TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 50:16

50:16 <06310> Kyp <05921> yle <01285> ytyrb <05375> avtw <02706> yqx <05608> rpol <0> Kl <04100> hm <0430> Myhla <0559> rma <07563> esrlw(50:16)

50:16 (49:16) tw <3588> de <1161> amartwlw <268> eipen o <3588> yeov <2316> ina <2443> ti <5100> su <4771> dihgh <1334> ta <3588> dikaiwmata <1345> mou <1473> kai <2532> analambaneiv <353> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> dia <1223> stomatov <4750> sou <4771>

Mazmur 50:19

50:19 <04820> hmrm <06775> dymut <03956> Knwslw <07451> herb <07971> txls <06310> Kyp(50:19)

50:19 (49:19) to <3588> stoma <4750> sou <4771> epleonasen <4121> kakian <2549> kai <2532> h <3588> glwssa <1100> sou <4771> periepleken doliothta

Mazmur 81:10

81:10 <04390> whalmaw <06310> Kyp <07337> bxrh <04714> Myrum <0776> Uram <05927> Klemh <0430> Kyhla <03068> hwhy <0595> ykna<81:11> (81:10)

81:10 (80:11) egw <1473> gar <1063> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> o <3588> anagagwn <321> se <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> platunon <4115> to <3588> stoma <4750> sou <4771> kai <2532> plhrwsw <4137> auto <846>

Mazmur 119:13

119:13 <06310> Kyp <04941> yjpsm <03605> lk <05608> ytrpo <08193> ytpvb(119:13)

119:13 (118:13) en <1722> toiv <3588> ceilesin <5491> mou <1473> exhggeila <1804> panta <3956> ta <3588> krimata <2917> tou <3588> stomatov <4750> sou <4771>

Mazmur 119:72

119:72 <03701> Pokw <02091> bhz <0505> yplam <06310> Kyp <08451> trwt <0> yl <02896> bwj(119:72)

119:72 (118:72) agayon <18> moi <1473> o <3588> nomov <3551> tou <3588> stomatov <4750> sou <4771> uper <5228> ciliadav <5505> crusiou <5553> kai <2532> arguriou <694>

Mazmur 119:88

119:88 <06310> Kyp <05715> twde <08104> hrmsaw <02421> ynyx <02617> Kdoxk(119:88)

119:88 (118:88) kata <2596> to <3588> eleov <1656> sou <4771> zhson <2198> me <1473> kai <2532> fulaxw <5442> ta <3588> marturia <3142> tou <3588> stomatov <4750> sou <4771>

Mazmur 138:4

138:4 <06310> Kyp <0561> yrma <08085> wems <03588> yk <0776> Ura <04428> yklm <03605> lk <03068> hwhy <03034> Kwdwy(138:4)

138:4 (137:4) exomologhsasywsan <1843> soi <4771> kurie <2962> pantev <3956> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1065> oti <3754> hkousan <191> panta <3956> ta <3588> rhmata <4487> tou <3588> stomatov <4750> sou <4771>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA