TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 10:4-15

10:4 telov <5056> gar <1063> nomou <3551> cristov <5547> eiv <1519> dikaiosunhn <1343> panti <3956> tw <3588> pisteuonti <4100> (5723)

10:5 mwushv <3475> gar <1063> grafei <1125> (5719) oti <3754> thn <3588> dikaiosunhn <1343> thn <3588> ek <1537> nomou <3551> o <3588> poihsav <4160> (5660) anyrwpov <444> zhsetai <2198> (5695) en <1722> auth <846>

10:6 h <3588> de <1161> ek <1537> pistewv <4102> dikaiosunh <1343> outwv <3779> legei <3004> (5719) mh <3361> eiphv <2036> (5632) en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4675> tiv <5101> anabhsetai <305> (5695) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> tout <5124> estin <1510> (5748) criston <5547> katagagein <2609> (5629)

10:7 h <2228> tiv <5101> katabhsetai <2597> (5695) eiv <1519> thn <3588> abusson <12> tout <5124> estin <1510> (5748) criston <5547> ek <1537> nekrwn <3498> anagagein <321> (5629)

10:8 alla <235> ti <5101> legei <3004> (5719) egguv <1451> sou <4675> to <3588> rhma <4487> estin <1510> (5748) en <1722> tw <3588> stomati <4750> sou <4675> kai <2532> en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4675> tout <5124> estin <1510> (5748) to <3588> rhma <4487> thv <3588> pistewv <4102> o <3739> khrussomen <2784> (5719)

10:9 oti <3754> ean <1437> omologhshv <3670> (5661) to <3588> rhma <4487> en <1722> tw <3588> stomati <4750> sou <4675> oti <3754> kuriov <2962> ihsouv <2424> kai <2532> pisteushv <4100> (5661) en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4675> oti <3754> o <3588> yeov <2316> auton <846> hgeiren <1453> (5656) ek <1537> nekrwn <3498> swyhsh <4982> (5701)

10:10 kardia <2588> gar <1063> pisteuetai <4100> (5743) eiv <1519> dikaiosunhn <1343> stomati <4750> de <1161> omologeitai <3670> (5743) eiv <1519> swthrian <4991>

10:11 legei <3004> (5719) gar <1063> h <3588> grafh <1124> pav <3956> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) ep <1909> autw <846> ou <3756> kataiscunyhsetai <2617> (5701)

10:12 ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) diastolh <1293> ioudaiou <2453> te <5037> kai <2532> ellhnov <1672> o <3588> gar <1063> autov <846> kuriov <2962> pantwn <3956> ploutwn <4147> (5723) eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> epikaloumenouv <1941> (5734) auton <846>

10:13 pav <3956> gar <1063> ov <3739> an <302> epikaleshtai <1941> (5672) to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> swyhsetai <4982> (5701)

10:14 pwv <4459> oun <3767> epikaleswntai <1941> (5668) eiv <1519> on <3739> ouk <3756> episteusan <4100> (5656) pwv <4459> de <1161> pisteuswsin <4100> (5661) ou <3739> ouk <3756> hkousan <191> (5656) pwv <4459> de <1161> akouswsin <191> (5661) cwriv <5565> khrussontov <2784> (5723)

10:15 pwv <4459> de <1161> khruxwsin <2784> (5661) ean <1437> mh <3361> apostalwsin <649> (5652) kayaper <2509> gegraptai <1125> (5769) wv <5613> wraioi <5611> oi <3588> podev <4228> twn <3588> euaggelizomenwn <2097> (5734) agaya <18>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA