TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 6:45-56

6:45 kai <2532> euyuv <2117> hnagkasen <315> (5656) touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> embhnai <1684> (5629) eiv <1519> to <3588> ploion <4143> kai <2532> proagein <4254> (5721) eiv <1519> to <3588> peran <4008> prov <4314> bhysaidan <966> ewv <2193> autov <846> apoluei <630> (5719) ton <3588> oclon <3793>

6:46 kai <2532> apotaxamenov <657> (5671) autoiv <846> aphlyen <565> (5627) eiv <1519> to <3588> orov <3735> proseuxasyai <4336> (5664)

6:47 kai <2532> oqiav <3798> genomenhv <1096> (5637) hn <1510> (5713) to <3588> ploion <4143> en <1722> mesw <3319> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> autov <846> monov <3441> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

6:48 kai <2532> idwn <3708> (5631) autouv <846> basanizomenouv <928> (5746) en <1722> tw <3588> elaunein <1643> (5721) hn <1510> (5713) gar <1063> o <3588> anemov <417> enantiov <1727> autoiv <846> peri <4012> tetarthn <5067> fulakhn <5438> thv <3588> nuktov <3571> ercetai <2064> (5736) prov <4314> autouv <846> peripatwn <4043> (5723) epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> hyelen <2309> (5707) parelyein <3928> (5629) autouv <846>

6:49 oi <3588> de <1161> idontev <1492> (5631) auton <846> epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> peripatounta <4043> (5723) edoxan <1380> (5656) oti <3754> fantasma <5326> estin <1510> (5748) kai <2532> anekraxan <349> (5656)

6:50 pantev <3956> gar <1063> auton <846> eidon <1492> (5627) kai <2532> etaracyhsan <5015> (5681) o <3588> de <1161> euyuv <2117> elalhsen <2980> (5656) met <3326> autwn <846> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> yarseite <2293> (5720) egw <1473> eimi <1510> (5748) mh <3361> fobeisye <5399> (5737)

6:51 kai <2532> anebh <305> (5627) prov <4314> autouv <846> eiv <1519> to <3588> ploion <4143> kai <2532> ekopasen <2869> (5656) o <3588> anemov <417> kai <2532> lian <3029> en <1722> eautoiv <1438> existanto <1839> (5710)

6:52 ou <3756> gar <1063> sunhkan <4920> (5656) epi <1909> toiv <3588> artoiv <740> all <235> hn <1510> (5713) autwn <846> h <3588> kardia <2588> pepwrwmenh <4456> (5772)

6:53 kai <2532> diaperasantev <1276> (5660) epi <1909> thn <3588> ghn <1093> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> gennhsaret <1082> kai <2532> proswrmisyhsan <4358> (5681)

6:54 kai <2532> exelyontwn <1831> (5631) autwn <846> ek <1537> tou <3588> ploiou <4143> euyuv <2117> epignontev <1921> (5631) auton <846>

6:55 periedramon <4063> (5656) olhn <3650> thn <3588> cwran <5561> ekeinhn <1565> kai <2532> hrxanto <756> (5662) epi <1909> toiv <3588> krabattoiv <2895> touv <3588> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) periferein <4064> (5721) opou <3699> hkouon <191> (5707) oti <3754> estin <1510> (5748)

6:56 kai <2532> opou <3699> an <302> eiseporeueto <1531> (5711) eiv <1519> kwmav <2968> h <2228> eiv <1519> poleiv <4172> h <2228> eiv <1519> agrouv <68> en <1722> taiv <3588> agoraiv <58> etiyesan <5087> (5707) touv <3588> asyenountav <770> (5723) kai <2532> parekaloun <3870> (5707) auton <846> ina <2443> kan <2579> tou <3588> kraspedou <2899> tou <3588> imatiou <2440> autou <846> aqwntai <680> (5672) kai <2532> osoi <3745> an <302> hqanto <681> (5662) autou <846> eswzonto <4982> (5712)TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA