TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Efesus 2:11-22

2:11 dio <1352> mnhmoneuete <3421> (5720) oti <3754> pote <4218> umeiv <5210> ta <3588> eynh <1484> en <1722> sarki <4561> oi <3588> legomenoi <3004> (5746) akrobustia <203> upo <5259> thv <3588> legomenhv <3004> (5746) peritomhv <4061> en <1722> sarki <4561> ceiropoihtou <5499>

2:12 oti <3754> hte <1510> (5713) tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> cwriv <5565> cristou <5547> aphllotriwmenoi <526> (5772) thv <3588> politeiav <4174> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> xenoi <3581> twn <3588> diayhkwn <1242> thv <3588> epaggeliav <1860> elpida <1680> mh <3361> econtev <2192> (5723) kai <2532> ayeoi <112> en <1722> tw <3588> kosmw <2889>

2:13 nuni <3570> de <1161> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> umeiv <5210> oi <3588> pote <4218> ontev <1510> (5752) makran <3112> egenhyhte <1096> (5675) egguv <1451> en <1722> tw <3588> aimati <129> tou <3588> cristou <5547>

2:14 autov <846> gar <1063> estin <1510> (5748) h <3588> eirhnh <1515> hmwn <2257> o <3588> poihsav <4160> (5660) ta <3588> amfotera <297> en <1520> kai <2532> to <3588> mesotoicon <3320> tou <3588> fragmou <5418> lusav <3089> (5660)

2:15 thn <3588> ecyran <2189> en <1722> th <3588> sarki <4561> autou <846> ton <3588> nomon <3551> twn <3588> entolwn <1785> en <1722> dogmasin <1378> katarghsav <2673> (5660) ina <2443> touv <3588> duo <1417> ktish <2936> (5661) en <1722> autw <846> eiv <1519> ena <1520> kainon <2537> anyrwpon <444> poiwn <4160> (5723) eirhnhn <1515>

2:16 kai <2532> apokatallaxh <604> (5661) touv <3588> amfoterouv <297> en <1722> eni <1520> swmati <4983> tw <3588> yew <2316> dia <1223> tou <3588> staurou <4716> apokteinav <615> (5660) thn <3588> ecyran <2189> en <1722> autw <846>

2:17 kai <2532> elywn <2064> (5631) euhggelisato <2097> (5668) eirhnhn <1515> umin <5213> toiv <3588> makran <3112> kai <2532> eirhnhn <1515> toiv <3588> egguv <1451>

2:18 oti <3754> di <1223> autou <846> ecomen <2192> (5719) thn <3588> prosagwghn <4318> oi <3588> amfoteroi <297> en <1722> eni <1520> pneumati <4151> prov <4314> ton <3588> patera <3962>

2:19 ara <686> oun <3767> ouketi <3765> este <1510> (5748) xenoi <3581> kai <2532> paroikoi <3941> alla <235> este <1510> (5748) sumpolitai <4847> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> oikeioi <3609> tou <3588> yeou <2316>

2:20 epoikodomhyentev <2026> (5685) epi <1909> tw <3588> yemeliw <2310> twn <3588> apostolwn <652> kai <2532> profhtwn <4396> ontov <1510> (5752) akrogwniaiou <204> autou <846> cristou <5547> ihsou <2424>

2:21 en <1722> w <3739> pasa <3956> oikodomh <3619> sunarmologoumenh <4883> (5746) auxei <837> (5719) eiv <1519> naon <3485> agion <40> en <1722> kuriw <2962>

2:22 en <1722> w <3739> kai <2532> umeiv <5210> sunoikodomeisye <4925> (5743) eiv <1519> katoikhthrion <2732> tou <3588> yeou <2316> en <1722> pneumati <4151>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA