TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ezra 9:5

9:5 <0430> yhla <03068> hwhy <0413> la <03709> ypk <06566> hvrpaw <01290> ykrb <05921> le <03766> herkaw <04598> ylyemw <0899> ydgb <07167> yerqbw <08589> ytynetm <06965> ytmq <06153> breh <04503> txnmbw(9:5)

9:5 kai <2532> en <1722> yusia <2378> th <3588> esperinh anesthn <450> apo <575> tapeinwsewv <5014> mou <1473> kai <2532> en <1722> tw <3588> diarrhxai me <1473> ta <3588> imatia <2440> mou <1473> kai <2532> epallomhn kai <2532> klinw <2827> epi <1909> ta <3588> gonata <1119> mou <1473> kai <2532> ekpetazw tav <3588> ceirav <5495> mou <1473> prov <4314> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316>

Ayub 1:20-21

1:20 <07812> wxtsyw <0776> hura <05307> lpyw <07218> wsar <0853> ta <01494> zgyw <04598> wlem <0853> ta <07167> erqyw <0347> bwya <06965> Mqyw(1:20)

1:20 outwv <3778> anastav <450> iwb <2492> dierrhxen ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> ekeirato <2751> thn <3588> komhn <2864> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> kai <2532> peswn <4098> camai <5476> prosekunhsen <4352> kai <2532> eipen

1:21 <01288> Krbm <03068> hwhy <08034> Ms <01961> yhy <03947> xql <03068> hwhyw <05414> Ntn <03068> hwhy <08033> hms <07725> bwsa <06174> Mrew <0517> yma <0990> Njbm <03318> *ytauy {ytuy} <06174> Mre <0559> rmayw(1:21)

1:21 autov <846> gumnov <1131> exhlyon <1831> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> mou <1473> gumnov <1131> kai <2532> apeleusomai <565> ekei <1563> o <3588> kuriov <2962> edwken <1325> o <3588> kuriov <2962> afeilato wv <3739> tw <3588> kuriw <2962> edoxen <1380> outwv <3778> kai <2532> egeneto <1096> eih <1510> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> euloghmenon <2127>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA