TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Korintus 9:26

9:26 egw <1473> toinun <5106> outwv <3779> trecw <5143> (5719) wv <5613> ouk <3756> adhlwv <84> outwv <3779> pukteuw <4438> (5719) wv <5613> ouk <3756> aera <109> derwn <1194> (5723)

Galatia 2:2

2:2 anebhn <305> (5627) de <1161> kata <2596> apokaluqin <602> kai <2532> aneyemhn <394> (5639) autoiv <846> to <3588> euaggelion <2098> o <3739> khrussw <2784> (5719) en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kat <2596> idian <2398> de <1161> toiv <3588> dokousin <1380> (5723) mh <3361> pwv <4458> eiv <1519> kenon <2756> trecw <5143> (5725) h <2228> edramon <5143> (5627)

Galatia 5:7

5:7 etrecete <5143> (5707) kalwv <2573> tiv <5101> umav <5209> enekoqen <1465> (5656) alhyeia <225> mh <3361> peiyesyai <3982> (5745)

Filipi 2:16

2:16 logon <3056> zwhv <2222> epecontev <1907> (5723) eiv <1519> kauchma <2745> emoi <1698> eiv <1519> hmeran <2250> cristou <5547> oti <3754> ouk <3756> eiv <1519> kenon <2756> edramon <5143> (5627) oude <3761> eiv <1519> kenon <2756> ekopiasa <2872> (5656)

Filipi 3:14

3:14 kata <2596> skopon <4649> diwkw <1377> (5719) eiv <1519> to <3588> brabeion <1017> thv <3588> anw <507> klhsewv <2821> tou <3588> yeou <2316> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

Filipi 3:2

3:2 blepete <991> (5720) touv <3588> kunav <2965> blepete <991> (5720) touv <3588> kakouv <2556> ergatav <2040> blepete <991> (5720) thn <3588> katatomhn <2699>

Titus 1:7-8

1:7 dei <1163> (5904) gar <1063> ton <3588> episkopon <1985> anegklhton <410> einai <1510> (5750) wv <5613> yeou <2316> oikonomon <3623> mh <3361> auyadh <829> mh <3361> orgilon <3711> mh <3361> paroinon <3943> mh <3361> plhkthn <4131> mh <3361> aiscrokerdh <146>

1:8 alla <235> filoxenon <5382> filagayon <5358> swfrona <4998> dikaion <1342> osion <3741> egkrath <1468>

Ibrani 12:1

12:1 toigaroun <5105> kai <2532> hmeiv <2249> tosouton <5118> econtev <2192> (5723) perikeimenon <4029> (5740) hmin <2254> nefov <3509> marturwn <3144> ogkon <3591> apoyemenoi <659> (5642) panta <3956> kai <2532> thn <3588> euperistaton <2139> amartian <266> di <1223> upomonhv <5281> trecwmen <5143> (5725) ton <3588> prokeimenon <4295> (5740) hmin <2254> agwna <73>

Yakobus 1:12

1:12 makariov <3107> anhr <435> ov <3739> upomenei <5278> (5719) peirasmon <3986> oti <3754> dokimov <1384> genomenov <1096> (5637) lhmqetai <2983> (5695) ton <3588> stefanon <4735> thv <3588> zwhv <2222> on <3739> ephggeilato <1861> (5662) toiv <3588> agapwsin <25> (5723) auton <846>

Wahyu 3:11

3:11 ercomai <2064> (5736) tacu <5035> kratei <2902> (5720) o <3739> eceiv <2192> (5719) ina <2443> mhdeiv <3367> labh <2983> (5632) ton <3588> stefanon <4735> sou <4675>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA