TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 9:1-8

9:1 o <3588> de <1161> saulov <4569> eti <2089> empnewn <1709> (5723) apeilhv <547> kai <2532> fonou <5408> eiv <1519> touv <3588> mayhtav <3101> tou <3588> kuriou <2962> proselywn <4334> (5631) tw <3588> arcierei <749>

9:2 hthsato <154> (5668) par <3844> autou <846> epistolav <1992> eiv <1519> damaskon <1154> prov <4314> tav <3588> sunagwgav <4864> opwv <3704> ean <1437> tinav <5100> eurh <2147> (5632) thv <3588> odou <3598> ontav <1510> (5752) andrav <435> te <5037> kai <2532> gunaikav <1135> dedemenouv <1210> (5772) agagh <71> (5632) eiv <1519> ierousalhm <2419>

9:3 en <1722> de <1161> tw <3588> poreuesyai <4198> (5738) egeneto <1096> (5633) auton <846> eggizein <1448> (5721) th <3588> damaskw <1154> exaifnhv <1810> te <5037> auton <846> perihstraqen <4015> (5656) fwv <5457> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772>

9:4 kai <2532> peswn <4098> (5631) epi <1909> thn <3588> ghn <1093> hkousen <191> (5656) fwnhn <5456> legousan <3004> (5723) autw <846> saoul <4549> saoul <4549> ti <5101> me <3165> diwkeiv <1377> (5719)

9:5 eipen <2036> (5627) de <1161> tiv <5101> ei <1510> (5748) kurie <2962> o <3588> de <1161> egw <1473> eimi <1510> (5748) ihsouv <2424> on <3739> su <4771> diwkeiv <1377> (5719)

9:6 alla <235> anasthyi <450> (5628) kai <2532> eiselye <1525> (5628) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> lalhyhsetai <2980> (5701) soi <4671> o <3739> ti <5100> se <4571> dei <1163> (5904) poiein <4160> (5721)

9:7 oi <3588> de <1161> andrev <435> oi <3588> sunodeuontev <4922> (5723) autw <846> eisthkeisan <2476> (5715) eneoi <1769> akouontev <191> (5723) men <3303> thv <3588> fwnhv <5456> mhdena <3367> de <1161> yewrountev <2334> (5723)

9:8 hgeryh <1453> (5681) de <1161> saulov <4569> apo <575> thv <3588> ghv <1093> anewgmenwn <455> (5772) de <1161> twn <3588> ofyalmwn <3788> autou <846> ouden <3762> eblepen <991> (5707) ceiragwgountev <5496> (5723) de <1161> auton <846> eishgagon <1521> (5627) eiv <1519> damaskon <1154>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA