TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 2:1-11

2:1 tou <3588> de <1161> ihsou <2424> gennhyentov <1080> (5685) en <1722> bhyleem <965> thv <3588> ioudaiav <2449> en <1722> hmeraiv <2250> hrwdou <2264> tou <3588> basilewv <935> idou <2400> (5628) magoi <3097> apo <575> anatolwn <395> paregenonto <3854> (5633) eiv <1519> ierosoluma <2414>

2:2 legontev <3004> (5723) pou <4226> estin <1510> (5748) o <3588> tecyeiv <5088> (5685) basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> eidomen <1492> (5627) gar <1063> autou <846> ton <3588> astera <792> en <1722> th <3588> anatolh <395> kai <2532> hlyomen <2064> (5627) proskunhsai <4352> (5658) autw <846>

2:3 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> basileuv <935> hrwdhv <2264> etaracyh <5015> (5681) kai <2532> pasa <3956> ierosoluma <2414> met <3326> autou <846>

2:4 kai <2532> sunagagwn <4863> (5631) pantav <3956> touv <3588> arciereiv <749> kai <2532> grammateiv <1122> tou <3588> laou <2992> epunyaneto <4441> (5711) par <3844> autwn <846> pou <4226> o <3588> cristov <5547> gennatai <1080> (5743)

2:5 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> en <1722> bhyleem <965> thv <3588> ioudaiav <2449> outwv <3779> gar <1063> gegraptai <1125> (5769) dia <1223> tou <3588> profhtou <4396>

2:6 kai <2532> su <4771> bhyleem <965> gh <1093> iouda <2448> oudamwv <3760> elacisth <1646> ei <1510> (5748) en <1722> toiv <3588> hgemosin <2232> iouda <2448> ek <1537> sou <4675> gar <1063> exeleusetai <1831> (5695) hgoumenov <2233> (5740) ostiv <3748> poimanei <4165> (5692) ton <3588> laon <2992> mou <3450> ton <3588> israhl <2474>

2:7 tote <5119> hrwdhv <2264> layra <2977> kalesav <2564> (5660) touv <3588> magouv <3097> hkribwsen <198> (5656) par <3844> autwn <846> ton <3588> cronon <5550> tou <3588> fainomenou <5316> (5730) asterov <792>

2:8 kai <2532> pemqav <3992> (5660) autouv <846> eiv <1519> bhyleem <965> eipen <2036> (5627) poreuyentev <4198> (5679) exetasate <1833> (5657) akribwv <199> peri <4012> tou <3588> paidiou <3813> epan <1875> de <1161> eurhte <2147> (5632) apaggeilate <518> (5657) moi <3427> opwv <3704> kagw <2504> elywn <2064> (5631) proskunhsw <4352> (5661) autw <846>

2:9 oi <3588> de <1161> akousantev <191> (5660) tou <3588> basilewv <935> eporeuyhsan <4198> (5675) kai <2532> idou <2400> (5628) o <3588> asthr <792> on <3739> eidon <1492> (5627) en <1722> th <3588> anatolh <395> prohgen <4254> (5707) autouv <846> ewv <2193> elywn <2064> (5631) estayh <2476> (5681) epanw <1883> ou <3757> hn <1510> (5713) to <3588> paidion <3813>

2:10 idontev <1492> (5631) de <1161> ton <3588> astera <792> ecarhsan <5463> (5644) caran <5479> megalhn <3173> sfodra <4970>

2:11 kai <2532> elyontev <2064> (5631) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> eidon <3708> (5627) to <3588> paidion <3813> meta <3326> mariav <3137> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> kai <2532> pesontev <4098> (5631) prosekunhsan <4352> (5656) autw <846> kai <2532> anoixantev <455> (5660) touv <3588> yhsaurouv <2344> autwn <846> proshnegkan <4374> (5656) autw <846> dwra <1435> cruson <5557> kai <2532> libanon <3030> kai <2532> smurnan <4666>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA