TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 7:1-10

7:1 epeidh <1894> eplhrwsen <4137> (5656) panta <3956> ta <3588> rhmata <4487> autou <846> eiv <1519> tav <3588> akoav <189> tou <3588> laou <2992> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> kafarnaoum <2584>

7:2 ekatontarcou <1543> de <1161> tinov <5100> doulov <1401> kakwv <2560> ecwn <2192> (5723) hmellen <3195> (5707) teleutan <5053> (5721) ov <3739> hn <1510> (5713) autw <846> entimov <1784>

7:3 akousav <191> (5660) de <1161> peri <4012> tou <3588> ihsou <2424> apesteilen <649> (5656) prov <4314> auton <846> presbuterouv <4245> twn <3588> ioudaiwn <2453> erwtwn <2065> (5723) auton <846> opwv <3704> elywn <2064> (5631) diaswsh <1295> (5661) ton <3588> doulon <1401> autou <846>

7:4 oi <3588> de <1161> paragenomenoi <3854> (5637) prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424> parekaloun <3870> (5707) auton <846> spoudaiwv <4709> legontev <3004> (5723) oti <3754> axiov <514> estin <1510> (5748) w <3739> parexh <3930> (5688) <3930> (5661) touto <5124>

7:5 agapa <25> (5719) gar <1063> to <3588> eynov <1484> hmwn <2257> kai <2532> thn <3588> sunagwghn <4864> autov <846> wkodomhsen <3618> (5656) hmin <2254>

7:6 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eporeueto <4198> (5711) sun <4862> autoiv <846> hdh <2235> de <1161> autou <846> ou <3756> makran <3112> apecontov <568> (5723) apo <575> thv <3588> oikiav <3614> epemqen <3992> (5656) filouv <5384> o <3588> ekatontarchv <1543> legwn <3004> (5723) autw <846> kurie <2962> mh <3361> skullou <4660> (5744) ou <3756> gar <1063> ikanov <2425> eimi <1510> (5748) ina <2443> upo <5259> thn <3588> steghn <4721> mou <3450> eiselyhv <1525> (5632)

7:7 dio <1352> oude <3761> emauton <1683> hxiwsa <515> (5656) prov <4314> se <4571> elyein <2064> (5629) alla <235> eipe <2036> (5628) logw <3056> kai <2532> iayhtw <2390> (5682) o <3588> paiv <3816> mou <3450>

7:8 kai <2532> gar <1063> egw <1473> anyrwpov <444> eimi <1510> (5748) upo <5259> exousian <1849> tassomenov <5021> (5746) ecwn <2192> (5723) up <5259> emauton <1683> stratiwtav <4757> kai <2532> legw <3004> (5719) toutw <5129> poreuyhti <4198> (5676) kai <2532> poreuetai <4198> (5736) kai <2532> allw <243> ercou <2064> (5737) kai <2532> ercetai <2064> (5736) kai <2532> tw <3588> doulw <1401> mou <3450> poihson <4160> (5657) touto <5124> kai <2532> poiei <4160> (5719)

7:9 akousav <191> (5660) de <1161> tauta <5023> o <3588> ihsouv <2424> eyaumasen <2296> (5656) auton <846> kai <2532> strafeiv <4762> (5651) tw <3588> akolouyounti <190> (5723) autw <846> oclw <3793> eipen <2036> (5627) legw <3004> (5719) umin <5213> oude <3761> en <1722> tw <3588> israhl <2474> tosauthn <5118> pistin <4102> euron <2147> (5627)

7:10 kai <2532> upostreqantev <5290> (5660) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> oi <3588> pemfyentev <3992> (5685) euron <2147> (5627) ton <3588> doulon <1401> ugiainonta <5198> (5723)TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA