TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 18:1-11

18:1 tauta <5023> eipwn <2036> (5631) ihsouv <2424> exhlyen <1831> (5627) sun <4862> toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> peran <4008> tou <3588> ceimarrou <5493> twn <3588> kedrwn <2748> opou <3699> hn <1510> (5713) khpov <2779> eiv <1519> on <3739> eishlyen <1525> (5627) autov <846> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846>

18:2 hdei <1492> (5715) de <1161> kai <2532> ioudav <2455> o <3588> paradidouv <3860> (5723) auton <846> ton <3588> topon <5117> oti <3754> pollakiv <4178> sunhcyh <4863> (5681) ihsouv <2424> ekei <1563> meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846>

18:3 o <3588> oun <3767> ioudav <2455> labwn <2983> (5631) thn <3588> speiran <4686> kai <2532> ek <1537> twn <3588> arcierewn <749> kai <2532> [ek] <1537> twn <3588> farisaiwn <5330> uphretav <5257> ercetai <2064> (5736) ekei <1563> meta <3326> fanwn <5322> kai <2532> lampadwn <2985> kai <2532> oplwn <3696>

18:4 ihsouv <2424> oun <3767> eidwv <1492> (5761) panta <3956> ta <3588> ercomena <2064> (5740) ep <1909> auton <846> exhlyen <1831> (5627) kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> tina <5101> zhteite <2212> (5719)

18:5 apekriyhsan <611> (5662) autw <846> ihsoun <2424> ton <3588> nazwraion <3480> legei <3004> (5719) autoiv <846> egw <1473> eimi <1510> (5748) eisthkei <2476> (5715) de <1161> kai <2532> ioudav <2455> o <3588> paradidouv <3860> (5723) auton <846> met <3326> autwn <846>

18:6 wv <5613> oun <3767> eipen <2036> (5627) autoiv <846> egw <1473> eimi <1510> (5748) aphlyon <565> (5627) eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> kai <2532> epesan <4098> (5627) camai <5476>

18:7 palin <3825> oun <3767> ephrwthsen <1905> (5656) autouv <846> tina <5101> zhteite <2212> (5719) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ihsoun <2424> ton <3588> nazwraion <3480>

18:8 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> eipon <2036> (5627) umin <5213> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748) ei <1487> oun <3767> eme <1691> zhteite <2212> (5719) afete <863> (5628) toutouv <5128> upagein <5217> (5721)

18:9 ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) o <3588> logov <3056> on <3739> eipen <2036> (5627) oti <3754> ouv <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> ouk <3756> apwlesa <622> (5656) ex <1537> autwn <846> oudena <3762>

18:10 simwn <4613> oun <3767> petrov <4074> ecwn <2192> (5723) macairan <3162> eilkusen <1670> (5656) authn <846> kai <2532> epaisen <3817> (5656) ton <3588> tou <3588> arcierewv <749> doulon <1401> kai <2532> apekoqen <609> (5656) autou <846> to <3588> wtarion <5621> to <3588> dexion <1188> hn <1510> (5713) de <1161> onoma <3686> tw <3588> doulw <1401> malcov <3124>

18:11 eipen <2036> (5627) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> tw <3588> petrw <4074> bale <906> (5628) thn <3588> macairan <3162> eiv <1519> thn <3588> yhkhn <2336> to <3588> pothrion <4221> o <3739> dedwken <1325> (5758) moi <3427> o <3588> pathr <3962> ou <3756> mh <3361> piw <4095> (5632) auto <846>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA