20:17 o <3588> de <1161> embleqav <1689> (5660) autoiv <846> eipen <2036> (5627) ti <5101> oun <3767> estin <1510> (5748) to <3588> gegrammenon <1125> (5772) touto <5124> liyon <3037> on <3739> apedokimasan <593> (5656) oi <3588> oikodomountev <3618> (5723) outov <3778> egenhyh <1096> (5675) eiv <1519> kefalhn <2776> gwniav <1137>

20:18 pav <3956> o <3588> peswn <4098> (5631) ep <1909> ekeinon <1565> ton <3588> liyon <3037> sunylasyhsetai <4917> (5701) ef <1909> on <3739> d <1161> an <302> pesh <4098> (5632) likmhsei <3039> (5692) auton <846>

20:19 kai <2532> ezhthsan <2212> (5656) oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> arciereiv <749> epibalein <1911> (5629) ep <1909> auton <846> tav <3588> ceirav <5495> en <1722> auth <846> th <3588> wra <5610> kai <2532> efobhyhsan <5399> (5675) ton <3588> laon <2992> egnwsan <1097> (5627) gar <1063> oti <3754> prov <4314> autouv <846> eipen <2036> (5627) thn <3588> parabolhn <3850> tauthn <3778>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA