TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 37:11-14

37:11 <0> wnl <01504> wnrzgn <08615> wntwqt <06> hdbaw <06106> wnytwmue <03001> wsby <0559> Myrma <02009> hnh <01992> hmh <03478> larvy <01004> tyb <03605> lk <0428> hlah <06106> twmueh <0120> Mda <01121> Nb <0413> yla <0559> rmayw(37:11)

37:11 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> me <1473> legwn <3004> uie <5207> anyrwpou <444> ta <3588> osta <3747> tauta <3778> pav <3956> oikov <3624> israhl <2474> estin <1510> kai <2532> autoi <846> legousin <3004> xhra <3584> gegonen <1096> ta <3588> osta <3747> hmwn <1473> apolwlen h <3588> elpiv <1680> hmwn <1473> diapefwnhkamen

37:12 o <03478> larvy <0127> tmda <0413> la <0853> Mkta <0935> ytabhw <05971> yme <06913> Mkytwrbqm <0853> Mkta <05927> ytylehw <06913> Mkytwrbq <0853> ta <06605> xtp <0589> yna <02009> hnh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> trmaw <05012> abnh <03651> Nkl(37:12)

37:12 dia <1223> touto <3778> profhteuson <4395> kai <2532> eipon tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> anoigw <455> umwn <4771> ta <3588> mnhmata <3418> kai <2532> anaxw <321> umav <4771> ek <1537> twn <3588> mnhmatwn <3418> umwn <4771> kai <2532> eisaxw <1521> umav <4771> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> tou <3588> israhl <2474>

37:13 <05971> yme <06913> Mkytwrbqm <0853> Mkta <05927> ytwlehbw <06913> Mkytwrbq <0853> ta <06605> yxtpb <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw(37:13)

37:13 kai <2532> gnwsesye <1097> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> en <1722> tw <3588> anoixai <455> me <1473> touv <3588> tafouv <5028> umwn <4771> tou <3588> anagagein <321> me <1473> ek <1537> twn <3588> tafwn <5028> ton <3588> laon <2992> mou <1473>

37:14 P <03068> hwhy <05002> Man <06213> ytyvew <01696> ytrbd <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> Mtedyw <0127> Mktmda <05921> le <0853> Mkta <03240> ytxnhw <02421> Mtyyxw <0> Mkb <07307> yxwr <05414> yttnw(37:14)

37:14 kai <2532> dwsw <1325> to <3588> pneuma <4151> mou <1473> eiv <1519> umav <4771> kai <2532> zhsesye <2198> kai <2532> yhsomai <5087> umav <4771> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> umwn <4771> kai <2532> gnwsesye <1097> oti <3754> egw <1473> kuriov <2962> lelalhka <2980> kai <2532> poihsw <4160> legei <3004> kuriov <2962>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA