TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 10:34-38

10:34 kai <2532> gar <1063> toiv <3588> desmioiv <1198> sunepayhsate <4834> (5656) kai <2532> thn <3588> arpaghn <724> twn <3588> uparcontwn <5224> (5723) umwn <5216> meta <3326> carav <5479> prosedexasye <4327> (5662) ginwskontev <1097> (5723) ecein <2192> (5721) eautouv <1438> kreittona <2909> uparxin <5223> kai <2532> menousan <3306> (5723)

10:35 mh <3361> apobalhte <577> (5632) oun <3767> thn <3588> parrhsian <3954> umwn <5216> htiv <3748> ecei <2192> (5719) megalhn <3173> misyapodosian <3405>

10:36 upomonhv <5281> gar <1063> ecete <2192> (5719) creian <5532> ina <2443> to <3588> yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> poihsantev <4160> (5660) komishsye <2865> (5672) thn <3588> epaggelian <1860>

10:37 eti <2089> gar <1063> mikron <3397> oson <3745> oson <3745> o <3588> ercomenov <2064> (5740) hxei <2240> (5692) kai <2532> ou <3756> cronisei <5549> (5692)

10:38 o <3588> de <1161> dikaiov <1342> [mou] <3450> ek <1537> pistewv <4102> zhsetai <2198> (5695) kai <2532> ean <1437> uposteilhtai <5288> (5672) ouk <3756> eudokei <2106> (5719) h <3588> quch <5590> mou <3450> en <1722> autw <846>

Ibrani 12:1-4

12:1 toigaroun <5105> kai <2532> hmeiv <2249> tosouton <5118> econtev <2192> (5723) perikeimenon <4029> (5740) hmin <2254> nefov <3509> marturwn <3144> ogkon <3591> apoyemenoi <659> (5642) panta <3956> kai <2532> thn <3588> euperistaton <2139> amartian <266> di <1223> upomonhv <5281> trecwmen <5143> (5725) ton <3588> prokeimenon <4295> (5740) hmin <2254> agwna <73>

12:2 aforwntev <872> (5723) eiv <1519> ton <3588> thv <3588> pistewv <4102> archgon <747> kai <2532> teleiwthn <5051> ihsoun <2424> ov <3739> anti <473> thv <3588> prokeimenhv <4295> (5740) autw <846> carav <5479> upemeinen <5278> (5656) stauron <4716> aiscunhv <152> katafronhsav <2706> (5660) en <1722> dexia <1188> te <5037> tou <3588> yronou <2362> tou <3588> yeou <2316> kekayiken <2523> (5758)

12:3 analogisasye <357> (5663) gar <1063> ton <3588> toiauthn <5108> upomemenhkota <5278> (5761) upo <5259> twn <3588> amartwlwn <268> eiv <1519> eautouv <1438> antilogian <485> ina <2443> mh <3361> kamhte <2577> (5632) taiv <3588> qucaiv <5590> umwn <5216> ekluomenoi <1590> (5746)

12:4 oupw <3768> mecriv <3360> aimatov <129> antikatesthte <478> (5627) prov <4314> thn <3588> amartian <266> antagwnizomenoi <464> (5740)

Ibrani 12:14

12:14 eirhnhn <1515> diwkete <1377> (5720) meta <3326> pantwn <3956> kai <2532> ton <3588> agiasmon <38> ou <3739> cwriv <5565> oudeiv <3762> oqetai <3700> (5695) ton <3588> kurion <2962>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA