TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 56:4-7

56:4 <01285> ytyrbb <02388> Myqyzxmw <02654> ytupx <0834> rsab <0977> wrxbw <07676> ytwtbs <0853> ta <08104> wrmsy <0834> rsa <05631> Myoyrol <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(56:4)

56:4 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> toiv <3588> eunoucoiv <2135> osoi <3745> an <302> fulaxwntai <5442> ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> kai <2532> eklexwntai a <3739> egw <1473> yelw <2309> kai <2532> antecwntai thv <3588> diayhkhv <1242> mou <1473>

56:5 o <03772> trky <03808> al <0834> rsa <0> wl <05414> Nta <05769> Mlwe <08034> Ms <01323> twnbmw <01121> Mynbm <02896> bwj <08034> Msw <03027> dy <02346> ytmwxbw <01004> ytybb <0> Mhl <05414> yttnw(56:5)

56:5 dwsw <1325> autoiv <846> en <1722> tw <3588> oikw <3624> mou <1473> kai <2532> en <1722> tw <3588> teicei <5038> mou <1473> topon <5117> onomaston kreittw <2908> uiwn <5207> kai <2532> yugaterwn <2364> onoma <3686> aiwnion <166> dwsw <1325> autoiv <846> kai <2532> ouk <3364> ekleiqei <1587>

56:6 <01285> ytyrbb <02388> Myqyzxmw <02490> wllxm <07676> tbs <08104> rms <03605> lk <05650> Mydbel <0> wl <01961> twyhl <03068> hwhy <08034> Ms <0853> ta <0157> hbhalw <08334> wtrsl <03068> hwhy <05921> le <03867> Mywlnh <05236> rknh <01121> ynbw(56:6)

56:6 kai <2532> toiv <3588> allogenesi <241> toiv <3588> proskeimenoiv kuriw <2962> douleuein <1398> autw <846> kai <2532> agapan <25> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> tou <3588> einai <1510> autw <846> eiv <1519> doulouv <1401> kai <2532> doulav <1399> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> fulassomenouv <5442> ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> mh <3165> bebhloun <953> kai <2532> antecomenouv thv <3588> diayhkhv <1242> mou <1473>

56:7 <05971> Mymeh <03605> lkl <07121> arqy <08605> hlpt <01004> tyb <01004> ytyb <03588> yk <04196> yxbzm <05921> le <07522> Nwurl <02077> Mhyxbzw <05930> Mhytlwe <08605> ytlpt <01004> tybb <08055> Mytxmvw <06944> ysdq <02022> rh <0413> la <0935> Mytwaybhw(56:7)

56:7 eisaxw <1521> autouv <846> eiv <1519> to <3588> orov <3735> to <3588> agion <40> mou <1473> kai <2532> eufranw <2165> autouv <846> en <1722> tw <3588> oikw <3624> thv <3588> proseuchv <4335> mou <1473> ta <3588> olokautwmata <3646> autwn <846> kai <2532> ai <3588> yusiai <2378> autwn <846> esontai <1510> dektai <1184> epi <1909> tou <3588> yusiasthriou <2379> mou <1473> o <3588> gar <1063> oikov <3624> mou <1473> oikov <3624> proseuchv <4335> klhyhsetai <2564> pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA