TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 69:22-28

69:22 <04170> sqwml <07965> Mymwlslw <06341> xpl <06440> Mhynpl <07979> Mnxls <01961> yhy<69:23> (69:22)

69:22 (68:23) genhyhtw <1096> h <3588> trapeza <5132> autwn <846> enwpion <1799> autwn <846> eiv <1519> pagida <3803> kai <2532> eiv <1519> antapodosin kai <2532> eiv <1519> skandalon <4625>

69:23 <04571> demh <08548> dymt <04975> Mhyntmw <07200> twarm <05869> Mhynye <02821> hnksxt<69:24> (69:23)

69:23 (68:24) skotisyhtwsan <4654> oi <3588> ofyalmoi <3788> autwn <846> tou <3588> mh <3165> blepein <991> kai <2532> ton <3588> nwton autwn <846> dia <1223> pantov <3956> sugkamqon <4781>

69:24 <05381> Mgyvy <0639> Kpa <02740> Nwrxw <02195> Kmez <05921> Mhyle <08210> Kps<69:25> (69:24)

69:24 (68:25) ekceon <1632> ep <1909> autouv <846> thn <3588> orghn <3709> sou <4771> kai <2532> o <3588> yumov <2372> thv <3588> orghv <3709> sou <4771> katalaboi <2638> autouv <846>

69:25 <03427> bsy <01961> yhy <0408> la <0168> Mhylhab <08074> hmsn <02918> Mtryj <01961> yht<69:26> (69:25)

69:25 (68:26) genhyhtw <1096> h <3588> epauliv <1886> autwn <846> hrhmwmenh <2049> kai <2532> en <1722> toiv <3588> skhnwmasin <4638> autwn <846> mh <3165> estw <1510> o <3588> katoikwn

69:26 <05608> wrpoy <02491> Kyllx <04341> bwakm <0413> law <07291> wpdr <05221> tykh <0834> rsa <0859> hta <03588> yk<69:27> (69:26)

69:26 (68:27) oti <3754> on <3739> su <4771> epataxav <3960> autoi <846> katediwxan <2614> kai <2532> epi <1909> to <3588> algov twn <3588> traumatiwn sou <4771> proseyhkan <4369>

69:27 <06666> Ktqdub <0935> waby <0408> law <05771> Mnwe <05921> le <05771> Nwe <05414> hnt<69:28> (69:27)

69:27 (68:28) prosyev <4369> anomian <458> epi <1909> thn <3588> anomian <458> autwn <846> kai <2532> mh <3165> eiselyetwsan <1525> en <1722> dikaiosunh <1343> sou <4771>

69:28 <03789> wbtky <0408> la <06662> Myqydu <05973> Mew <02416> Myyx <05612> rpom <04229> wxmy<69:29> (69:28)

69:28 (68:29) exaleifyhtwsan <1813> ek <1537> biblou <976> zwntwn <2198> kai <2532> meta <3326> dikaiwn <1342> mh <3165> grafhtwsan <1125>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA