TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 1:26-38

1:26 en <1722> de <1161> tw <3588> mhni <3376> tw <3588> ektw <1623> apestalh <649> (5648) o <3588> aggelov <32> gabrihl <1043> apo <575> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> polin <4172> thv <3588> galilaiav <1056> h <3739> onoma <3686> nazarey <3478>

1:27 prov <4314> paryenon <3933> emnhsteumenhn <3423> (5772) andri <435> w <3739> onoma <3686> iwshf <2501> ex <1537> oikou <3624> dauid <1138> kai <2532> to <3588> onoma <3686> thv <3588> paryenou <3933> mariam <3137>

1:28 kai <2532> eiselywn <1525> (5631) prov <4314> authn <846> eipen <2036> (5627) caire <5463> (5720) kecaritwmenh <5487> (5772) o <3588> kuriov <2962> meta <3326> sou <4675>

1:29 h <3588> de <1161> epi <1909> tw <3588> logw <3056> dietaracyh <1298> (5681) kai <2532> dielogizeto <1260> (5711) potapov <4217> eih <1510> (5751) o <3588> aspasmov <783> outov <3778>

1:30 kai <2532> eipen <2036> (5627) o <3588> aggelov <32> auth <846> mh <3361> fobou <5399> (5737) mariam <3137> eurev <2147> (5627) gar <1063> carin <5485> para <3844> tw <3588> yew <2316>

1:31 kai <2532> idou <2400> (5628) sullhmqh <4815> (5695) en <1722> gastri <1064> kai <2532> texh <5088> (5695) uion <5207> kai <2532> kaleseiv <2564> (5692) to <3588> onoma <3686> autou <846> ihsoun <2424>

1:32 outov <3778> estai <1510> (5704) megav <3173> kai <2532> uiov <5207> uqistou <5310> klhyhsetai <2564> (5701) kai <2532> dwsei <1325> (5692) autw <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> ton <3588> yronon <2362> dauid <1138> tou <3588> patrov <3962> autou <846>

1:33 kai <2532> basileusei <936> (5692) epi <1909> ton <3588> oikon <3624> iakwb <2384> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> kai <2532> thv <3588> basileiav <932> autou <846> ouk <3756> estai <1510> (5704) telov <5056>

1:34 eipen <2036> (5627) de <1161> mariam <3137> prov <4314> ton <3588> aggelon <32> pwv <4459> estai <1510> (5704) touto <5124> epei <1893> andra <435> ou <3756> ginwskw <1097> (5719)

1:35 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> aggelov <32> eipen <2036> (5627) auth <846> pneuma <4151> agion <40> epeleusetai <1904> (5695) epi <1909> se <4571> kai <2532> dunamiv <1411> uqistou <5310> episkiasei <1982> (5692) soi <4671> dio <1352> kai <2532> to <3588> gennwmenon <1080> (5746) agion <40> klhyhsetai <2564> (5701) uiov <5207> yeou <2316>

1:36 kai <2532> idou <2400> (5628) elisabet <1665> h <3588> suggeniv <4773> sou <4675> kai <2532> auth <846> suneilhfen <4815> (5758) uion <5207> en <1722> ghrei <1094> authv <846> kai <2532> outov <3778> mhn <3376> ektov <1623> estin <1510> (5748) auth <846> th <3588> kaloumenh <2564> (5746) steira <4723>

1:37 oti <3754> ouk <3756> adunathsei <101> (5692) para <3844> tou <3588> yeou <2316> pan <3956> rhma <4487>

1:38 eipen <2036> (5627) de <1161> mariam <3137> idou <2400> (5628) h <3588> doulh <1399> kuriou <2962> genoito <1096> (5636) moi <3427> kata <2596> to <3588> rhma <4487> sou <4675> kai <2532> aphlyen <565> (5627) ap <575> authv <846> o <3588> aggelov <32>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA