TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Efesus 1:15-23

1:15 dia <1223> touto <5124> kagw <2504> akousav <191> (5660) thn <3588> kay <2596> umav <5209> pistin <4102> en <1722> tw <3588> kuriw <2962> ihsou <2424> kai <2532> thn <3588> eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> agiouv <40>

1:16 ou <3756> pauomai <3973> (5731) eucaristwn <2168> (5723) uper <5228> umwn <5216> mneian <3417> poioumenov <4160> (5734) epi <1909> twn <3588> proseucwn <4335> mou <3450>

1:17 ina <2443> o <3588> yeov <2316> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> o <3588> pathr <3962> thv <3588> doxhv <1391> dwh <1325> (5632) <1325> (5630) umin <5213> pneuma <4151> sofiav <4678> kai <2532> apokaluqewv <602> en <1722> epignwsei <1922> autou <846>

1:18 pefwtismenouv <5461> (5772) touv <3588> ofyalmouv <3788> thv <3588> kardiav <2588> [umwn] <5216> eiv <1519> to <3588> eidenai <1492> (5760) umav <5209> tiv <5101> estin <1510> (5748) h <3588> elpiv <1680> thv <3588> klhsewv <2821> autou <846> tiv <5101> o <3588> ploutov <4149> thv <3588> doxhv <1391> thv <3588> klhronomiav <2817> autou <846> en <1722> toiv <3588> agioiv <40>

1:19 kai <2532> ti <5101> to <3588> uperballon <5235> (5723) megeyov <3174> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846> eiv <1519> hmav <2248> touv <3588> pisteuontav <4100> (5723) kata <2596> thn <3588> energeian <1753> tou <3588> kratouv <2904> thv <3588> iscuov <2479> autou <846>

1:20 hn <3739> enhrghken <1754> (5758) en <1722> tw <3588> cristw <5547> egeirav <1453> (5660) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498> kai <2532> kayisav <2523> (5660) en <1722> dexia <1188> autou <846> en <1722> toiv <3588> epouranioiv <2032>

1:21 uperanw <5231> pashv <3956> archv <746> kai <2532> exousiav <1849> kai <2532> dunamewv <1411> kai <2532> kuriothtov <2963> kai <2532> pantov <3956> onomatov <3686> onomazomenou <3687> (5746) ou <3756> monon <3440> en <1722> tw <3588> aiwni <165> toutw <5129> alla <235> kai <2532> en <1722> tw <3588> mellonti <3195> (5723)

1:22 kai <2532> panta <3956> upetaxen <5293> (5656) upo <5259> touv <3588> podav <4228> autou <846> kai <2532> auton <846> edwken <1325> (5656) kefalhn <2776> uper <5228> panta <3956> th <3588> ekklhsia <1577>

1:23 htiv <3748> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> autou <846> to <3588> plhrwma <4138> tou <3588> ta <3588> panta <3956> en <1722> pasin <3956> plhroumenou <4137> (5734)TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA