TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 8:12-20

8:12 palin <3825> oun <3767> autoiv <846> elalhsen <2980> (5656) [o] <3588> ihsouv <2424> legwn <3004> (5723) egw <1473> eimi <1510> (5748) to <3588> fwv <5457> tou <3588> kosmou <2889> o <3588> akolouywn <190> (5723) moi <3427> ou <3756> mh <3361> peripathsh <4043> (5661) en <1722> th <3588> skotia <4653> all <235> exei <2192> (5692) to <3588> fwv <5457> thv <3588> zwhv <2222>

8:13 eipon <2036> (5627) oun <3767> autw <846> oi <3588> farisaioi <5330> su <4771> peri <4012> seautou <4572> martureiv <3140> (5719) h <3588> marturia <3141> sou <4675> ouk <3756> estin <1510> (5748) alhyhv <227>

8:14 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> kan <2579> egw <1473> marturw <3140> (5725) peri <4012> emautou <1683> alhyhv <227> estin <1510> (5748) h <3588> marturia <3141> mou <3450> oti <3754> oida <1492> (5758) poyen <4159> hlyon <2064> (5627) kai <2532> pou <4226> upagw <5217> (5719) umeiv <5210> de <1161> ouk <3756> oidate <1492> (5758) poyen <4159> ercomai <2064> (5736) h <3588> pou <4226> upagw <5217> (5719)

8:15 umeiv <5210> kata <2596> thn <3588> sarka <4561> krinete <2919> (5719) egw <1473> ou <3756> krinw <2919> (5719) oudena <3762>

8:16 kai <2532> ean <1437> krinw <2919> (5725) de <1161> egw <1473> h <3588> krisiv <2920> h <3588> emh <1699> alhyinh <228> estin <1510> (5748) oti <3754> monov <3441> ouk <3756> eimi <1510> (5748) all <235> egw <1473> kai <2532> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> [pathr] <3962>

8:17 kai <2532> en <1722> tw <3588> nomw <3551> de <1161> tw <3588> umeterw <5212> gegraptai <1125> (5769) oti <3754> duo <1417> anyrwpwn <444> h <3588> marturia <3141> alhyhv <227> estin <1510> (5748)

8:18 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> marturwn <3140> (5723) peri <4012> emautou <1683> kai <2532> marturei <3140> (5719) peri <4012> emou <1700> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> pathr <3962>

8:19 elegon <3004> (5707) oun <3767> autw <846> pou <4226> estin <1510> (5748) o <3588> pathr <3962> sou <4675> apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> oute <3777> eme <1691> oidate <1492> (5758) oute <3777> ton <3588> patera <3962> mou <3450> ei <1487> eme <1691> hdeite <1492> (5715) kai <2532> ton <3588> patera <3962> mou <3450> an <302> hdeite <1492> (5715)

8:20 tauta <5023> ta <3588> rhmata <4487> elalhsen <2980> (5656) en <1722> tw <3588> gazofulakiw <1049> didaskwn <1321> (5723) en <1722> tw <3588> ierw <2411> kai <2532> oudeiv <3762> epiasen <4084> (5656) auton <846> oti <3754> oupw <3768> elhluyei <2064> (5715) h <3588> wra <5610> autou <846>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA