TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 6:4-9

6:4 <0259> dxa <03068> hwhy <0430> wnyhla <03068> hwhy <03478> larvy <08085> ems(6:4)

6:4 kai <2532> tauta <3778> ta <3588> dikaiwmata <1345> kai <2532> ta <3588> krimata <2917> osa <3745> eneteilato <1781> kuriov <2962> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> en <1722> th <3588> erhmw <2048> exelyontwn <1831> autwn <846> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> akoue <191> israhl <2474> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> kuriov <2962> eiv <1519> estin <1510>

6:5 <03966> Kdam <03605> lkbw <05315> Kspn <03605> lkbw <03824> Kbbl <03605> lkb <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <0157> tbhaw(6:5)

6:5 kai <2532> agaphseiv <25> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> kardiav <2588> sou <4771> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> quchv <5590> sou <4771> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> dunamewv <1411> sou <4771>

6:6 <03824> Kbbl <05921> le <03117> Mwyh <06680> Kwum <0595> ykna <0834> rsa <0428> hlah <01697> Myrbdh <01961> wyhw(6:6)

6:6 kai <2532> estai <1510> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778> osa <3745> egw <1473> entellomai <1781> soi <4771> shmeron <4594> en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4771> kai <2532> en <1722> th <3588> quch <5590> sou <4771>

6:7 <06965> Kmwqbw <07901> Kbksbw <01870> Krdb <01980> Ktklbw <01004> Ktybb <03427> Ktbsb <0> Mb <01696> trbdw <01121> Kynbl <08150> Mtnnsw(6:7)

6:7 kai <2532> probibaseiv <4264> auta <846> touv <3588> uiouv <5207> sou <4771> kai <2532> lalhseiv <2980> en <1722> autoiv <846> kayhmenov <2521> en <1722> oikw <3624> kai <2532> poreuomenov <4198> en <1722> odw <3598> kai <2532> koitazomenov kai <2532> dianistamenov

6:8 <05869> Kynye <0996> Nyb <02903> tpjjl <01961> wyhw <03027> Kdy <05921> le <0226> twal <07194> Mtrsqw(6:8)

6:8 kai <2532> afaqeiv auta <846> eiv <1519> shmeion <4592> epi <1909> thv <3588> ceirov <5495> sou <4771> kai <2532> estai <1510> asaleuton <761> pro <4253> ofyalmwn <3788> sou <4771>

6:9 o <08179> Kyresbw <01004> Ktyb <04201> tzwzm <05921> le <03789> Mtbtkw(6:9)

6:9 kai <2532> graqete <1125> auta <846> epi <1909> tav <3588> fliav twn <3588> oikiwn <3614> umwn <4771> kai <2532> twn <3588> pulwn <4439> umwn <4771>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA