TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Samuel 31:1-4

31:1 <01533> eblgh <02022> rhb <02491> Myllx <05307> wlpyw <06430> Mytslp <06440> ynpm <03478> larvy <0376> ysna <05127> wonyw <03478> larvyb <03898> Mymxln <06430> Mytslpw(31:1)

31:1 kai <2532> oi <3588> allofuloi <246> epolemoun <4170> epi <1909> israhl <2474> kai <2532> efugon <5343> oi <3588> andrev <435> israhl <2474> ek <1537> proswpou <4383> twn <3588> allofulwn <246> kai <2532> piptousin <4098> traumatiai en <1722> tw <3588> orei <3735> tw <3588> gelboue

31:2 <07586> lwas <01121> ynb <04444> ews <0> yklm <0853> taw <041> bdnyba <0853> taw <03083> Ntnwhy <0853> ta <06430> Mytslp <05221> wkyw <01121> wynb <0853> taw <07586> lwas <0853> ta <06430> Mytslp <01692> wqbdyw(31:2)

31:2 kai <2532> sunaptousin allofuloi <246> tw <3588> saoul <4549> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> autou <846> kai <2532> tuptousin <5180> allofuloi <246> ton <3588> iwnayan kai <2532> ton <3588> aminadab <284> kai <2532> ton <3588> melcisa uiouv <5207> saoul <4549>

31:3 <03384> Myrwmhm <03966> dam <02342> lxyw <07198> tsqb <0582> Mysna <03384> Myrwmh <04672> whaumyw <07586> lwas <0413> la <04421> hmxlmh <03513> dbktw(31:3)

31:3 kai <2532> barunetai <925> o <3588> polemov <4171> epi <1909> saoul <4549> kai <2532> euriskousin <2147> auton <846> oi <3588> akontistai andrev <435> toxotai kai <2532> etraumatisyh <5135> eiv <1519> ta <3588> upocondria

31:4 <05921> hyle <05307> lpyw <02719> brxh <0853> ta <07586> lwas <03947> xqyw <03966> dam <03372> ary <03588> yk <03627> wylk <05375> avn <014> hba <03808> alw <0> yb <05953> wllethw <01856> ynrqdw <0428> hlah <06189> Mylreh <0935> wawby <06435> Np <0> hb <01856> ynrqdw <02719> Kbrx <08025> Pls <03627> wylk <05375> avnl <07586> lwas <0559> rmayw(31:4)

31:4 kai <2532> eipen saoul <4549> prov <4314> ton <3588> aironta <142> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> spasai <4685> thn <3588> romfaian sou <4771> kai <2532> apokenthson me <1473> en <1722> auth <846> mh <3165> elywsin <2064> oi <3588> aperitmhtoi <564> outoi <3778> kai <2532> apokenthswsin me <1473> kai <2532> empaixwsin <1702> moi <1473> kai <2532> ouk <3364> ebouleto <1014> o <3588> airwn <142> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> oti <3754> efobhyh <5399> sfodra <4970> kai <2532> elaben <2983> saoul <4549> thn <3588> romfaian kai <2532> epepesen <1968> ep <1909> authn <846>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.11 detik
dipersembahkan oleh YLSA