TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 45:14-17

45:14 <0430> Myhla <0657> opa <05750> dwe <0369> Nyaw <0410> la <0> Kb <0389> Ka <06419> wllpty <0413> Kyla <07812> wwxtsy <0413> Kylaw <05674> wrbey <02131> Myqzb <01980> wkly <0310> Kyrxa <01961> wyhy <0> Klw <05674> wrbey <05921> Kyle <04060> hdm <0376> ysna <05436> Myabow <03568> swk <05505> rxow <04714> Myrum <03018> eygy <03069> hwhy <0559> rma <03541> hk(45:14)

45:14 outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> sabawy <4519> ekopiasen <2872> aiguptov <125> kai <2532> emporia <1711> aiyiopwn <128> kai <2532> oi <3588> sebwin andrev <435> uqhloi <5308> epi <1909> se <4771> diabhsontai <1224> kai <2532> soi <4771> esontai <1510> douloi <1401> kai <2532> opisw <3694> sou <4771> akolouyhsousin <190> dedemenoi <1210> ceiropedaiv kai <2532> proskunhsousin <4352> soi <4771> kai <2532> en <1722> soi <4771> proseuxontai <4336> oti <3754> en <1722> soi <4771> o <3588> yeov <2316> estin <1510> kai <2532> erousin ouk <3364> estin <1510> yeov <2316> plhn <4133> sou <4771>

45:15 <03467> eyswm <03478> larvy <0430> yhla <05641> rttom <0410> la <0859> hta <0403> Nka(45:15)

45:15 su <4771> gar <1063> ei <1510> yeov <2316> kai <2532> ouk <3364> hdeimen o <3588> yeov <2316> tou <3588> israhl <2474> swthr <4990>

45:16 <06736> Myryu <02796> ysrx <03639> hmlkb <01980> wklh <03162> wdxy <03605> Mlk <03637> wmlkn <01571> Mgw <0954> wswb(45:16)

45:16 aiscunyhsontai <153> kai <2532> entraphsontai <1788> pantev <3956> oi <3588> antikeimenoi <480> autw <846> kai <2532> poreusontai <4198> en <1722> aiscunh <152> egkainizesye <1457> prov <4314> me <1473> nhsoi <3520>

45:17 P <05703> de <05769> ymlwe <05704> de <03637> wmlkt <03808> alw <0954> wsbt <03808> al <05769> Mymlwe <08668> tewst <03068> hwhyb <03467> eswn <03478> larvy(45:17)

45:17 israhl <2474> swzetai <4982> upo <5259> kuriou <2962> swthrian <4991> aiwnion <166> ouk <3364> aiscunyhsontai <153> oude <3761> mh <3165> entrapwsin <1788> ewv <2193> tou <3588> aiwnov <165>TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA