TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 6:19-34

6:19 mh <3361> yhsaurizete <2343> (5720) umin <5213> yhsaurouv <2344> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> opou <3699> shv <4597> kai <2532> brwsiv <1035> afanizei <853> (5719) kai <2532> opou <3699> kleptai <2812> diorussousin <1358> (5719) kai <2532> kleptousin <2813> (5719)

6:20 yhsaurizete <2343> (5720) de <1161> umin <5213> yhsaurouv <2344> en <1722> ouranw <3772> opou <3699> oute <3777> shv <4597> oute <3777> brwsiv <1035> afanizei <853> (5719) kai <2532> opou <3699> kleptai <2812> ou <3756> diorussousin <1358> (5719) oude <3761> kleptousin <2813> (5719)

6:21 opou <3699> gar <1063> estin <1510> (5748) o <3588> yhsaurov <2344> sou <4675> ekei <1563> estai <1510> (5704) [kai] <2532> h <3588> kardia <2588> sou <4675>

6:22 o <3588> lucnov <3088> tou <3588> swmatov <4983> estin <1510> (5748) o <3588> ofyalmov <3788> ean <1437> oun <3767> h <1510> (5753) o <3588> ofyalmov <3788> sou <4675> aplouv <573> olon <3650> to <3588> swma <4983> sou <4675> fwteinon <5460> estai <1510> (5704)

6:23 ean <1437> de <1161> o <3588> ofyalmov <3788> sou <4675> ponhrov <4190> h <1510> (5753) olon <3650> to <3588> swma <4983> sou <4675> skoteinon <4652> estai <1510> (5704) ei <1487> oun <3767> to <3588> fwv <5457> to <3588> en <1722> soi <4671> skotov <4655> estin <1510> (5748) to <3588> skotov <4655> poson <4214>

6:24 oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) dusin <1417> kurioiv <2962> douleuein <1398> (5721) h <2228> gar <1063> ton <3588> ena <1520> mishsei <3404> (5692) kai <2532> ton <3588> eteron <2087> agaphsei <25> (5692) h <2228> enov <1520> anyexetai <472> (5695) kai <2532> tou <3588> eterou <2087> katafronhsei <2706> (5692) ou <3756> dunasye <1410> (5736) yew <2316> douleuein <1398> (5721) kai <2532> mamwna <3126>

6:25 dia <1223> touto <5124> legw <3004> (5719) umin <5213> mh <3361> merimnate <3309> (5720) th <3588> quch <5590> umwn <5216> ti <5101> faghte <5315> (5632) [h <3588> ti <5101> pihte] <4095> (5632) mhde <3366> tw <3588> swmati <4983> umwn <5216> ti <5101> endushsye <1746> (5672) ouci <3780> h <3588> quch <5590> pleion <4119> estin <1510> (5748) thv <3588> trofhv <5160> kai <2532> to <3588> swma <4983> tou <3588> endumatov <1742>

6:26 embleqate <1689> (5657) eiv <1519> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> oti <3754> ou <3756> speirousin <4687> (5719) oude <3761> yerizousin <2325> (5719) oude <3761> sunagousin <4863> (5719) eiv <1519> apoyhkav <596> kai <2532> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> ouraniov <3770> trefei <5142> (5719) auta <846> ouc <3756> umeiv <5210> mallon <3123> diaferete <1308> (5719) autwn <846>

6:27 tiv <5101> de <1161> ex <1537> umwn <5216> merimnwn <3309> (5723) dunatai <1410> (5736) prosyeinai <4369> (5629) epi <1909> thn <3588> hlikian <2244> autou <846> phcun <4083> ena <1520>

6:28 kai <2532> peri <4012> endumatov <1742> ti <5101> merimnate <3309> (5720) katamayete <2648> (5628) ta <3588> krina <2918> tou <3588> agrou <68> pwv <4459> auxanousin <837> (5719) ou <3756> kopiwsin <2872> (5719) oude <3761> nhyousin <3514> (5719)

6:29 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oti <3754> oude <3761> solomwn <4672> en <1722> pash <3956> th <3588> doxh <1391> autou <846> periebaleto <4016> (5639) wv <5613> en <1520> toutwn <5130>

6:30 ei <1487> de <1161> ton <3588> corton <5528> tou <3588> agrou <68> shmeron <4594> onta <1510> (5752) kai <2532> aurion <839> eiv <1519> klibanon <2823> ballomenon <906> (5746) o <3588> yeov <2316> outwv <3779> amfiennusin <294> (5719) ou <3756> pollw <4183> mallon <3123> umav <5209> oligopistoi <3640>

6:31 mh <3361> oun <3767> merimnhshte <3309> (5661) legontev <3004> (5723) ti <5101> fagwmen <5315> (5632) h <2228> ti <5101> piwmen <4095> (5632) h <2228> ti <5101> peribalwmeya <4016> (5643)

6:32 panta <3956> gar <1063> tauta <5023> ta <3588> eynh <1484> epizhtousin <1934> (5719) oiden <1492> (5758) gar <1063> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> ouraniov <3770> oti <3754> crhzete <5535> (5719) toutwn <5130> apantwn <537>

6:33 zhteite <2212> (5720) de <1161> prwton <4412> thn <3588> basileian <932> kai <2532> thn <3588> dikaiosunhn <1343> autou <846> kai <2532> tauta <5023> panta <3956> prosteyhsetai <4369> (5701) umin <5213>

6:34 mh <3361> oun <3767> merimnhshte <3309> (5661) eiv <1519> thn <3588> aurion <839> h <3588> gar <1063> aurion <839> merimnhsei <3309> (5692) eauthv <1438> arketon <713> th <3588> hmera <2250> h <3588> kakia <2549> authv <846>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA