TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Timotius 4:9-18

4:9 spoudason <4704> (5657) elyein <2064> (5629) prov <4314> me <3165> tacewv <5030>

4:10 dhmav <1214> gar <1063> me <3165> egkateleipen <1459> (5707) agaphsav <25> (5660) ton <3588> nun <3568> aiwna <165> kai <2532> eporeuyh <4198> (5675) eiv <1519> yessalonikhn <2332> krhskhv <2913> eiv <1519> galatian <1053> titov <5103> eiv <1519> dalmatian <1149>

4:11 loukav <3065> estin <1510> (5748) monov <3441> met <3326> emou <1700> markon <3138> analabwn <353> (5631) age <71> (5720) meta <3326> seautou <4572> estin <1510> (5748) gar <1063> moi <3427> eucrhstov <2173> eiv <1519> diakonian <1248>

4:12 tucikon <5190> de <1161> apesteila <649> (5656) eiv <1519> efeson <2181>

4:13 ton <3588> failonhn <5341> on <3739> apeleipon <620> (5707) en <1722> trwadi <5174> para <3844> karpw <2591> ercomenov <2064> (5740) fere <5342> (5720) kai <2532> ta <3588> biblia <975> malista <3122> tav <3588> membranav <3200>

4:14 alexandrov <223> o <3588> calkeuv <5471> polla <4183> moi <3427> kaka <2556> enedeixato <1731> (5668) apodwsei <591> (5692) autw <846> o <3588> kuriov <2962> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autou <846>

4:15 on <3739> kai <2532> su <4771> fulassou <5442> (5732) lian <3029> gar <1063> antesth <436> (5627) toiv <3588> hmeteroiv <2251> logoiv <3056>

4:16 en <1722> th <3588> prwth <4413> mou <3450> apologia <627> oudeiv <3762> moi <3427> paregeneto <3854> (5633) alla <235> pantev <3956> me <3165> egkateleipon <1459> (5707) mh <3361> autoiv <846> logisyeih <3049> (5678)

4:17 o <3588> de <1161> kuriov <2962> moi <3427> paresth <3936> (5627) kai <2532> enedunamwsen <1743> (5656) me <3165> ina <2443> di <1223> emou <1700> to <3588> khrugma <2782> plhroforhyh <4135> (5686) kai <2532> akouswsin <191> (5661) panta <3956> ta <3588> eynh <1484> kai <2532> errusyhn <4506> (5681) ek <1537> stomatov <4750> leontov <3023>

4:18 rusetai <4506> (5695) me <3165> o <3588> kuriov <2962> apo <575> pantov <3956> ergou <2041> ponhrou <4190> kai <2532> swsei <4982> (5692) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> autou <846> thn <3588> epouranion <2032> w <3739> h <3588> doxa <1391> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> amhn <281>TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA