TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 12:1-12

12:1 kai <2532> hrxato <756> (5662) autoiv <846> en <1722> parabolaiv <3850> lalein <2980> (5721) ampelwna <290> anyrwpov <444> efuteusen <5452> (5656) kai <2532> perieyhken <4060> (5656) fragmon <5418> kai <2532> wruxen <3736> (5656) upolhnion <5276> kai <2532> wkodomhsen <3618> (5656) purgon <4444> kai <2532> exedeto <1554> (5639) auton <846> gewrgoiv <1092> kai <2532> apedhmhsen <589> (5656)

12:2 kai <2532> apesteilen <649> (5656) prov <4314> touv <3588> gewrgouv <1092> tw <3588> kairw <2540> doulon <1401> ina <2443> para <3844> twn <3588> gewrgwn <1092> labh <2983> (5632) apo <575> twn <3588> karpwn <2590> tou <3588> ampelwnov <290>

12:3 kai <2532> labontev <2983> (5631) auton <846> edeiran <1194> (5656) kai <2532> apesteilan <649> (5656) kenon <2756>

12:4 kai <2532> palin <3825> apesteilen <649> (5656) prov <4314> autouv <846> allon <243> doulon <1401> kakeinon <2548> ekefaliwsan <2775> (5656) kai <2532> htimasan <818> (5656)

12:5 kai <2532> allon <243> apesteilen <649> (5656) kakeinon <2548> apekteinan <615> (5656) kai <2532> pollouv <4183> allouv <243> ouv <3739> men <3303> derontev <1194> (5723) ouv <3739> de <1161> apoktennontev <615> (5723)

12:6 eti <2089> ena <1520> eicen <2192> (5707) uion <5207> agaphton <27> apesteilen <649> (5656) auton <846> escaton <2078> prov <4314> autouv <846> legwn <3004> (5723) oti <3754> entraphsontai <1788> (5691) ton <3588> uion <5207> mou <3450>

12:7 ekeinoi <1565> de <1161> oi <3588> gewrgoi <1092> prov <4314> eautouv <1438> eipan <3004> (5627) oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> klhronomov <2818> deute <1205> (5773) apokteinwmen <615> (5725) auton <846> kai <2532> hmwn <2257> estai <1510> (5704) h <3588> klhronomia <2817>

12:8 kai <2532> labontev <2983> (5631) apekteinan <615> (5656) auton <846> kai <2532> exebalon <1544> (5627) auton <846> exw <1854> tou <3588> ampelwnov <290>

12:9 ti <5101> poihsei <4160> (5692) o <3588> kuriov <2962> tou <3588> ampelwnov <290> eleusetai <2064> (5695) kai <2532> apolesei <622> (5692) touv <3588> gewrgouv <1092> kai <2532> dwsei <1325> (5692) ton <3588> ampelwna <290> alloiv <243>

12:10 oude <3761> thn <3588> grafhn <1124> tauthn <3778> anegnwte <314> (5627) liyon <3037> on <3739> apedokimasan <593> (5656) oi <3588> oikodomountev <3618> (5723) outov <3778> egenhyh <1096> (5675) eiv <1519> kefalhn <2776> gwniav <1137>

12:11 para <3844> kuriou <2962> egeneto <1096> (5633) auth <3778> kai <2532> estin <1510> (5748) yaumasth <2298> en <1722> ofyalmoiv <3788> hmwn <2257>

12:12 kai <2532> ezhtoun <2212> (5707) auton <846> krathsai <2902> (5658) kai <2532> efobhyhsan <5399> (5675) ton <3588> oclon <3793> egnwsan <1097> (5627) gar <1063> oti <3754> prov <4314> autouv <846> thn <3588> parabolhn <3850> eipen <2036> (5627) kai <2532> afentev <863> (5631) auton <846> aphlyon <565> (5627)TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA