TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 5:21-27

5:21 <06116> Mkytrueb <07306> xyra <03808> alw <02282> Mkygx <03988> ytoam <08130> ytanv(5:21)

5:21 memishka <3404> apwsmai eortav <1859> umwn <4771> kai <2532> ou <3364> mh <3165> osfranyw en <1722> taiv <3588> panhguresin <3831> umwn <4771>

5:22 <05027> jyba <03808> al <04806> Mkyayrm <08002> Mlsw <07521> hura <03808> al <04503> Mkytxnmw <05930> twle <0> yl <05927> wlet <0518> Ma <03588> yk(5:22)

5:22 dioti <1360> kai <2532> ean <1437> enegkhte <5342> moi <1473> olokautwmata <3646> kai <2532> yusiav <2378> umwn <4771> ou <3364> prosdexomai <4327> auta <846> kai <2532> swthriou <4992> epifaneiav <2015> umwn <4771> ouk <3364> epibleqomai <1914>

5:23 <08085> emsa <03808> al <05035> Kylbn <02172> trmzw <07892> Kyrs <01995> Nwmh <05921> ylem <05493> roh(5:23)

5:23 metasthson <3179> ap <575> emou <1473> hcon <2279> wdwn <3592> sou <4771> kai <2532> qalmon <5568> organwn sou <4771> ouk <3364> akousomai <191>

5:24 <0386> Ntya <05158> lxnk <06666> hqduw <04941> jpsm <04325> Mymk <01556> lgyw(5:24)

5:24 kai <2532> kulisyhsetai wv <3739> udwr <5204> krima <2917> kai <2532> dikaiosunh <1343> wv <3739> ceimarrouv abatov

5:25 <03478> larvy <01004> tyb <08141> hns <0705> Myebra <04057> rbdmb <0> yl <05066> Mtsgh <04503> hxnmw <02077> Myxbzh(5:25)

5:25 mh <3165> sfagia <4968> kai <2532> yusiav <2378> proshnegkate <4374> moi <1473> en <1722> th <3588> erhmw <2048> tessarakonta <5062> eth <2094> oikov <3624> israhl <2474>

5:26 <0> Mkl <06213> Mtyve <0834> rsa <0430> Mkyhla <03556> bkwk <06754> Mkymlu <03594> Nwyk <0853> taw <04432> Mkklm <05522> twko <0853> ta <05375> Mtavnw(5:26)

5:26 kai <2532> anelabete <353> thn <3588> skhnhn <4633> tou <3588> moloc <3434> kai <2532> to <3588> astron <798> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771> raifan touv <3588> tupouv <5179> autwn <846> ouv <3739> epoihsate <4160> eautoiv <1438>

5:27 P <08034> wms <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <01834> qvmdl <01973> halhm <0853> Mkta <01540> ytylghw(5:27)

5:27 kai <2532> metoikiw <3351> umav <4771> epekeina <1900> damaskou <1154> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> onoma <3686> autw <846>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA