TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Korintus 10:1-11

10:1 autov <846> de <1161> egw <1473> paulov <3972> parakalw <3870> (5719) umav <5209> dia <1223> thv <3588> prauthtov <4240> kai <2532> epieikeiav <1932> tou <3588> cristou <5547> ov <3739> kata <2596> proswpon <4383> men <3303> tapeinov <5011> en <1722> umin <5213> apwn <548> (5752) de <1161> yarrw <2292> (5719) eiv <1519> umav <5209>

10:2 deomai <1189> (5736) de <1161> to <3588> mh <3361> parwn <3918> (5752) yarrhsai <2292> (5658) th <3588> pepoiyhsei <4006> h <3739> logizomai <3049> (5736) tolmhsai <5111> (5658) epi <1909> tinav <5100> touv <3588> logizomenouv <3049> (5740) hmav <2248> wv <5613> kata <2596> sarka <4561> peripatountav <4043> (5723)

10:3 en <1722> sarki <4561> gar <1063> peripatountev <4043> (5723) ou <3756> kata <2596> sarka <4561> strateuomeya <4754> (5731)

10:4 ta <3588> gar <1063> opla <3696> thv <3588> strateiav <4752> hmwn <2257> ou <3756> sarkika <4559> alla <235> dunata <1415> tw <3588> yew <2316> prov <4314> kayairesin <2506> ocurwmatwn <3794>

10:5 logismouv <3053> kayairountev <2507> (5723) kai <2532> pan <3956> uqwma <5313> epairomenon <1869> (5734) kata <2596> thv <3588> gnwsewv <1108> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> aicmalwtizontev <163> (5723) pan <3956> nohma <3540> eiv <1519> thn <3588> upakohn <5218> tou <3588> cristou <5547>

10:6 kai <2532> en <1722> etoimw <2092> econtev <2192> (5723) ekdikhsai <1556> (5658) pasan <3956> parakohn <3876> otan <3752> plhrwyh <4137> (5686) umwn <5216> h <3588> upakoh <5218>

10:7 ta <3588> kata <2596> proswpon <4383> blepete <991> (5719) ei <1487> tiv <5100> pepoiyen <3982> (5754) eautw <1438> cristou <5547> einai <1510> (5750) touto <5124> logizesyw <3049> (5737) palin <3825> ef <1909> eautou <1438> oti <3754> kaywv <2531> autov <846> cristou <5547> outwv <3779> kai <2532> hmeiv <2249>

10:8 ean <1437> te <5037> gar <1063> perissoteron <4053> ti <5100> kauchswmai <2744> (5667) peri <4012> thv <3588> exousiav <1849> hmwn <2257> hv <3739> edwken <1325> (5656) o <3588> kuriov <2962> eiv <1519> oikodomhn <3619> kai <2532> ouk <3756> eiv <1519> kayairesin <2506> umwn <5216> ouk <3756> aiscunyhsomai <153> (5701)

10:9 ina <2443> mh <3361> doxw <1380> (5661) wv <5613> an <302> ekfobein <1629> (5721) umav <5209> dia <1223> twn <3588> epistolwn <1992>

10:10 oti <3754> ai <3588> epistolai <1992> men <3303> fhsin <5346> (5748) bareiai <926> kai <2532> iscurai <2478> h <3588> de <1161> parousia <3952> tou <3588> swmatov <4983> asyenhv <772> kai <2532> o <3588> logov <3056> exouyenhmenov <1848> (5772)

10:11 touto <5124> logizesyw <3049> (5737) o <3588> toioutov <5108> oti <3754> oioi <3634> esmen <1510> (5748) tw <3588> logw <3056> di <1223> epistolwn <1992> apontev <548> (5752) toioutoi <5108> kai <2532> parontev <3918> (5752) tw <3588> ergw <2041>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA